Skip to main content

Reglament faller

VIII Congrés General Faller

MAIG-JUNY 2001

Aprovat per la Comissió de Cultura el 20 de Febrer 2002 Aprovat pel Ple Municipal el 22 de Febrer 2002

Excel.lentísim Ajuntament de València Anunci del Excel.lentísim Ajuntament de València sobre aprovació inicial del Reglament Faller. ANUNCI L´Excel.lentísim Ajuntament en ple, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de febrer de 2002, va acordar aprovar inicialment el Reglament Faller, el tenor literal del qual es detalla a continuació. Se sotmet al tràmit d’informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i sugeriments, tot açò de conformitat amb el que es disposa en l’article 49de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. De no produir-se aquestes, s’entendrà definitivament adoptat l’acord. L’expedient es troba de manifest en el Servei de Fires, Festes i Turisme, situat en aquesta Casa Consistorial, plaça de l’Ajuntament, núm. 1, 2.8 planta. València, a quinze de març de dos mil dos. -El secretari general, P.D., el secretari adjunt, signatura il·legible.

TÍTOL PRELIMINAR Article 1. Les Falles  TÍTOL PRIMER: «De les Comissions de Falla» Article 2. Definició

Capítol I : «De la seua constitució i denominació» Article 3. Denominació  Article 4. Domicili Social  Article 5. Demarcació Article 6. Emplaçament, «Plantà» Article 7. Activitats pròpies Article 8. Constitució: Requisits

Capítol II : «Del règim jurídic aplicable» Article 9. Àmbit d’activitats Article 10. Reglament de Règim Intern Article 11. Cens Oficial Faller  Article 12. Tipus de Comissions de Falla: continuadora /reorganitzada /nova creació Article 13. Fusió de Comissions de Falla  Article 14. Dissolució de Comissió de Falla

Capítol III : «Del Funcionament Intern de les Comissions de Falla» Article 15. Càrrecs representatius i òrgans de govern

Secció Primera: «Del President i Junta Directiva» Article 16. El President  Article 17. Funcions del President  Article 18. Acreditació del President  Article 19. Exercici i Cessament del President  Article 20. Junta Directiva  Article 21. Funcions de la Junta Directiva

Secció Segona: «De la Junta General» Article 22. La Junta General Article 23. Drets i deures dels fallers Article 24. Junta General ordinària Article 25. Junta General extraordinària

Secció Tercera: «De les Falles Infantils» Article 26. Comissió Infantil Article 27. Falla Infantil: Import i mesurades  Article 28. Components de la Comissió Infantil

Secció Quarta: «De les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor» Article 29. La Fallera Major Article 30. La Fallera Major Infantil Article 31. Altres càrrecs

Capítol IV: «De les Agrupacions de Falles» Article 32. Definició d’Agrupació de Falles Article 33. Requisits de reconeixement Article 34. Aprovació Article 35. Representant de l’Agrupació de Falles Article 36. Subvencions econòmiques  Article 37. Interagrupació de Falles de València

TÍTOL SEGUNDO: «De la Junta Central Fallera»

Capítol I: «Naturalesa de la Junta Central Fallera i Reglament de Règim Interior » Article 38. Naturalesa  Article 39. Reglament de Règim Intern de la Junta Central Fallera

Capítol II: «Dels seus components i òrgans de govern» Article 40. Comissió executiva de J.C.F. Article 41. Organs d’adreça i coordinació

Capítol III: «De l’elecció de components i les seues funcions»  Secció Primera: «De la Junta Directiva» Article 42. President Executiu i càrrecs directius Article 43. Funcions

Secció Segona: «Dels Vocals i les Delegacions» Article 44. Definició Article 45. Requisits  Article 46. Nombre de Vocals  Article 47. Elecció i Pèrdua de la condició  Article 48. Òrgans de treball  Article 49. Servei de consulta i assessorament  Capítol IV: «De l’elecció d’òrgans i les seues funcions»

Secció Primera: «Dels Sectors Fallers» Article 50. Denominació  Article 51. Constitució

Secció Segona: «Del Ple de Junta Permanent» Article 52. Naturalesa i components Article 53. Funcions  Capítol V: «De l’Assemblea General» Article 54. Constitució i Funciones Article 55. Components Article 56. Funcionament intern Article 57. Assemblees Ordinàries: Calendari i contingut  Article 58. Funciones Article 59. Comissió de Recursos i Reglamente Article 60. Moció de Reprovació  Article 61. Assemblees Extraordinàries

TÍTOL TERCER: «De l’Activitat de la Festa Fallera»

Capítol I: «Dels Actes i Festejos Fallers» Article 62. Actes festius propis Article 63. Activitats i altres actes

Capítol II: «De la indumentària» Article 64. Ús d’Indumentària tradicional Article 65. Distintius. Article 66. Insígnies

Capítol III : «De les Recompenses» Article 67. Classes de Recompenses Article 68. Requisits per a la seua obtenció  Article 69. Recompenses col·lectives  Article 70. Recompenses honorífiques

Capítol IV : «De les Falleres Majors de València» Article 71. Nomenament, elecció i procediment  TÍTOL QUART: «Del Règim Contractual, Disciplinari i de Responsabilitat»

Capítol I: «Disposicions generals» Article 72. Funció d’assessorament i defensa  Article 73. L’Assessoria Jurídica: competències  Article 74. Legitimació davant Incidències

Capítol II: «Del Règim Disciplinari» Article 75. Infraccions al Reglamente Article 76. Règim intern disciplinari  Article 77. Sanciones  Article 78. Recursos

Capítol III: «Del Règim Contractual» Article 79. Relacions contractuals  Article 80. Jurado d’Incidències  Article 81. Resolució d’expedients i sancions

Capítol IV: «Del Segur de Responsabilitat Civil Article 82. Contractació

Article 83. Responsabilitat derivades

ISPOSICIONS ADICIONALS

Primera. El Congrés Faller Segona. Modificació i Derogació del Reglament Faller

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera: Aprovació definitiva Segona: Aplicació

DISPOSICIO DEROGATÒRIA

Derogació de normes anteriors

DISPOSICIO FINAL

Entrada en vigor del Reglament

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Les Falles  1. Les Falles Valencianes, expressió viva i popular d’un poble, són festes d’origen artesanal, sorgides i perfeccionades a través del temps pel poble valencià, com a manifestació artística, cultural i satírica expressada en les seues Falles amb la singular «plantà», exposades en els carrers i places de ciutats i pobles com a expressió festiva singular.  2. Dimanen de la voluntat d’un grup de persones, tenint com a nexe comú la celebració tradicional dels festejos que li són propis, desenvolupats durant el denominat «exercici faller» i que comprèn des del 20 de març al 19 del mateix mes del següent any, finalitzant amb la tradicional «Cremà».  3. Per tradició i pel seu propi origen, la celebració dels festejos fallers es realitza en honor del Patriarca Sant Josep, havent aconseguit per la seua importància i repercussió la consideració de Festes d’Art d’Interès Turístic Internacional.  4. En el respecte i compliment del que es disposa per la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com de l’ordenament normatiu dimanant, les Falles Valencianes, en raó de la seua pròpia tradició, declaren el seu ferm compromís en la defensa de la indiscutible i diferenciada personalitat del poble valencià, així com dels seus senyals d’identitat.  5. Les seues manifestacions escrites o parlades seran indistintament en les llengües valenciana i castellana, utilitzant en el desenvolupament de les seues activitats, de forma preferent, l’idioma valencià, propiciant i impulsant la seua propagació i la normalització del seu ús. Sense que açò afecte en absolut a la llibertat d’expressió de totes i cadascuna de les Comissions Falleres, la Junta Central Fallera, com a organisme autònom del Exm. Ajuntament de València, s’acomodarà, quant a l’ortografia i vocabulari de la llengua valenciana, al que dictamine l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, expressant-se, fins a tant es produïsca tal dictamen, de la forma que ho ve fent tradicionalment .Les Falles fan seues els senyals d’identitat oficials i símbols propis recollits en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, com a norma d’expressió de la voluntat sobirana del poble valencià.  TÍTOL PRIMER «De les Comissions de Falla»

Article 2. Definició  1. Són Comissions de Falla les entitats, sense ànim de lucre, formades per un conjunt de persones que, per iniciativa pròpia i amb l’autorització de la Junta Central Fallera, exerceixen en una determinada demarcació de carrers les activitats festives i culturals orientades a la celebració dels festejos fallers, tenint com a activitat essencial i obligatòria la «plantà» de la Falla corresponent.  2. La constitució i organització de les Comissions de Falla es realitzarà sota la forma jurídica que lliurement estimen dotar-se per a determinar la seua personalitat jurídica, així com la consecució i defensa dels seus interessos. El règim associatiu finalment adoptat quedarà subjecte a les disposicions legals que per a les mateixes establisquen les normes vigents.  3. En qualsevol cas, totes elles quedaran supeditades quant al seu reconeixement i activitat al compliment del previst en el present Reglament Faller, derivant-se d’aquesta consideració la titularitat de drets i obligacions que a les mateixes es confereix, així com l’exercici de quantes accions els competisquen en la formalització d’actes o negocis jurídics derivats de les seues funcions.

Capítol I  «De la seua constitució i denominació»

Article 3. Denominació  1. La denominació de les Comissions de Falla correspondrà al seu emplaçament en raó al nom del seu carrer, plaça o avinguda, si fóra suficient per a la seua identificació per no existir una altra amb aquest nom, o de la combinació de dues d’elles per a diferenciar-la d’altres similars.  2. A l’efecte d’identificació es podrà fer ús de la denominació que per tradició o costum és coneguda la Falla, prèvia autorització de la Junta Central Fallera. En cap cas podran fer ús preferent d’aqueixa denominació, quan corresponga a més d’una comissió per ubicació geogràfica.  Article 4. Domicili Social  1. El domicili social de la Comissió de Falla ho constituirà el denominat «Casal Faller», el qual s’entén com el lloc de desenvolupament de les activitats de gestió i festives que determine la Comissió baix la seua pròpia responsabilitat. Cas de no disposar de Casal Faller, el domicili serà el que la Comissió fixe, havent de coincidir, almenys, amb el d’un membre de la Directiva de la mateixa.  2. Per al seu reconeixement i obertura serà necessària l’autorització prèvia de la Junta Central Fallera, havent-se d’aportar davant la mateixa el document que acredite la titularitat, ús i gaudi del local.  3. Haurà d’estar situat dins de la demarcació que li siga reconeguda a la Comissió de Falla. Excepcionalment podrà situar-se en la demarcació d’una Comissió de Falla confrontant, sempre que compte amb l’autorització expressa d’aquesta Comissió. Per a açò, haurà d’acreditar-se l’acord adoptat en Junta General Extraordinària de la Comissió de Falla confrontant.

Article 5. Demarcació  S’entén per «demarcació fallera» el conjunt de carrers que constitueixen l’àmbit geogràfic de desenvolupament de l’activitat pròpia d’una Comissió de Falla. La demarcació haurà de comptar amb la preceptiva aprovació de la Junta Central Fallera i constar en els seus arxius corresponents, quedant supeditada la seua ratificació, ampliació o actualització a la preceptiva resolució expressa de la Junta Central Fallera pel procediment que s’establisca a aquest efecte.  Article 6. Emplaçament. «Plantà»  1. Dins de la demarcació de carrers aprovats per la Junta Central Fallera, i a tenor de la normativa municipal vigent, cada Comissió situarà la Falla en l’emplaçament tradicional que així determine i reconega. Qualsevol modificació del mateix serà comunicada a la Junta Central Fallera per al seu estudi i autorització, consultades les instàncies oficials pertinents.  2. Es començarà a efectuar la tradicional «Plantà» de les Falles a les dotze de la nit del dia 15 de març, si bé, donada la complexitat i dificultat del muntatge actual de les Falles, l’àrea municipal competent podrà autoritzar que els treballs previs s’avancen en els dies necessaris per a la seua correcta finalització. Les Falles hauran d’estar plantades i ultimades abans de les vuit del matí del dia assenyalat a aquest efecte en el programa oficial editat per la Junta Central Fallera, excepte les infantils que ho hauran d’estar a les nou del matí.  Article 7. Activitats pròpies  1. Les Comissions de Falla es constituiran per a la fi que arreplega l’art. 2 per temps indefinit, fins que aquesta decidisca la seua dissolució, complint els requisits que marque aquest reglament per a açò.  2. La continuïtat en les activitats pròpies s’entendrà perllongada en el temps per l’acord exprés de la Comissió, així com pel compliment dels tràmits administratius disposats per la Junta Central Fallera a l’inici de cada exercici faller, quedant subjecta tota Comissió a assumir la gestió econòmica i situació patrimonial resultant de l’activitat realitzada en l’exercici anterior.  3. Si una Comissió acaba l’exercici amb dèficit, els fallers que no continuen en la mateixa per pròpia voluntat es faran càrrec de la part que els corresponga en aquell, després que haja sigut comprovada per ells la realitat del mateix. No podran formar part d’una altra Comissió si no han satisfet prèviament els deutes pendents amb la primera o dipositat el seu import en la Junta Central Fallera que, en cas de litigi o desacord quant a la realitat del deute, actuarà segons com pertocarà.

Article 8. Constitució: Requisits  1. La constitució d’una nova Comissió de Falla necessitarà complir els següents requisits per a obtenir la preceptiva autorització per la Junta Central Fallera:  a) Dirigir instància al President de la Junta Central Fallera sol·licitant la creació de nova Comissió de Falla, en els terminis i segons model que s’establisca, signat pel promotor o coordinador de la iniciativa. b) Presentar document acreditatiu o acta de constitució de la Comissió, amb expressa constància d’identificació dels càrrecs de President i Secretari, els qui hauran de ser majors d’edat i no estar inhabilitats per resolució expressa de la Junta Central Fallera. c) Presentar el cens de fallers de la Comissió, on consten les dades d’identificació i la seua signatura a l’efecte de posterior visat i comprovació per la Junta Central Fallera, quedant en l’obligació de comunicar a partir d’aqueix moment les altes i baixes que es produïsquen en el citat cens. Haurà d’especificar-se els càrrecs directius, així com les persones que els exercisquen, conforme a l’establit en l’article 15. d) Sol·licitar la demarcació dels carrers sobre la qual realitzarà la seua activitat la Comissió de Falla, així com l’emplaçament triat per a situar la Falla, quedant tots dos supeditats a la posterior resolució de Junta Central Fallera que determinarà, en última instància, la demarcació i emplaçament final aprovats. i) Aportar la Memòria econòmica amb explícita indicació del Pressupost Anual estimat per a l’exercici faller, en el qual es destinarà una principal partida pressupostària a la Falla.

2. De tramitar-se dos o més sol·licituds de creació de Comissió de Falla sobre una mateixa demarcació, s’optarà per aquella que destine major pressupost per a la Falla i siga major el nombre dels seus components.  3. L’aprovació definitiva de les Comissions de Falla de nova creació quedarà condicionada a la resolució favorable expressa de l’Assemblea General. Amb caràcter previ, la Junta Central Fallera instruirà el corresponent expedient i recaptarà dels organismes competents, així com de les Comissions de Falla confrontants, els informes tècnics necessaris.  4. Formalitzada la seua aprovació, la Junta Central Fallera supervisarà la seua activitat durant els dos primers exercicis fallers, podent denegar el permís d’activitat per a l’exercici faller següent en cas de manifest incompliment dels requisits abans relacionats.

Capítol II  «Del règim jurídic aplicable»

Article 9. Àmbit d’Activitats  En l’àmbit de desenvolupament de les activitats i funcions de caràcter general, les Comissions de Falla gaudiran de plena capacitat d’actuar. Queden subjectes a les normes i legislació vigent que regule cada activitat, així com al que es disposa en el present Reglament Faller als efectes específics d’activitats d’estricte àmbit faller.

Article 10. Reglament de Règim Intern  1. Tota Comissió de Falla, a l’efecte de regular el seu propi funcionament, haurà de dotar-se d’un Reglament de Règim Intern que contemplarà, com a elements fonamentals, les següents disposicions:  a) Drets i obligacions dels membres de la Comissió. b) Organització, estructura i funcionament de la Comissió. c) Càrrecs directius i funcions. d) Delegacions de treball i competències. e) Règim econòmic. f) Règim disciplinari.  2. El contingut del Reglament de Règim Intern no podrà contravenir el que es disposa en el present Reglament Faller. A tal i únic efecte, haurà de presentar-se davant la Junta Central Fallera una còpia certificada del mateix perquè en prengueu coneixement i supervisió, lliurant-se l’oportú advertiment de rectificació cas d’incomplir el previst en la present norma.  3. Qualsevol modificació posterior del seu contingut requerirà de comunicació preceptiva i supervisió per part de la Delegació d’Incidències de Junta Central Fallera, de la qual dependrà la seua aprovació definitiva.  4. Les Comissions de Falla que pel règim jurídic adoptat estiguen proveïdes de normes estatutàries pròpies, hauran de remetre còpia de les mateixes als únics efectes de registre i custòdia.  5. En els supòsits d’inexistència de reglamentació interna, així com en els casos de llacunes o contradicció de disposició expressa pròpia, serà aplicable el previst en el present Reglament Faller.

Article 11. Cens Oficial Faller  1. El Cens Oficial Faller estarà compost per totes aquelles Comissions de Falla que anualment comuniquen la seua voluntat de constituir-se com a tals, complint els terminis i requisits que a aquest efecte dispose la Junta Central Fallera. En qualsevol cas, seran requisits imprescindibles presentar el cens faller actualitzat, l’esbós de la Falla a plantar i la seua memòria explicativa, així com declarar el seu preu que es justificarà mitjançant còpia del contracte subscrit amb l’artista faller o declaració del President de la Comissió.

2. Amb caràcter excepcional i en consideració a raons d’exclusiva tradició mantinguda en el temps, s’integren en el Cens Oficial Faller aquelles Comissions de Falla de les poblacions de Burjassot, Xirivella, Mislata i Quart de Poblet que a l’entrada en vigor del present Reglament ho hagen sigut amb anterioritat, mentre no es constituïsquen en Junta Local Fallera i sense possibilitat alguna d’augment de les mateixes. La integració d’aquestes Comissions de Falla generarà els drets i obligacions que es preceptúen en la present normativa, quedant subjectes en el seu compliment per a quantes activitats falleres es determinen.  Article 12. Tipus de Comissions de Falla  A l’efecte de formalització del Cens Oficial Faller, cal distingir entre:  a) Falla continuadora: aquella que es manté activa en exercici de les seues funcions sense interrupció.  b) Falla reorganitzada: aquella formada per a plantar una Falla en una demarcació on es va deixar de realitzar activitat durant un exercici faller, havent de complir els requisits que se li exigisquen per a la seua aprovació definitiva. Perdrà la seua condició de reorganitzada si se sobrepassa el temps indicat.

c) Falla de nova creació: aquella que sorgeix en la demarcació on mai la va haver-hi o en la qual no s’ha plantat Falla durant més d’un exercici faller. Per a la seua aprovació definitiva per la Junta Central Fallera hauran de complir-se els requisits constatats en l’article 8.  Article 13. Fusió de Comissions de Falla  1. En el supòsit de fusió de dues o més Comissions de Falla amb demarcacions confrontants, haurà d’acreditar-se l’acord exprés adoptat singularment per cada Comissió, prèvia celebració de Junta General Extraordinària. La iniciativa haurà d’indicar la denominació per la qual opten, així com aportar la mateixa documentació exigida a una Comissió de Falla continuadora.  2. La Comissió de Falla resultant adoptarà com a demarcació la resultant de la fusió de les quals els pertanyien a títol individual amb caràcter previ, assumint d’idèntica forma les obligacions i patrimoni existent amb anterioritat en cadascuna de les Comissions de Falla fusionades. Dins d’aquesta demarcació resultant haurà d’indicar-se el lloc exacte d’emplaçament de la Falla, per al seu estudi i viabilitat  Article 14. Dissolució d’una Comissió  1. La dissolució d’una Comissió de Falla requerirà de l’autorització expressa de la Junta Central Fallera, prèvia instrucció de l’oportú expedient i en compliment dels següents requisits:  a) Sol·licitud d’expedient de dissolució a la Junta Central Fallera, havent-se de presentar per escrit abans del 31 de desembre de l’any en curs.  b) Convocatòria de Junta General Extraordinària de la Comissió de Falla, amb assistència d’almenys la meitat més un dels seus components i amb intervenció assessora d’un representant de la Junta Central Fallera. c) Acord exprés adoptat pels dos terços dels assistents, amb necessari esment a la responsabilitat patrimonial assumida per tots els components del cens de la Comissió, respecte de les obligacions econòmiques formalment contretes amb anterioritat.

2. Existirà el supòsit de dissolució acordat per la Junta Central Fallera, prèvia instrucció de l’expedient corresponent, quan no es complisquen els requisits anteriors per desistiment de responsabilitats de la Comissió de Falla afectada.  3. En qualsevol dels casos, la Junta Central Fallera es farà dipositària dels béns de qualsevol naturalesa de la Comissió dissolta durant un exercici faller. Complit el termini podrà disposar dels mateixos, destinant-los al fons de reserva per a finalitats jurídiques en defensa de les Comissions de Falla.

Capítol III  «Del Funcionament Intern de les Comissions de Falla»

Article 15. Càrrecs representatius i òrgans de govern  Són càrrecs representatius d’una Comissió de Falla:  a) President/a o el component de la Comissió en qui delegue. b) Fallera Major.  Són òrgans de govern propis d’una Comissió de Falla:  a) President/a. b) Junta Directiva. c) Junta General.

Secció Primera «Del President i la Junta Directiva»  Article 16. El President  1 El President és la màxima representació de la Comissió de Falla, sent la seua competència essencial la coordinació, supervisió i execució de les activitats pròpies que decidisca dur a terme una Comissió, sempre en estricte compliment del que es disposa en el present Reglament Faller i en el Reglament de Règim Intern de la Comissió.  2. Tota Comissió de Falla haurà d’estar proveïda d’un President, major d’edat i triat d’entre els components de la Comissió de Falla, en Junta General Extraordinària degudament convocada a aquest efecte pel Secretari de la Comissió i sotmesa en el seu procés de celebració i elecció al sistema de votació per majoria d’entre els presents, cas d’existir més d’un candidat.  3. La Junta d’Elecció de President tindrà lloc en la Junta General de Tancament de l’Exercici, sent la primera a celebrar, si escau. Una vegada aprovada la memòria d’activitats desenvolupades i aprovat el balanç econòmic, es procedirà a l’elecció. Es constituirà una mesa d’edat, entre els fallers que tinguen majoria d’edat, que estiguen presents i en actiu l’exercici anterior, exercint de secretari i president de la taula, pels fallers de menor i major edat, respectivament.

Article 17. Funcions del President  Són funcions del President de Comissió de Falla:  a) La gestió general de l’activitat de la Comissió, gaudint de les facultats precises de representació, adreça i disciplinària, venint obligat a adonar periòdica de la mateixa en la Junta General de la Comissió. Sobre els acords adoptats i la gestió dels mateixos, es generarà una responsabilitat solidària de tots els fallers que integren la Comissió de Falla.

b) Convocar la Junta General, fixar l’ordre del dia, presidir i moderar el seu desenvolupament.  c) El President, juntament amb la seua Directiva, donarà en la Junta General de tancament de l’exercici, dels resultats econòmics, així com de les activitats desenvolupades en les seues memòries i balanços corresponents, havent-se de celebrar aquesta amb anterioritat a la data del 15 d’abril.  d) Exercir el vot de qualitat en aquells supòsits que els acords a adoptar per la Junta General siguen dirimits per un empat en la votació corresponent.  e) Supervisar i portar en estat actual la gestió econòmica a través dels llibres de caixa, informant periòdicament del seu balanç a la Junta General. Podrà ser requerit per aquesta per a presentar un balanç general en un termini no superior a quinze dies. Vindrà obligat a facilitar la funció supervisora de la Junta Central Fallera.  f) Respondre davant la Junta Central Fallera de les actuacions de la Comissió, estant en l’obligació de posar en el seu coneixement quantes irregularitats o anomalies es presenten, així com dirigir a la mateixa consultes, qüestions o iniciatives sobre assumptes de gestió de la Comissió.  g) Complir i fer complir per la Comissió el present Reglament, així com quantes disposicions siguen dictades per la Junta Central Fallera.  h) Participar en l’Assemblea General en representació de la seua Comissió de Falla, a partir de la primera reunió ordinària del nou exercici faller.  Article 18. Acreditació del President

La condició de President de Comissió de Falla s’exercitarà enfront de tercers, degudament acreditada mitjançant certificació expedida per la Junta Central Fallera. Les seues actuacions s’exerciran en representació dels interessos de la Comissió i en execució dels acords i activitats generades i aprovades per la Junta General.  Article 19. Exercici i Cessament del President  El President exercirà les seues funcions des de la seua elecció formal fins a la celebració de la Junta General de Liquidació i Tancament de l’exercici faller, havent de celebrar-se aquesta amb anterioritat a la data del 15 d’abril.  Cessarà en les seues funcions en els següents suposats:  a) En acabar el seu mandat.  b) Per dimissió voluntària, prèvia dació de l’estat econòmic de la Comissió i l’aprovació de la gestió realitzada fins hui.  c) Per sanció d’inhabilitació resolta en expedient sancionador per la Junta Central Fallera.  d) Per tramitació d’una Moció de Censura aprovada per majoria absoluta del cens de la Comissió, prèviament convocada Junta General Extraordinària a aquest efecte, i que haja sigut presentada per un mínim del 20% dels components de la Comissió. L’escrit de moció de censura haurà d’acompanyar les signatures requerides, motivació per a la seua interposició i la proposta d’un candidat alternatiu que, cas de ser aprovada, exercirà les funcions de President des de la seua adopció per la Comissió.  Article 20. Junta Directiva

1. Es l’òrgan responsable, en comunitat amb el President, de dur a terme la gestió directa i el desenvolupament de l’activitat general, dels fons de diferent índole i dels acords de la Comissió de Falla, presos en Junta General, adonant periòdicament d’aquesta gestió a la Junta General.  2. El President procedirà a nomenar a la Junta Directiva d’entre els components majors d’edat de la Comissió, en un termini de 15 dies a explicar des de la seua elecció, donant coneixement de la seua composició a la Junta General. El seu nomenament tindrà vigència fins a la celebració de la Junta de Liquidació i Tancament de l’Exercici.  3. La seua composició haurà de proveir, com a mínim, els càrrecs de:  a) Dos Vicepresidents. b) Secretari. c) Tresorer. d) Comptador. e) Delegat d’Infantils.

Article 21. Funcions de la Junta Directiva  Seran funcions de la Junta Directiva les següents:  a) Els Vicepresidents substituiran, per la seua ordre, al President en cas de malaltia, absència o per expressa delegació d’aquest. En cas de dimissió voluntària o defunció del President, el Vicepresident 1º assumirà les seues funcions amb caràcter interí, havent de convocar Junta General Extraordinària per a promoure l’elecció de nou President en un termini no superior a trenta dies a explicar des que es va produir la vacant.

b) El Secretari diligenciarà la correspondència i altres documents oficials en unió del President, redactarà les actes de les Juntes Generals i farà constar en el Llibre d’Actes els acords expressament adoptats, signarà les convocatòries i exercirà les funcions que per ús i pràctica corresponen al càrrec.  c) El Tresorer i el Comptador són els responsables de la gestió econòmica dels fons generats i vindran obligats a adonar de l’estat comptable a la Comissió com a mínim una vegada al trimestre, sent responsables amb el President del balanç final que serà sotmès a l’aprovació de la Junta General.  d) El delegat d’infantils vetlarà per les necessitats de la comissió infantil i adonarà d’aquestes a la junta general, durà a terme la coordinació de les activitats que aquest col·lectiu exercisca fomentant l’esperit faller entre els més joves de cada comissió.

Secció Segona «De la Junta General de les Comissions»  Article 22. La Junta General  1. La Junta General és l’òrgan suprem de govern de la Comissió. En el seu si s’adopten els acords necessaris per a la gestió i desenvolupament de les activitats pròpies. En les mateixes s’informarà pel President i la Junta Directiva de les decisions adoptades per a la gestió d’assumptes que no hagen sigut prèviament aprovades per la Junta General.  2. La Junta General de la Comissió de Falla estarà composta per tots els fallers que havent-se donat d’alta des de la Junta de Constitució o amb posterioritat a ella, assumisquen les obligacions estipulades per aquest òrgan i exercisquen les funcions encomanades per la mateixa. Els seus drets i obligacions s’estenen durant tot l’exercici faller, fins a la celebració de la Junta de Liquidació i Tancament d’Exercici.

Article 23. Drets i deures dels fallers  1. Són drets dels fallers:  a) Assistir amb veu i vot a les Juntes Generals, així com formular les peticions i propostes que estimen oportunes. b) L’accés a la documentació necessària per a examinar la situació econòmica de l’exercici, així com al Llibre d’Actes de les Juntes Generals de la Comissió, per a constatar els acords adoptats en les mateixes. c) Promoure la celebració de Junta General Extraordinària, en els termes previstos en l’article 25. d) Posar en coneixement de la Junta Central Fallera quantes anomalies i irregularitats advertisquen en el funcionament de la seua Comissió, prèvia conclusió de la via interna en el si de la seua pròpia Comissió per a esclarir les qüestions plantejades.  2. Són deures i responsabilitats dels fallers:  a) Assistir a les Juntes Generals i acatar els acords adoptats, així com contribuir al millor compliment dels mateixos. b) Complir amb els compromisos econòmics coneguts i assumits a l’inici de l’exercici faller, quedant subjecte a les sancions o a la suspensió temporal de l’exercici dels seus drets que impose la seua Comissió per l’incompliment dels mateixos. c) Assumir les quotes extraordinàries que s’establisquen per acord de Junta General Extraordinària.  3. L’incompliment de les obligacions que donen lloc a expedient disciplinari instat davant la Junta Central Fallera, impedirà la desvinculació de la Comissió i la seua alta en una altra Comissió de Falla fins a la satisfacció íntegra de les mateixes.  Article 24. Junta General Ordinària.  1. La reunió de la Junta General de la Comissió de Falla que tindrà el caràcter d’Ordinària, quedarà subjecta als següents principis:  a) Se celebrarà amb una periodicitat mínima mensual.  b) Haurà de ser convocada amb publicitat i antelació suficient, donant coneixement de l’ordre del dia a tractar en lloc adequat o pel mitjà establit a aquest efecte. c) Els acords s’adoptaran per majoria dels assistents, constant tots ells de forma preceptiva en la corresponent acta que s’alçarà pel Secretari de la Comissió. d) Les actes constitueixen el document fefaent de celebració de les mateixes, havent de constar en elles els assistents a la Junta General, arreplegar les manifestacions que així se sol·liciten i que haurà de ser llegida i aprovada en la sessió següent. e) És l’únic òrgan capacitat per a aprovar el Pressupost Anual d’Ingressos i Despeses de l’exercici faller que, prèviament elaborat per la Junta Directiva, se sotmetrà amb caràcter obligatori a la seua aprovació en un termini no superior a quaranta-cinc dies, des de la Junta d’inici d’Exercici 2. Els mitjans d’ingressos econòmics de les Comissions de Falla per a afrontar el Pressupost Anual seran els que lliurement es determinen i aproven per acord de la Junta General, quedant totalment prohibit generar els mateixos inserint publicitat en la composició artística de la Falla amb exclusives finalitats comercials, a excepció de la qual exigisquen aquells concursos institucionals admesos o que compten amb l’anuència de la Junta Central Fallera. De la convocatòria dels mateixos s’informarà a l’Assemblea General, adonant detallada de les seues bases i característiques.  Article 25. Junta General Extraordinària  1.1. La reunió de la Junta General de la Comissió de Falla tindrà el caràcter d’Extraordinària, en els següents suposats: a) Elecció del President de la Comissió de Falla i Moció de Censura contra aquest. b) Liquidació i tancament econòmic de l’exercici faller, així com aquells acords que modifiquen els compromisos econòmics de començament d’exercici. c) De no aprovar-se la liquidació en la Junta convocada, es tornarà a convocar en el termini de 15 dies, per a aprovar nous informes i documents aclaridors. De no aprovar-se de nou, es pot sol·licitar la intervenció de la Delegació d’Incidències per a assessorament i arbitratge.  d) En el supòsit de sol·licitud d’ubicació en la demarcació assenyalada per Junta Central Fallera com a pròpia, del Casal d’una Falla confrontant.  e) En els supòsits de fusió o dissolució de la Comissió de Falla.  f) En les qüestions que per la seua especial transcendència, així ho acorde la Junta Directiva.  g) Quan ho sol·licite el 20% del cens de components de la Comissió de Falla. En aquest supòsit, la seua celebració tindrà lloc abans dels quinze dies a explicar des de la presentació de la sol·licitud de convocatòria.  2. La convocatòria de la Junta General Extraordinària es realitzarà per escrit al domicili facilitat pel faller en el moment de la seua inscripció, amb un termini d’antelació mínim de vuit dies al de celebració de la mateixa i havent-se d’adjuntar l’ordre del dia a tractar.  3. En el supòsit de Moció de Censura contra el President, es remetrà còpia de la seua convocatòria a la Junta Central Fallera qui, a través de la seua Delegació d’Incidències, designarà dues vocals per a assistir a la seua celebració amb l’exclusiva funció d’assessorament i de donar fe del seu procediment.

Secció Tercera «De les Falles Infantils»  Article 26. Comissió Infantil  1. Tota Comissió de Falla, en exercici de la seua pròpia voluntat, determinarà la realització de Falla Infantil en el si de la seua activitat. Per a açò haurà de crear la corresponent Secció Infantil, degudament censada en la Junta Central Fallera, al capdavant de la qual es responsabilitzarà el President de la Comissió o faller en qui aquest delegue i es dotarà de partida pressupostària específica inclosa en el Pressupost Anual de la Comissió de Falla.  2. No podrà existir cap Comissió de Falla Infantil que no estiga integrada dins d’una Comissió de Falla, quedant la seua administració econòmica baix control i supervisió d’aquesta.

Article 27. Falla Infantil. Import i mesures  1. L’import de la Falla Infantil es determinarà per cada Comissió en el Pressupost Anual, no podent superar el valor econòmic de la Falla de la Comissió.  2. La Falla Infantil tindrà una altura màxima de 3 metres i una mínima d’1’5 metres. El seu ample no podrà excedir, entre els seus punts més distants, dels 3 metres i la seua amplària mínima serà d’1’5 metres.  Article 28. Components de la Comissió Infantil  1. La Secció Infantil estarà composta per tots els xiquets menors de 14 anys, degudament inscrits com a fallers mitjançant autorització paterna o del tutor legal, persones en les quals recauran les obligacions econòmiques que es deriven de la seua condició de faller infantil.  2. La representació honorífica de la mateixa s’atorgarà a la Fallera Major Infantil i al President Infantil, triats d’entre els fallers infantils que la componguen. S’estipulen com a càrrecs directius simbòlics els de Vicepresident 1º i 2º, Secretari, Tresorer i Comptador.  3. La seua pertinença a la Secció Infantil finalitzarà amb l’exercici en el qual complisca l’edat de 14 anys, passant a formar part en l’exercici següent del cens faller de la Comissió de Falla, sempre que intervinga voluntat expressa de l’interessat o del seu representant legal.  Secció Quarta «De les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor»

Article 29. La Fallera Major

La Fallera Major serà l’única dona que exercirà la representació honorífica de la Comissió de Falla en els actes propis i oficials. La seua designació serà de competència exclusiva de la Junta General, corresponent-li ocupar el lloc protocol·lari preferent en tota activitat de la Comissió. Usarà com a distintiu propi la banda tradicional confeccionada en cinta amb els colors de la bandera nacional, mentre que la resta de components femenines formaran la Cort d’Honor, sent la seua banda distintiva confeccionada amb cinta tricolor de la Senyera valenciana.  Article 30. La Fallera Major Infantil  La Fallera Major Infantil serà designada d’entre les xiquetes pertanyents a la Secció Infantil, pel procediment que si escau determine la Comissió de Falla. Les seues funcions seran representatives en les activitats pròpies de la Comissió Infantil, lluint els elements distintius ressenyats en l’article anterior, igual que la seua Cort d’Honor.  Article 31.  Qualsevol ostentació de càrrecs o distincions diferents als determinats en el present articulat queden totalment prohibits en els actes oficials organitzats per la Junta Central Fallera i regulats en el present Reglament.

Capítol IV  «De les Agrupacions de Falles»

Article 32. Definició  Les Comissions de Falla, en exercici de la seua lliure voluntat, podran constituir Agrupacions de Falla amb la finalitat de dotar de major esplendor a la nostra festa fallera i estrènyer els llaços d’amistat i confraternitat entre elles. D’igual forma, es constitueixen en el nexe d’unió i col·laboració entre les Comissions que les integren i la Junta Central Fallera.

Article 33. Requisits de reconeixement  Les Agrupacions de Falles seran considerades com a entitats culturals i recreatives d’àmbit faller, establint-se para el seu reconeixement i funcionament els següents requisits:  a) Hauran de ser constituïdes per almenys el 80% de les Comissions de Falla que conformen el Sector, a excepció de les integrades en Sectors Fallers de Junta Central Fallera que pertanguen a municipi diferent al de la ciutat de València, per a les quals el percentatge es determinarà pel nombre de Comissions existent en la població respectiva.  b) Constituïda l’Agrupació de Falles, i sobre la base de la norma que regule el seu funcionament intern, podran integrar-se altres Comissions que no pertanguen al Sector Faller impulsor de la iniciativa. Aquesta circumstància no habilita a cap Comissió de Falla a integrar-se en més d’una Agrupació.  c) Per a la seua aprovació definitiva, serà preceptiu remetre a la Junta Central Fallera la següent documentació:  1. Acta de constitució signada pels Presidents de Comissió de Falla agrupats, amb relació nominal de les Comissions de Falla que promouen l’Agrupació.  2. Projecte d’Estatuts o Reglament de Funcionament Intern.  3. Composició de la Junta Directiva amb relació expressa de les persones designades per a les diferents funcions.

Article 34. Aprovació d’Agrupacions  1. El Ple de Junta Central Fallera, recaptats els informes necessaris procedirà a acordar la seua remissió a l’Assemblea General perquè en última instància, constate la seua aprovació definitiva.  2. Una vegada efectuada la seua aprovació, l’Agrupació de Falles vindrà obligada a comunicar a la Junta Central Fallera les modificacions que es produïsquen en la composició de la seua Junta Directiva, així com de les altes o baixes de Comissions de Falla integrants.  3. Constituïdes les Agrupacions de Falles, la Junta Central Fallera haurà d’assumir en aquells actes l’organització dels quals siga de la seua competència, l’assistència o celebració conjunta dels mateixos pels Sectors Fallers que es troben englobats en una mateixa Agrupació de Falles.  Article 35. Representant de l’Agrupació  1. El President o càrrec designat de cada Agrupació de Falles exercirà la representació del col·lectiu de Comissions que la integren i tindrà la condició de membre del Ple de la Junta Central Fallera amb veu i vot per a la defensa i debat dels interessos que li siguen propis. A tal fi es disposarà el necessari per a procedir a la seua convocatòria, enviament de l’ordre del dia i de la informació pertinent per al seu estudi i presa en consideració dels assumptes a tractar per les Comissions de Falla agrupades.  2. La representació esmentada no es podrà exercir en cap cas a títol particular d’alguna de les Comissions agrupades.  Article 36. Subvenció de les Agrupacions

Per iniciativa pròpia o a proposta de l’Assemblea General, si així ho sol·liciten almenys un 10% dels components de la mateixa, la Junta Central Fallera aprovarà subvencions a les Agrupacions de Falles, per a sufragar part de les seues activitats. El conjunt de les subvencions aprovades no serà inferior al 4% del pressupost de Junta Central Fallera.  La subvenció es destinarà a sufragar les activitats pròpies acordades per les Agrupacions de Falles constituïdes conforme al que es disposa en el present Reglament.  Les quantitats assignades quedaran subjectes a la deguda justificació documental, que s’acompanyarà a la memòria econòmica aprovada per l’òrgan de Govern de l’Agrupació de Falles per a la seua remissió a la instància pertinent.  Article 37. Interagrupació de Falles  1. Les Agrupacions de Falles, en exercici de la seua lliure voluntat, podran constituir-se en una instància superior per a aglutinar les iniciatives i qüestions d’interès comú que es denominarà Interagrupació de Falles de València, podent generar per voluntat majoritària dels seus integrants les accions i decisions de forma autònoma i independent que estimen pertinents. Els acords adoptats es posaran en coneixement de la Junta Central Fallera amb una fi de col·laboració i diàleg, en llaures al fet que les mateixes es valoren en la seua justa dimensió.  2. Es regularà per la normativa pròpia que es determine pels seus integrants, quedant la mateixa subjecta al compliment del que es disposa en el present Reglament Faller.  3. Serà condició imprescindible perquè la Interagrupació de Falles mantinga en el temps la condició de reglamentària que represente a més del 50% de les Comissions de Falla censades en la Junta Central Fallera, segons els censos oficials de les Agrupacions constituïdes i que pertanguen a la mateixa.  TÍTOL SEGUNDO «De la Junta Central Fallera»

Capítol I  «Naturalesa de la Junta Central Fallera i Reglament de Règim Interior»  Article 38. Naturalesa  La regulació de l’activitat fallera, com a manifestació social eminentment festiva i cultural, és de competència municipal a tenor del que es disposa en la normativa vigent de Règim Local. En concordança amb ella, s´articula per a l’administració i gestió directa dels serveis públics locals, l’organisme autònom local denominat Junta Central Fallera, que comptarà amb la corresponent partida pressupostària de caràcter anual i que estarà regulat per aquest reglament de serveis denominat Reglament Faller.  Article 39. Reglament de Règim Interior  1. El Reglament de Règim Interior de la Junta Central Fallera, en compliment del que es disposa en el present Reglament Faller i per a desenvolupar els principis programàtics i funcions atribuïdes a aquesta, tindrà als efectes oportuns la consideració de norma reguladora de la seua activitat i gestió.  Serà proposat pel Ple de Junta Central Fallera a l’Ajuntament en el termini màxim d’un any, a explicar des de l’entrada en vigor del present Reglament Faller, per a la seua aprovació si procedís. Després de l’aprovació es donarà coneixement de la mateixa a l’Assemblea General.  2. El Reglament Interior de Junta Central Fallera segons l’Art.39, Paràgraf 2º, és obligatori que es redacte en el primer Exercici Faller que entre en vigor el present reglament. Per la qual cosa, en el primer Ple de Junta Central Fallera que de conèixer la composició de la mateixa, es formarà la Comissió Redactora, que estarà Presidida pel President Executiu o en la persona que delegue i per set components triats entre els seus membres. Els seus treballs estaran acabats abans del Ple de Setembre, donant-se a conèixer a la resta de components de J.C.F. i puguen fer les esmenes o sugeriments al mateix, podent-se debatre les reunions que es convoquen abans del mes de Gener. Portant-se al Ple de Febrer per a la seua aprovació i al coneixement de l’Assemblea de Presidents d’aquest mateix mes. Una vegada redactat el projecte pel Ple de Junta Central Fallera i conegut el mateix per l’Assemblea de Presidents, s’elevarà a l’Ajuntament de València per a la seua tramitació i aprovació si procedís.  3. La Junta Central Fallera com a organisme oficial proveirà segons cens en vigor, al faller/a de el carnet (document acreditatiu), prèvia sol·licitud voluntària dels interessats, sent d’utilitat per a visitar l’exposició del Ninot i el Museu Faller.

Capítol II «Dels seus components i òrgans de govern»  Article 40. Comissió Executiva de la Junta Central Fallera  La comissió executiva de la Junta Central Fallera estarà formada pels següents components:  a) President nat b) President executiu. c) Cinc Vicepresidents. d) Secretari General. e) Punts vocals com marque l’article 46.1 integrats en les diferents delegacions.  Article 41.  La Junta Central Fallera estarà composta pels següents òrgans d’adreça i coordinació:  a) Els Sectors Fallers. b) Les Delegacions.

c) El Ple. d) L’Assemblea General.  Capítol III  «De l’elecció dels seus components i funcions»

Secció Primera «De la Junta Directiva»  Article 42. President Executiu i Càrrecs Directius  La presidència nata de la Junta Central Fallera, dels seus òrgans i de l’Assemblea General, correspon a l’Alcaldia de València, que podrà delegar l’exercici efectiu de les seues atribucions en el Regidor de la Corporació que designe.  La Junta Directiva estarà presidida pel President nat o si escau pel President executiu de la Junta Central Fallera i s’integrarà a més pel Secretari General i cinc Vicepresidents relacionats en l’ordre numèric successiu de 1º a 5º.  Totes les decisions que prenga la Junta Directiva, perquè tinguen vigor corresponent, hauran d’obtenir el respatler i aprovació, del Ple de Junta Central Fallera.  Assistirà a les sessions de la Junta Directiva, amb veu però sense vot, i sense ser membre de la Junta Central Fallera, el Secretari-Delegat Administratiu del Secretari General de l’Ajuntament.  Article 43. Funcions

1. El President de la Junta Central Fallera exercirà les funcions de representació, adreça i coordinació atribuïdes en el present Reglament Faller, tenint com a responsabilitat pròpia la convocatòria i redacció de l’ordre del dia de l’Assemblea General.  2. El Secretari General serà designat pel President de Junta Central Fallera, exercint les funcions pròpies del càrrec amb vista a la disposició de les finalitats marcades en el present Reglament.  3. Els Vicepresidents exerciran les funcions que li siguen assignades per la present norma, així com pel President, sent designats per aquest, si ben dos Vicepresidents, com a mínim, seran triats d’entre els Delegats de Sector.  4. El Secretari General i els Vicepresidents, per a la seua designació hauran de complir l’article 45, apartats a), c) ,d) i e), d’aquest mateix reglament.  5. El Secretari-Delegat Administratiu, designat pel Secretari General de l’Ajuntament amb la conformitat del President de la Junta Central Fallera, exercirà en aquesta Junta les funcions assenyalades per la legislació per als Secretaris Generals dels Ajuntaments en els seus respectius municipis.

Secció Segona «Dels Vocals i les Delegacions»  Article 44. Definició  1. Seran Vocals de la Junta Central Fallera aquelles persones que, triades pels Sectors Fallers o designats pel President de Junta Central Fallera, assumeixen com a labor principal la de col·laborar en les tasques pròpies que li siguen assignades en la Delegació en què siguen adscrits.

2. La condició de Vocal comportarà el dret a ser membre del Ple, podent actuar en el mateix amb veu i vot, així com els drets contemplats en la present normativa.  3. El desenvolupament de la seua activitat quedarà subjecte al compliment del que es disposa en el present Reglament Faller, així com en el Reglament de Règim Intern de la Junta Central Fallera.  Article 45. Requisits  Seran requisits necessaris per a optar a la condició de Vocal de la Junta Central Fallera:

a) Ser faller en actiu i estar en possessió, com a mínim, del bunyol d’argent . b) Ser presentat com a candidat per una Comissió de Falla c) No ocupar el càrrec de President de Comissió de Falla d) No ser president d’Agrupació.  e) No estar sancionat per la Junta Central Fallera.

Article 46. Nombre de Vocals  1. El nombre de Vocals es fixarà en funció de la següent distribució:  a) Els que resulten triats pels Sectors Fallers, a raó de tres vocals per sector, per un període de tres exercicis i procedint-se a la seua nova elecció en cada Exercici Faller per un terç d’ells.

b) Els de lliure designació del President de Junta Central Fallera en nombre que no excedisca del 28,2% dels anteriors (és el % de 22 sobre 78) per un període de temps que no superarà el d’acompliment de funcions del President.  2. En el supòsit de no cobrir-se el nombre de Vocals pels Sectors Fallers, el President podrà completar les vacants produïdes per igual nombre amb vocals de lliure designació. El seu nomenament tindrà la durada d’un exercici faller  Article 47. Elecció i Pèrdua de condició  1. La Junta Central Fallera establirà anualment la convocatòria i procediment per a l’elecció dels Vocals en el si dels Sectors Fallers.  2. Es perdrà la condició de Vocal electe, per les següents circumstàncies:  a) Per renúncia expressa b) Per causar baixa en el cens faller del Sector pel qual van ser triats c) Per ser nomenats President de Comissió de Falla o president d’Agrupació. d) Per destitució del Sector, previ acord dels dos terços de les Comissiones integrants del Sector, en reunió extraordinària convocada a aquest efecte. e) Per destitució promoguda pel Secretari General de la Junta Central Fallera, sempre que existisca causa greu o manifest incompliment de les seues obligacions, demostrables tots dos per mitjà del preceptiu informe sancionador i la seua acceptació pels Presidents del Sector al que representa.  Article 48. Òrgans de treball

1. Els òrgans de treball de la Junta Central Fallera es determinen a través de les Delegacions, configurant-se a l’inici de cada exercici faller en funció de les necessitats previstes i prèvia notificació i aprovació de l’Assemblea General.

2. Estaran compostes pel nombre de Vocals que les necessitats de la mateixa justifiquen la seua adscripció, estant al capdavant d’elles un Delegat nomenat pel President de Junta Central Fallera d’entre els vocals electes o designats.  3. Cada Delegació estarà composta per: a) Delegat de (nom de la delegació corresponent) b) Secretari de la delegació. c) Vocals, en nombre necessari per a cobrir la seua activitat.  Article 49. Servei de consulta i assessorament.  La Junta Central Fallera disposarà d’un servei de consulta i assessorament jurídic a la pròpia Junta i a les Comissions de Falles, adscrit a la Delegació d’Incidències, en els termes que establisca el Reglament de Règim Interior  Capítol IV «De l’elecció d’òrgans i les seues funcions»  Secció Primera «Dels Sectors Fallers»

Article 50. Naturalesa  1. El denominat Sector Faller és la primera unitat organitzativa entre les Comissions de Falla i la fi essencial de la qual és la coordinació dels diferents actes festius i activitats comuns.  2. El desenvolupament i organització d’activitats en el si de cada Sector Faller competeix als seus propis integrants. La funció de representació del mateix l’exerciran els Delegats de Sector.

Article 51. Constitució  La Junta Central Fallera constituirà els Sectors Fallers que estime oportuns, atenent als criteris de proximitat entre demarcacions de Comissions de Falla confrontants, en funció del nombre total de Comissions censades i de manera equitativa.  Secció Segona «Del Ple de Junta Central Fallera»

Article 52. Naturalesa i Components

1. El Ple, en la seua naturalesa d’òrgan deliberant amb caràcter decisori, es constitueix com la instància de màxima decisió en el si de Junta Central Fallera en aquelles funcions que siguen de la seua competència.  2. Estarà integrat pels següents components, tenint tots ells reconegut veu i vot per a intervenir en les seues sessions:  a) Els càrrecs directius de la Junta Central Fallera.

b) Els Delegats i Vocals de la Junta Central Fallera. c) Els Presidents o càrrecs designats de cadascuna de les Agrupacions de Falles.  3. Assistirà al Ple, amb veu i sense vot, el Secretari- Delegat Administratiu que exercirà en ell les funcions pròpies del seu càrrec.  Article 53. Funcions

1. El Ple exercirà les següents funcions:  a) Adoptar els acords en aquells assumptes de competència interna de la Junta Central Fallera. b) Sotmetre a debat i aprovació les activitats que realitzen les Delegacions de la Junta Central Fallera, així com informar a l’Assemblea General del projecte d’activitats a realitzar per les seues diferents Delegacions durant l’exercici faller c) Proposar al Ple de la Corporació l’aprovació i modificació si escau del Reglament de Règim Interior de la Junta Central Fallera, així com vetlar pel seu estricte compliment. d) Debatre i aprovar les propostes que requerisquen ser sotmeses a l’aprovació ulterior per l’Assemblea General. e) Conèixer dels convenis de col·laboració subscrits per la Junta Central Fallera amb les Juntes Locals degudament constituïdes que, amb la finalitat de fomentar les relacions d’interès mutu, se signen a l’efecte d’assessorament, jurats o qualsevol altra activitat pròpia de la festa fallera d’interès comú. f) Conèixer i proposar a l’Ajuntament l’aprovació del Pressupost de l’exercici faller. g)Conèixer i aprovar els convenis que signe Junta Central Fallera amb entitats públiques i privades, que influïsquen tant en el Pressupost Econòmic com en les activitats de la festa.  2. Les seues reunions se celebraran en sessió ordinària amb un mínim de sis dies d’antelació a la convocatòria de l’Assemblea General corresponent.

CAPÍTOL V «De l’Assemblea General»

Art. 54.- Constitució i funcions  L’Assemblea General, integrada per tots els Presidents de Comissions de Falla degudament censades, es configura com la màxima instància de decisió de l’àmbit faller i on queda residenciada la lliure voluntat de les Comissions de Falla. Es constituirà en cada exercici faller i exercirà les seues funcions al llarg de les reglamentàries reunions que es prevegen en el present articulat.

Art. 55.- Components  1. Tindran la consideració de components de l’Assemblea General, amb capacitat per a intervenir en les mateixes amb veu i vot:  a) El President de Junta Central Fallera b) El President de cadascuna de les Comissions de Falla, o persona en qui deleguen la representació.  2. Tindran també consideració de components de l’Assemblea General, amb capacitat per a intervenir en les mateixes amb veu però sense vot, la resta dels components del Ple.  3. L’Assemblea General estarà presidida pel President de Junta Central Fallera, moderada pel Secretari General, assistits tots dos pels Vicepresidents.

Art. 56.- Funcionament  1. Les reunions de l’Assemblea General s’iniciaran en primera convocatòria amb el quorum de majoria dels Presidents de Comissió de Falla i en segona convocatòria amb qualsevol que siga el nombre d’assistents.

2. L’Assemblea General adoptarà els seus acords per majoria, excepte puntual excepció que es contemple en el present Reglament. La votació dels acords podrà realitzar-se per assentiment, ordinària a mà alçada, nominal per crida o secreta. En els dos últims supòsits, la votació es realitzarà seguint l’ordre numèric del cens.  3. En cas que es produïsca un empat després del recompte de vots, el President suspendrà la sessió durant el termini de temps que estime necessari, transcorregut el qual es repetirà la votació. Si de nou persistira l’empat de vots, la proposta sotmesa a votació s’haurà de deixar per a una pròxima assemblea fins que aconseguisca una majoria que la rebutge o l’aprove.  4. L’ordre del dia d’una convocatòria d’Assemblea General podrà alterar-se incloent aquelles qüestions d’urgència o necessitat amb caràcter extraordinari, prèvia aprovació per majoria dels Presidents assistents.  5. Els acords i resolucions adoptats per l’Assemblea General tindran caràcter de definitius.

Art. 57.- Calendari i contingut  1. L’Assemblea General celebrarà al llarg de l’exercici faller un mínim de nou assemblees de caràcter ordinari una cada mes a excepció dels dos mesos d’estiu que es fixen i del mes de març, havent de ser convocades per escrit amb un mínim de vuit dies d’antelació, facilitant-se al costat de la convocatòria l’ordre del dia a desenvolupar amb la documentació i informació necessària per a la seua presa en consideració.  2. Amb caràcter preceptiu, en la primera assemblea a celebrar en l’inici de l’exercici faller i que tindrà caràcter de constitutiva, es donarà a conèixer la composició de la Junta Central Fallera per a l’exercici en curs, detallant-se el nombre i denominació de les Delegacions, així com les persones que ocuparan els càrrecs de la Junta Directiva i Delegats.  3. Del contingut tractat en les assemblees, així com dels acords adoptats, s’estendrà acta de la reunió pel Secretari General, havent de ser sotmesa a lectura i aprovació en la següent assemblea.  Art. 58.- Funcions  L’Assemblea General exercirà les següents funcions:  a) Aprovar, si escau, sense perjudici de la competència municipal, i previ debat de les propostes que hi haguera, les línies pressupostàries de l’exercici faller. Aquesta aprovació s’haurà de realitzar amb posterioritat a la constitució anual de l’Assemblea General.  b) Ratificar, si escau, la liquidació del Pressupost anual de la Junta Central Fallera.  c) Aprovar el Programa Oficial d’Actes que incloga els festejos a celebrar durant la denominada Setmana Fallera, sense perjudici de la competència municipal.  d) Resoldre els recursos que s’interposen davant la mateixa contra resolucions adoptades pel Ple de la Junta Central Fallera, sense perjudici de la competència de l’Ajuntament.  e) Resoldre les qüestions de naturalesa contradictòria que puga plantejar l’aplicació del present Reglament i que no hagen pogut ser solucionades pels òrgans de la Junta Central Fallera, excepte en allò que siga competència de l’Excm. Ajuntament.

Art. 59. Comissió de Recursos i Reglament

1. A l’efecte de la resolució dels recursos esmentats en els apartats d) i e) de l’article precedent, es constituirà en la primera reunió ordinària de l’Assemblea General la denominada Comissió de Recursos i Reglament, que estarà integrada per tres Presidents de Comissió de Falla, dos components de la Delegació d’Incidències i un assessor jurídic. El seu mandat expirarà amb la finalització de l’exercici faller.  2. La designació dels tres Presidents de Comissió de Falla, així com d’un suplent per si fóra necessari, es realitzarà per votació de l’Assemblea General d’entre els candidats lliurement presentats. En cas de no completar-se el nombre necessari, s’efectuarà un sorteig entre tots els Presidents del cens.  3. La seua funció serà elaborar el preceptiu informe, una vegada analitzat el recurs presentat, l’expedient tramitat i la resolució adoptada. Aquest informe serà remès als Presidents de Comissió de Falla i inclòs en l’ordre del dia de la pròxima Assemblea General a celebrar, per a sotmetre-ho a la seua aprovació.

Art. 60.- Moció de reprovació  1. L’Assemblea General tindrà capacitat per a aprovar una moció de reprovació amb la finalitat de censurar, o si escau manifestar el seu posicionament, respecte a actituds o fets realitzats per persones o organismes, i esdevinguts en l’àmbit faller en particular o social en general.  2. La moció de reprovació es presentarà per escrit amb un mínim de signatures equivalent al 10% dels components de l’Assemblea General, havent de ser tramitada i inclosa en l’ordre del dia de la següent assemblea a celebrar, des de la interposició de l’escrit.  3. Amb caràcter excepcional i per raons d’urgència o necessitat, podrà ser presentada en el transcurs d’una assemblea ordinària, sempre que així s’aprove de forma expressa per majoria absoluta dels assistents.

Art. 61.- Assemblees Extraordinàries  1. L’Assemblea General es convocarà amb caràcter extraordinari:  a) Quan així ho sol·liciten el 10% dels Presidents de Comissió de Falla, mitjançant escrit raonat i degudament signat pels sol·licitants. b) Per acord del Ple de la Junta Central Fallera. c) Per decisió de la Junta Directiva de la Junta Central Fallera, quan raons d’extrema i urgent necessitat així ho justifiquen.  2. La seua convocatòria haurà de formalitzar-se en un termini no superior a quinze dies hàbils, a explicar des de la formalització de la sol·licitud.  3. L’adopció d’acords sobre les qüestions a debatre incloses en l’ordre del dia, requerirà el vot favorable dels dos terços dels Presidents assistents.

TÍTOL TERCER «De l’Activitat de la Festa Fallera»

CAPÍTOL I «Dels Actes i Festejos Fallers»  Art. 62.- Actes festius propis  1. Tindran la consideració d’actes festius que se celebraran amb caràcter anual baix l’organització i supervisió de la Junta Central Fallera, els següents:

a) «Crida» b) Elecció de Corts d’Honor, Falleres Majors i les seues respectives Exaltacions. c) Exposició del Ninot. d) Cavalcada del Ninot. e) Cavalcada Infantil del Ninot. f) Concurs de Falles. g) Ofrena de Flors a la Verge dels Desemparats. h) Ofrena floral a San José  2. Per a la concreció de les bases i normes organitzatives de cadascun d’ells, el Ple de la Junta Central Fallera elevarà l’oportuna proposta per a la seua aprovació per l’Assemblea General.  Art. 63.- Activitats i altres actes  1. Se celebrarà amb caràcter anual la corresponent edició, baix l’organització de la Junta Central Fallera, de les següents activitats i actes festius:  a) Campionat de Truc. b) Concursos Literaris de Teatre i Apropósitos fallers. c) Concursos de Declamació en Llengua Valenciana. d) Concursos de Teatre en Llengua Valenciana. e) Concursos de Presentacions Falleres. f) Concursos de Carrers Adornats i carrers Il·luminats. g) Cavalcada del Regne. h) Lliurament de Premis. i) Homenatges a Sant Josep, Mestre Serrano i Maximiliano Thous.  2. La Junta Central Fallera, elaborarà sobre cadascun d’ells les bases corresponents, havent de per a això acordar-les amb les comissiones participants, mitjançant reunions monografies en cada concurs, procedint a la seua difusió i publicitat entre totes les comissions de Falla.  3. Qualsevol proposta de supressió o ampliació dels festejos ressenyats en l’apartat 1, requerirà de l’aprovació per majoria de l’Assemblea General.

CAPÍTOL II «De la Indumentària»  Art. 64.- Ús d’indumentària tradicional  1. Amb la finalitat de donar el major realç i esplendor als actes i desfilades falleres, les Comissions vetlaran perquè en la festa de les Falles s’utilitza la indumentària fallera i valenciana tradicional, diferenciant la utilitzada per l’home de la usada per la dona valenciana i fallera:  a) El faller utilitzarà el vestit instituït en l’IV Congrés General Faller o qualsevol vestit tradicional valencià.  b)La Fallera haurà de lluir el tradicional vestit de Valenciana  2.Queda terminantment prohibida la utilització de peces que no siguen concordes a la indumentària tradicional fallera expressada anteriorment, així mateix no es permetrà la utilització de peces masculines per falleres, en actes oficials, amb independència del càrrec que ocupen. A aquests efectes, es considera el blusó o brusa prenda masculina.

Art. 65.- Distintius  1. Quan es vestisca el vestit faller instituït en l’IV Congrés General Faller ,o el vestit de valenciana, aquests es complementaran amb un faixí o banda, respectivament. En la part central del faixí i en la part superior de la banda, portaran l’escut representatiu de Junta Central Fallera o de la seua Comissió de Falla, amb els següents colors segons els càrrecs que s’ostenten:  a) Groc: President de la Junta Central Fallera.

b) Grisa: Secretari General i Vicepresidents de la Junta Central Fallera. c) Verda: Vocals de Junta Central Fallera. d) Roig: President de Comissió de Falla. e) Blau: Directius de Comissió de Falla. f) Morat: Vocals de Comissió de Falla.  2. En tot cas els components de la Junta Central Fallera, en el transcurs dels actes oficials, portaran un distintiu diferenciador de la resta de fallers que es concretarà en el Reglament de Règim Intern de la Junta Central Fallera.  Art. 66.- Insígnies.  Es podrà lluir sobre la indumentària, amb caràcter exclusiu, la recompensa fallera de més alta categoria de les quals s’estiga en possessió i la insígnia de la pròpia Comissió de Falla.

CAPÍTOL III  «De les Recompenses»  Art. 67.- Classes de Recompenses  1. A l’efecte d’estimular i reconèixer els mèrits acumulats amb el transcurs del temps d’aquells fallers que de forma continuada treballen per la major esplendor de la festa de les Falles, s’estableixen les següents recompenses: a) Bunyol de Coure. b) Bunyol d’Argent. c) Bunyol d’Or. d) Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer. e) Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer.  2. Amb caràcter específic, s’estableixen les següents recompenses per als fallers Infantils: a) Distintiu de Coure.

b) Distintiu d’Argent. c) Distintiu d’Or.  3. Les citades distincions es concediran de forma exclusiva una vegada complits i supervisats els requisits establits en el següent article, i que en qualsevol cas es basarà en un sistema de còmput dels exercicis fallers censats de l’interessat degudament inscrits en el Cens Oficial Faller. El procediment de sol·licitud, concessió i reclamació de recompenses serà regulat per la Junta Central Fallera.

Art. 68.- Requisits per a la seua concessió

1. En concordança amb el Cens Oficial Faller de la Junta Central Fallera i de la pròpia Comissió sol·licitant, i podent justificar els exercicis fallers mitjançant el llibret de falla, es generarà el dret a l’obtenció de les recompenses assenyalades quan es complisquen el següent numere d’exercicis fallers:  Recompensa Faller Directiu  Bunyol de Coure 2 2 Bunyol d’Argent 7 5 (d’ells 4 amb càrrec) Bunyol d’Or 10 8 (d’ells 7 amb càrrec) Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer 20 16 (d’ells 10 amb càrrec) Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer 30 25 (d’ells 15 amb càrrec)  No es podrà atorgar cap recompensa sense estar ,prèviament, en possessió de l’anterior. Als únics efectes de la concessió de recompenses, tindran la condició de directius els 19 primers càrrecs que figuren en el cens oficial que anualment es lliurarà a la Junta Central Fallera, així com la fallera en la qual recaiga el càrrec de Fallera Major de la comissió. Per a la concessió de recompenses prevaldrà la data que reglamentàriament corresponga, encara quan se sol·licite i es concedisca en exercicis posteriors.

2. En concordança amb el Cens Oficial Faller de la Junta Central Fallera i de la pròpia Comissió sol·licitant, i podent justificar els exercicis fallers mitjançant el llibret de falla el temps censat com a faller infantil, es generarà el dret a l’obtenció de les recompenses infantils assenyalades quan es complisquen el següent nombre d’exercicis fallers:  Recompensa Faller Fallera Major Infantil i President Nº Exercicis Distintiu de Coure 1 1 Distintiu d’Argent 5 4 Distintiu d’Or 10 9  Els fallers infantils que sense haver causat baixa en la Comissió des de la concessió del Distintiu d’Argent, continuen dos exercicis formant part de la Comissió de Falla, tindran dret a la concessió del Distintiu d’Or.

Art. 69.- Recompenses Col·lectives  1. A l’efecte d’estimular i reconèixer els mèrits acumulats amb el transcurs del temps de les Comissions de falles tant Majors com a Infantils, s’estableixen les següents recompenses amb caràcter col·lectiu, prèvia comprovació en el Cens Oficial Faller del nombre d’exercicis fallers següents:  Recompenses Nº d’exercicis  Bunyol / Distintiu d’Argent 10 Bunyol / Distintiu d’Or 20 Bunyol / Distintiu d’Or amb Fulles de Llorer 30 Bunyol / Distintiu d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer 45

2. La regulació de recompenses col·lectives infantils de nova creació, permetrà a les Comissions de Falla beneficiàries per la seua antiguitat en el Cens, la sol·licitud de la de major rang. Per a la concessió de recompenses prevaldrà la data que reglamentàriament corresponga, encara quan se sol·licite i es concedisca en exercicis posteriors.

Art. 70.- Recompenses Honorífiques  1. L’Assemblea de Presidents concedirà la distinció del «Bunyol d’Or» a títol honorífic, per iniciativa pròpia o a proposta del President de la Junta Central Fallera, a aquelles persones o entitats que reunisquen mèrits suficients per la seua labor en pro de les Falles. Amb caràcter excepcional, i quan concórreguen circumstàncies singulars que ho justifiquen, el President de la Junta Central Fallera podrà concedir-les baix el seu personal criteri, adonant d’açò en l’Assemblea General següent a celebrar.  2. Es concedirà d’ofici el «Bunyol d’Or» a títol honorífic:  a) Al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.. b) A l’Excm. Sr. Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana.  c) Al Molt Excel.lentíssim President dels Corts Valencianes. d) A l’Il·lustríssim Sr. Alcalde de la Ciutat de València.  e) Al Sr. President de la Junta Central Fallera. f) A la Fallera Major de València.

3. Es concedirà d’ofici el «Bunyol d’Argent» de títol honorífic:  A la Cort d’Honor de la Fallera Major de València.

4. Es concedirà d’ofici el «Distintiu d’Or» de títol honorífic:

A la Fallera Major Infantil de València.  5. Es concedirà d’ofici el «Distintiu d’Argent» de títol honorífic:  A la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de València.  6. La Junta Central Fallera concedirà a títol pòstum als fallers censats morts durant l’exercici faller, la recompensa posterior a la qual en aqueix moment posseïsquen, prèvia sol·licitud per escrit de la seua Comissió de Falla i posterior aprovació per l’Assemblea General.  CAPÍTOL IV  «De les Falleres Majors de València»  Art. 71.- Procediment d’elecció i nomenament  1. La Fallera Major i Fallera Major Infantil de València seran nomenades per l’Il·lustríssim Sr. Alcalde de la Ciutat a proposta de la Junta Central Fallera, segons la resolució i mètode pel qual opte l’Assemblea General en cada exercici.  2. Les Corts d’Honor de la Fallera Major i Fallera Major Infantil de València estaran formades per dotze falleres censades en sengles Comissions de Falla adscrites a qualsevol Sector Faller de la Junta Central Fallera i triades d’entre totes les que a tal fi presenten les Comissions. A aquest efecte i del conjunt de les seleccionades prèviament, es triaran tretze candidates a Fallera Major i sengles a Fallera Major Infantil respectivament, segons el procediment i mètode que determinarà anualment l’Assemblea General, a proposta de la Junta Central Fallera. Les no designades com a Falleres Majors seran components de les Corts d’Honor respectives.

3. En tot procés de selecció es determinarà en l’acta corresponent la relació nominal de l’ordre final de totes les candidates presentades, a l’efecte de cobrir possibles renúncies voluntàries o per causes de força major.  4. Les candidates finalment designades Falleres Majors i Corts d’Honor i sobre la base de la funció representativa que ostentaran des del moment del seu nomenament oficial, quedaran a la disposició de l’activitat fallera programada i coordinada per la Junta Central Fallera.  5. Si una Fallera ha pertangut a les Corts d’Honor de la Fallera Major de València, no podrà presentar-se a elecció a la mateixa Cort per segona vegada.

TÍTOL QUART  «Del Règim Contractual, Disciplinari i de Responsabilitat»  Art. 72.- Assessorament i defensa  La Junta Central Fallera, a través de la seua Delegació d’Incidències, assumirà la funció d’assessorament i facilitarà la defensa jurídica de les Comissions Falleres en general, dins del marc normatiu del present Reglament i en els assumptes d’estricta índole dimanades del seu articulat.

Art. 73.- Delegació d’Incidències: Competències  1. La Delegació d’Incidències, amb l’assistència de l’Assessoria Jurídica, tindrà competència per a:  a) Informar les consultes que sol·liciten els interessats, referides a qüestions de l’àmbit de l’activitat fallera. b) Intervenir i resoldre els conflictes i litigis que pogueren sorgir entre fallers i/o Comissions de Falla, tant en l’exercici i desenvolupament de les seues activitats falleres, com els quals sorgissin en les seues relacions amb tercers.  c) Emetre dictamen sobre qualsevol consulta plantejada a títol particular per persona o òrgan interessat, així com lliurar els informes requerits pels organismes oficials que es dirigisquen a Junta Central Fallera o l’emplacen a emetre informe concret en temps i termini.  2. La iniciació de tota tramitació es realitzarà mitjançant escrit dirigit a la Delegació d’Incidències amb exprés esment de les dades d’identificació del actuant, així com l’expressió detallada de l’assumpte plantejat, havent-se d’adjuntar tota documentació que sustente la petició o siga element determinant en la resolució o informe de la qüestió.  La Junta Central Fallera, a través de la Delegació d’Incidències podrà actuar d’ofici en interès general de l’activitat de les Falles, o en particular de qualsevol Comissió de Falla, en aquells supòsits documentats que tenint coneixement dels mateixos, suposen un incompliment del contingut del present Reglament Faller.  3. La tramitació administrativa del mateix donarà lloc a l’obertura del corresponent expedient, la finalització del qual es produirà amb la resolució del mateix i la seua comunicació tant als interessats, com al registre i arxiu que dels mateixos es porte a aquest efecte. La tramitació del procediment se sotmetrà als principis generals de confidencialitat, audiència a les parts, elements probatoris que siguen determinants per a la seua resolució i el fonament de la fallada.

Art. 74.- Legitimació davant Incidències  1. Tindran la condició de legitimats per a dirigir-se i sol·licitar la intervenció de la Delegació d’Incidències, sempre en el supòsit de trobar-se censats en Junta Central Fallera, els fallers a títol individual, així com les Comissions de Falla, que resultessin perjudicades en els seus interessos o relacions amb altres Comissions o tercers.

2. Podran dirigir escrit a la delegació d’Incidències, sol·licitant assistència jurídica, els Presidents de Falla o Comissions que resultessin encausades en actuacions judicials, sempre que es dirigisca acció contra la pròpia Comissió en general o contra el President de la mateixa com a tal representant.  CAPÍTOL II  «Del Règim Disciplinari»  Art. 75.- Infraccions al Reglament  1. A l’efecte del present Reglament Faller, es tipifiquen amb caràcter general com a infraccions, les següents conductes o actuacions:  a) L’incompliment dels preceptes del present Reglament, així com de les altres normes o instruccions emanades de la Junta Central Fallera.  b) L’incompliment dels deures específics establits a nivell individual o col·lectiu i, en particular, les obligacions econòmiques o contractuals que pogueren derivar-se de l’exercici de l’activitat fallera.

c) El funcionament irregular de les Comissions de Falla en l’organització i desenvolupament de les activitats falleres. d) L’incompliment de les funcions que pel present Reglament o per la norma de règim intern d’una Comissió de Falla, anassin atribuïdes als diferents components d’una Comissió. e) L’incompliment de les obligacions econòmiques a títol individual per un faller, o a títol col·lectiu, per una Comissió de Falla. f) Les altres infraccions tipificades en el Reglament de Funcionament Intern de Junta Central Fallera, així com qualssevol unes altres que pogueren derivar-se de l’aplicació del present Reglament.  2. La tramitació de tot expedient, una vegada incoat l’oportú expedient i practicades les actuacions pertinents, es resoldrà amb la corresponent proposta de resolució i determinació de la sanció, cas que la hi hagués, havent de ser sotmesa per a la seua aprovació definitiva al Ple de la Junta Central Fallera.

Art. 76. -Règim intern disciplinari  1. El que es disposa en l’article anterior s’entén sense perjudici de les infraccions que amb caràcter específic es regulen en les normes de Règim Intern de les diferents Comissions de Falla.  2. A aquest efecte i per a poder entrar a conèixer del fons d’un assumpte, haurà d’esgotar-se la via interna disciplinària prèvia en el si de la Comissió de Falla. Finalitzada la mateixa, s’entén que s’actuarà davant la Delegació d’Incidències en via de recurs, havent-se de per a això remetre les actuacions practicades, així com la fallada emesa, quan així ho sol·licite la Delegació d’Incidències.

Art. 77.- Sancions

En correspondència amb les conductes degudament acreditades en un expedient instruït a aquest efecte, s’estableixen les següents sancions aplicables a les conductes tant individuals dels fallers, com a col·lectives de les Comissions de Falla:  a) L’amonestació privada.  b) La prevenció per escrit amb advertiment de sanció superior en cas de reincidència, i la seua anotació literal en el llibre de registre corresponent.  c) El cessament com a faller i la inhabilitació per a l’exercici de qualsevol càrrec directiu i la seua baixa del cens oficial faller durant un període no superior a quinze exercicis fallers. En el supòsit de ser President de Falla, i existint una moció de censura en tràmit, la mateixa haurà de celebrar-se d’acord amb el previst en l’article 19.2.d. del present Reglament.  d) La baixa del cens oficial faller de la Comissió de Falla.  e) El reconeixement de deute monetari degudament acreditat i la seua no liquidació en el període de temps determinat per resolució, comportarà l’anotació corresponent en el registre i llibre destinat a aquest efecte, la baixa en el cens oficial faller i la seua impossibilitat de reincorporació al mateix mentre subsistisca el deute.  f) L’anul·lació i pèrdua de la recompensa fallera que es posseïsca en el moment de la sanció, tant a títol individual com a col·lectiu. Aquesta sanció tindrà el caràcter d’accessòria en els supòsits de cessament i baixa en el cens faller, inhabilitació, concessió errònia o irregular, així com quan concórreguen circumstàncies excepcionals degudament acreditades. La resolució de la mateixa correspondrà al Ple de la Junta Central Fallera, requerint-se l’aprovació de l’Assemblea General.

Art. 78. Recursos

1. Les resolucions disciplinàries aprovades pel Ple de la Junta Central Fallera seran recurribles davant l’Assemblea General. Per a açò es farà indicació expressa en la resolució del termini de vint dies hàbils per a la seua interposició, a explicar des de la notificació de la resolució als interessats.  2. Els recursos hauran de ser presentats davant la Secretaria General, la qual els remetrà a la Delegació d’Incidències per a informar sobre els mateixos, amb posterior remissió de l’informe i expedient complet a la Comissió de recursos de l’Assemblea General. La resolució del recurs s’adoptarà en última instància per l’Assemblea General, prèvia inclusió en l’ordre del dia de la següent assemblea ordinària, havent de ser remès als seus membres perquè en prengueu coneixement i presa en consideració l’informe de la Comissió de Recursos.  3. Contra la resolució adoptada per l’Assemblea General no caldrà interposar recurs algun en l’àmbit faller, quedant expedita la via administrativa o judicial ordinària per a exercir les accions legals que s’estimen pertinents.

CAPÍTOL III «Del Règim Contractual»

Art. 79.- Relacions contractuals  1. Les relacions contractuals entre les Comissions de Falla i els artistes fallers per a la realització de les Falles, es regularan en les condicions que lliurement estipulen en el document que als efectes oportuns es signe per ambdues parts. 2. El preu fixat en el contracte, o si escau la declaració oficial que realitze la Comissió de Falla, serà l’únic a considerar en la valoració de les reclamacions que puguen existir, així com en qualsevol altra activitat que sobre els mateixos realitze la Junta Central Fallera.  3. En els supòsits de duplicitat contractual sobre un mateix objecte, la Junta Central Fallera declinarà tota intervenció arbitral en matèries susceptibles de conflicte entre les parts.

Art. 80.- Jurat d’Incidències  En els supòsits en què una Comissió de Falla entenga que s’ha incomplit el contracte signat amb un artista faller per part d’aquest per a la realització de la Falla, bé abans o durant la «plantà» i fins a les 18 hores del dia de la mateixa admetent-se la denúncia telefònica inicial perquè es persone el jurat d’incidències.  a) Dirigirà escrit de denúncia a la Junta Central Fallera relatant els fets esdevinguts. b) Es constituirà un Jurat d’Incidències format per cinc membres, integrat per dos Artistes Fallers, dos components de la Delegació d’Incidències i el Delegat d’Incidències o persona en qui delegue, i que assumirà la funció de President.  c) L’actuació del Jurat d’Incidències donarà lloc a un informe tècnic emès a aquest efecte, una vegada recaptada tota la informació presencial i documental necessària per a emetre el mateix.  d) La tramitació del procediment se subjectarà al que es disposa en la legislació vigent en matèria d’arbitratges.  e) La sanció temporal sobre un artista faller fixada en la resolució, tindrà els mers efectes declaratius d’una sanció pública en l’estricte àmbit de construcció de Falles i amb les conseqüències expressades en l’article següent.  f) La resolució del Jurat d’Incidències serà inapel·lable.

Art. 81.- Resolució d’Expedients i Sancions  1. Finalitzat l’exercici faller en curs i havent-se donat publicitat a les resolucions, la Junta Central Fallera farà pública una relació dels artistes fallers formats expedient i sancionats, per a general coneixement de les Comissions de Falla. Prèviament a la seua publicació, les Comissions de Falla podran dirigir consultes informatives a la Delegació d’Incidències, als mers efectes de conèixer el tràmit de resolució dels expedients en curs.  2. Complit el tràmit de publicitat per part de la Junta Central Fallera, els artistes fallers sancionats quedaran exclosos del Concurs de Falles durant el temps que es determine en la resolució.

CAPÍTOL IV  «Del Segur de Responsabilitat Civil»

Art. 82.- Contractació  1. Les Comissions de Falla, a través de la Junta Central Fallera, estaran obligades a subscriure la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb la finalitat de donar cobertura als riscos d’accidents fallers produïts durant la vigència d’aquesta pòlissa i que serà d’una periodicitat anual. Açò s’entén sense perjudici de la possibilitat que les Comissions de Falla contracten assegurances particulars o certificats d’adhesió a la pòlissa prèviament subscrita.  2. La determinació i concreció de les clàusules de la pòlissa, així com la contractació de la mateixa, s’efectuarà a través dels organismes competents, adonant de forma immediata a l’Assemblea General perquè en prengueu coneixement i tramitació.  Art. 83.- Responsabilitats derivades  Les Comissions de Falla hauran d’efectuar les degudes comprovacions per a determinar l’existència de pòlissa d’assegurança contractada pels artistes fallers, a l’efecte de verificar si la cobertura de la mateixa s’estén a la responsabilitat derivada del transport i «plantà» de la Falla. S’estén aquest deure als contractes subscrits amb els pirotècnics. Les Comissions que construïsquen la seua pròpia Falla assumiran la responsabilitat exclusiva d’ella en tots els seus aspectes d’elaboració i muntatge, encara quan estigueren assessorats per un artista faller.  DISPOSICIONS ADICIONALS

PRIMERA: «El Congrés Faller»  El Congrés Faller és l’òrgan col·legiat que assumeix l’expressió de la voluntat d’els qui componen el món faller. Per a la seua convocatòria, constitució i règim de funcionament, la Junta Central Fallera elevarà proposta formal del mateix davant l’Assemblea General per a la seua aprovació definitiva. Les seues funcions s’extingiran, després de la finalització dels treballs necessaris, amb la clausura oficial del mateix.  SEGONA: «Modificació i Derogació del Reglament Faller»  El text articulat del present Reglament Faller, una vegada aprovat formalment per l’Ajuntament de València a proposta del Congrés Faller, es configura com a text normatiu bàsic d’obligat compliment per a tot el col·lectiu faller. La seua modificació o derogació només podrà realitzar-se mitjançant convocatòria i decisió expressa d’un nou Congrés Faller, degudament convocat a aquest efecte i intervenint l’aprovació de l’Assemblea General, sense perjudici de la irrenunciable competència municipal sobre elaboració i aprovació de Reglaments.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  PRIMERA  L’aprovació definitiva del present Reglament Faller queda supeditada a exprés acord en sessió plenària del Ple Municipal del Excel.lentíssim Ajuntament de València i a la seua posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Fins a la formalització d’ambdues circumstàncies, serà aplicable amb caràcter transitori el Reglament Faller aprovat en sessió plenària del Excel.lentíssim Ajuntament de València de data 9 de maig de 1991.  SEGONA

Una vegada aprovat definitivament el present Reglament Faller i publicat en el Butlletí Oficial de la Província, entrara en vigor i s’aplicara amb caràcter immediat per a tots els assumptes en què no produïsca contradicció o conflicte amb l’actuat, fins a aqueix moment de l’exercici en curs, d’acord amb el reglament anterior de 1991. En aquells assumptes on pot provocar conflicte la seua aplicació, es demorarà fins al començament del següent exercici, en què la seua aplicació serà completa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Complits els requisits d’aprovació del present Reglament Faller pel Ple Municipal del Excel.lentíssim Ajuntament de València, i publicació en el B.O.P., quedarà derogat el Reglament de data 9 de maig de 1991, així com quantes disposicions precedents s’oposen a l’establit en aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL  Aquest Reglament Faller entrarà en vigor el mateix dia de la publicació del seu text oficial en el Butlletí Oficial de la Província. Es publicarà en les llengües valenciana i castellana.

REGLAMENTO INTERNO DE LA JCFPDFImprimeix

dimarts, 5 de juliol de 2011 11:18

Reglament Faller

VIII Congrés General Faller

MAIG – JUNY 2001

Aprovat per la Comissió de Cultura el 20 de Febrer 2002

Aprovat pel Ple Municipal el 22 de Febrer 2002

Excel.lentísim Ajuntament de València

Anunci del Excel.lentísim Ajuntament de València sobre aprovació inicial del Reglament Faller.

ANUNCI

L´Excel.lentísim Ajuntament en ple, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de febrer de 2002, va acordar aprovar inicialment el Reglament Faller, el tenor literal del qual es detalla a continuació.

Se sotmet al tràmit d’informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i sugeriments, tot açò de conformitat amb el que es disposa en l’article 49de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

De no produir-se aquestes, s’entendrà definitivament adoptat l’acord.

L’expedient es troba de manifest en el Servei de Fires, Festes i Turisme, situat en aquesta Casa Consistorial, plaça de l’Ajuntament, núm. 1, 2.8 planta.

València, a quinze de març de dos mil dos.

-El secretari general,

P.D., el secretari adjunt, signatura il·legible.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Les Falles

TÍTOL PRIMER: «De les Comissions de Falla»

Article 2. Definició

Capítol I : «De la seua constitució i denominació»

Article 3. Denominació

Article 4. Domicili Social

Article 5. Demarcació

Article 6. Emplaçament, «Plantà»

Article 7. Activitats pròpies

Article 8. Constitució: Requisits

Capítol II : «Del règim jurídic aplicable»

Article 9. Àmbit d’activitats

Article 10. Reglament de Règim Intern

Article 11. Cens Oficial Faller

Article 12. Tipus de Comissions de Falla: continuadora /reorganitzada /nova creació

Article 13. Fusió de Comissions de Falla

Article 14. Dissolució de Comissió de Falla

Capítol III : «Del Funcionament Intern de les Comissions de Falla»

Article 15. Càrrecs representatius i òrgans de govern

Secció Primera: «Del President i Junta Directiva»

Article 16. El President

Article 17. Funcions del President

Article 18. Acreditació del President

Article 19. Exercici i Cessament del President

Article 20. Junta Directiva

Article 21. Funcions de la Junta Directiva

Secció Segona: «De la Junta General»

Article 22. La Junta General

Article 23. Drets i deures dels fallers

Article 24. Junta General ordinària

Article 25. Junta General extraordinària

Secció Tercera: «De les Falles Infantils»

Article 26. Comissió Infantil

Article 27. Falla Infantil: Import i mesurades

Article 28. Components de la Comissió Infantil

Secció Quarta: «De les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor»

Article 29. La Fallera Major

Article 30. La Fallera Major Infantil

Article 31. Altres càrrecs

Capítol IV: «De les Agrupacions de Falles»

Article 32. Definició d’Agrupació de Falles

Article 33. Requisits de reconeixement

Article 34. Aprovació

Article 35. Representant de l’Agrupació de Falles

Article 36. Subvencions econòmiques

Article 37. Interagrupació de Falles de València

TÍTOL SEGUNDO: «De la Junta Central Fallera»

Capítol I: «Naturalesa de la Junta Central Fallera i Reglament de Règim Interior «

Article 38. Naturalesa

Article 39. Reglament de Règim Intern de la Junta Central Fallera

Capítol II: «Dels seus components i òrgans de govern»

Article 40. Comissió executiva de J.C.F.

Article 41. Organs d’adreça i coordinació

Capítol III: «De l’elecció de components i les seues funcions»

Secció Primera: «De la Junta Directiva»

Article 42. President Executiu i càrrecs directius

Article 43. Funcions

Secció Segona: «Dels Vocals i les Delegacions»

Article 44. Definició

Article 45. Requisits

Article 46. Nombre de Vocals

Article 47. Elecció i Pèrdua de la condició

Article 48. Òrgans de treball

Article 49. Servei de consulta i assessorament

Capítol IV: «De l’elecció d’òrgans i les seues funcions»

Secció Primera: «Dels Sectors Fallers»

Article 50. Denominació

Article 51. Constitució

Secció Segona: «Del Ple de Junta Permanent»

Article 52. Naturalesa i components

Article 53. Funcions

Capítol V: «De l’Assemblea General»

Article 54. Constitució i Funciones

Article 55. Components

Article 56. Funcionament intern

Article 57. Assemblees Ordinàries: Calendari i contingut

Article 58. Funciones

Article 59. Comissió de Recursos i Reglamente

Article 60. Moció de Reprovació

Article 61. Assemblees Extraordinàries

TÍTOL TERCER: «De l’Activitat de la Festa Fallera»

Capítol I: «Dels Actes i Festejos Fallers»

Article 62. Actes festius propis

Article 63. Activitats i altres actes

Capítol II: «De la indumentària»

Article 64. Ús d’Indumentària tradicional

Article 65. Distintius.

Article 66. Insígnies

Capítol III : «De les Recompenses»

Article 67. Classes de Recompenses

Article 68. Requisits per a la seua obtenció

Article 69. Recompenses col·lectives

Article 70. Recompenses honorífiques

Capítol IV : «De les Falleres Majors de València»

Article 71. Nomenament, elecció i procediment

TÍTOL QUART: «Del Règim Contractual, Disciplinari i de Responsabilitat»

Capítol I: «Disposicions generals»

Article 72. Funció d’assessorament i defensa

Article 73. L’Assessoria Jurídica: competències

Article 74. Legitimació davant Incidències

Capítol II: «Del Règim Disciplinari»

Article 75. Infraccions al Reglamente

Article 76. Règim intern disciplinari

Article 77. Sanciones

Article 78. Recursos

Capítol III: «Del Règim Contractual»

Article 79. Relacions contractuals

Article 80. Jurado d’Incidències

Article 81. Resolució d’expedients i sancions

Capítol IV: «Del Segur de Responsabilitat Civil

Article 82. Contractació

Article 83. Responsabilitat derivades

DISPOSICIONS ADICIONALS

Primera. El Congrés Faller

Segona. Modificació i Derogació del Reglament Faller

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera: Aprovació definitiva

Segona: Aplicació

DISPOSICIO DEROGATÒRIA

Derogació de normes anteriors

DISPOSICIO FINAL

Entrada en vigor del Reglament

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Les Falles

1. Les Falles Valencianes, expressió viva i popular d’un poble, són festes d’origen artesanal, sorgides i perfeccionades a través del temps pel poble valencià, com a manifestació artística, cultural i satírica expressada en les seues Falles amb la singular «plantà», exposades en els carrers i places de ciutats i pobles com a expressió festiva singular.

2. Dimanen de la voluntat d’un grup de persones, tenint com a nexe comú la celebració tradicional dels festejos que li són propis, desenvolupats durant el denominat «exercici faller» i que comprèn des del 20 de març al 19 del mateix mes del següent any, finalitzant amb la tradicional «Cremà».

3. Per tradició i pel seu propi origen, la celebració dels festejos fallers es realitza en honor del Patriarca Sant Josep, havent aconseguit per la seua importància i repercussió la consideració de Festes d’Art d’Interès Turístic Internacional.

4. En el respecte i compliment del que es disposa per la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com de l’ordenament normatiu dimanant, les Falles Valencianes, en raó de la seua pròpia tradició, declaren el seu ferm compromís en la defensa de la indiscutible i diferenciada personalitat del poble valencià, així com dels seus senyals d’identitat.

5. Les seues manifestacions escrites o parlades seran indistintament en les llengües valenciana i castellana, utilitzant en el desenvolupament de les seues activitats, de forma preferent, l’idioma valencià, propiciant i impulsant la seua propagació i la normalització del seu ús. Sense que açò afecte en absolut a la llibertat d’expressió de totes i cadascuna de les Comissions Falleres, la Junta Central Fallera, com a organisme autònom del Exm. Ajuntament de València, s’acomodarà, quant a l’ortografia i vocabulari de la llengua valenciana, al que dictamine l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, expressant-se, fins a tant es produïsca tal dictamen, de la forma que ho ve fent tradicionalment .Les Falles fan seues els senyals d’identitat oficials i símbols propis recollits en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, com a norma d’expressió de la voluntat sobirana del poble valencià.

TÍTOL PRIMER

«De les Comissions de Falla»

Article 2. Definició

1. Són Comissions de Falla les entitats, sense ànim de lucre, formades per un conjunt de persones que, per iniciativa pròpia i amb l’autorització de la Junta Central Fallera, exerceixen en una determinada demarcació de carrers les activitats festives i culturals orientades a la celebració dels festejos fallers, tenint com a activitat essencial i obligatòria la «plantà» de la Falla corresponent.

2. La constitució i organització de les Comissions de Falla es realitzarà sota la forma jurídica que lliurement estimen dotar-se per a determinar la seua personalitat jurídica, així com la consecució i defensa dels seus interessos. El règim associatiu finalment adoptat quedarà subjecte a les disposicions legals que per a les mateixes establisquen les normes vigents.

3. En qualsevol cas, totes elles quedaran supeditades quant al seu reconeixement i activitat al compliment del previst en el present Reglament Faller, derivant-se d’aquesta consideració la titularitat de drets i obligacions que a les mateixes es confereix, així com l’exercici de quantes accions els competisquen en la formalització d’actes o negocis jurídics derivats de les seues funcions.

Capítol I

«De la seua constitució i denominació»

Article 3. Denominació

1. La denominació de les Comissions de Falla correspondrà al seu emplaçament en raó al nom del seu carrer, plaça o avinguda, si fóra suficient per a la seua identificació per no existir una altra amb aquest nom, o de la combinació de dues d’elles per a diferenciar-la d’altres similars.

2. A l’efecte d’identificació es podrà fer ús de la denominació que per tradició o costum és coneguda la Falla, prèvia autorització de la Junta Central Fallera. En cap cas podran fer ús preferent d’aqueixa denominació, quan corresponga a més d’una comissió per ubicació geogràfica.

Article 4. Domicili Social

1. El domicili social de la Comissió de Falla ho constituirà el denominat «Casal Faller», el qual s’entén com el lloc de desenvolupament de les activitats de gestió i festives que determine la Comissió baix la seua pròpia responsabilitat.

Cas de no disposar de Casal Faller, el domicili serà el que la Comissió fixe, havent de coincidir, almenys, amb el d’un membre de la Directiva de la mateixa.

2. Per al seu reconeixement i obertura serà necessària l’autorització prèvia de la Junta Central Fallera, havent-se d’aportar davant la mateixa el document que acredite la titularitat, ús i gaudi del local.

3. Haurà d’estar situat dins de la demarcació que li siga reconeguda a la Comissió de Falla. Excepcionalment podrà situar-se en la demarcació d’una Comissió de Falla confrontant, sempre que compte amb l’autorització expressa d’aquesta Comissió.

Per a açò, haurà d’acreditar-se l’acord adoptat en Junta General Extraordinària de la Comissió de Falla confrontant.

Article 5. Demarcació

S’entén per «demarcació fallera» el conjunt de carrers que constitueixen l’àmbit geogràfic de desenvolupament de l’activitat pròpia d’una Comissió de Falla. La demarcació haurà de comptar amb la preceptiva aprovació de la Junta Central Fallera i constar en els seus arxius corresponents, quedant supeditada la seua ratificació, ampliació o actualització a la preceptiva resolució expressa de la Junta Central Fallera pel procediment que s’establisca a aquest efecte.

Article 6. Emplaçament. «Plantà»

1. Dins de la demarcació de carrers aprovats per la Junta Central Fallera, i a tenor de la normativa municipal vigent, cada Comissió situarà la Falla en l’emplaçament tradicional que així determine i reconega. Qualsevol modificació del mateix serà comunicada a la Junta Central Fallera per al seu estudi i autorització, consultades les instàncies oficials pertinents.

2. Es començarà a efectuar la tradicional «Plantà» de les Falles a les dotze de la nit del dia 15 de març, si bé, donada la complexitat i dificultat del muntatge actual de les Falles, l’àrea municipal competent podrà autoritzar que els treballs previs s’avancen en els dies necessaris per a la seua correcta finalització. Les Falles hauran d’estar plantades i ultimades abans de les vuit del matí del dia assenyalat a aquest efecte en el programa oficial editat per la Junta Central Fallera, excepte les infantils que ho hauran d’estar a les nou del matí.

Article 7. Activitats pròpies

1. Les Comissions de Falla es constituiran per a la fi que arreplega l’art. 2 per temps indefinit, fins que aquesta decidisca la seua dissolució, complint els requisits que marque aquest reglament per a açò.

2. La continuïtat en les activitats pròpies s’entendrà perllongada en el temps per l’acord exprés de la Comissió, així com pel compliment dels tràmits administratius disposats per la Junta Central Fallera a l’inici de cada exercici faller, quedant subjecta tota Comissió a assumir la gestió econòmica i situació patrimonial resultant de l’activitat realitzada en l’exercici anterior.

3. Si una Comissió acaba l’exercici amb dèficit, els fallers que no continuen en la mateixa per pròpia voluntat es faran càrrec de la part que els corresponga en aquell, després que haja sigut comprovada per ells la realitat del mateix.

No podran formar part d’una altra Comissió si no han satisfet prèviament els deutes pendents amb la primera o dipositat el seu import en la Junta Central Fallera que, en cas de litigi o desacord quant a la realitat del deute, actuarà segons com pertocarà.

Article 8. Constitució: Requisits

1. La constitució d’una nova Comissió de Falla necessitarà complir els següents requisits per a obtenir la preceptiva autorització per la Junta Central Fallera:

a) Dirigir instància al President de la Junta Central Fallera sol·licitant la creació de nova Comissió de Falla, en els terminis i segons model que s’establisca, signat pel promotor o coordinador de la iniciativa.

b) Presentar document acreditatiu o acta de constitució de la Comissió, amb expressa constància d’identificació dels càrrecs de President i Secretari, els qui hauran de ser majors d’edat i no estar inhabilitats per resolució expressa de la Junta Central Fallera.

c) Presentar el cens de fallers de la Comissió, on consten les dades d’identificació i la seua signatura a l’efecte de posterior visat i comprovació per la Junta Central Fallera, quedant en l’obligació de comunicar a partir d’aqueix moment les altes i baixes que es produïsquen en el citat cens. Haurà d’especificar-se els càrrecs directius, així com les persones que els exercisquen, conforme a l’establit en l’article 15.

d) Sol·licitar la demarcació dels carrers sobre la qual realitzarà la seua activitat la Comissió de Falla, així com l’emplaçament triat per a situar la Falla, quedant tots dos supeditats a la posterior resolució de Junta Central Fallera que determinarà, en última instància, la demarcació i emplaçament final aprovats.

i) Aportar la Memòria econòmica amb explícita indicació del Pressupost Anual estimat per a l’exercici faller, en el qual es destinarà una principal partida pressupostària a la Falla.

2. De tramitar-se dos o més sol·licituds de creació de Comissió de Falla sobre una mateixa demarcació, s’optarà per aquella que destine major pressupost per a la Falla i siga major el nombre dels seus components.

3. L’aprovació definitiva de les Comissions de Falla de nova creació quedarà condicionada a la resolució favorable expressa de l’Assemblea General. Amb caràcter previ, la Junta Central Fallera instruirà el corresponent expedient i recaptarà dels organismes competents, així com de les Comissions de Falla confrontants, els informes tècnics necessaris.

4. Formalitzada la seua aprovació, la Junta Central Fallera supervisarà la seua activitat durant els dos primers exercicis fallers, podent denegar el permís d’activitat per a l’exercici faller següent en cas de manifest incompliment dels requisits abans relacionats.

Capítol II

«Del règim jurídic aplicable»

Article 9. Àmbit d’Activitats

En l’àmbit de desenvolupament de les activitats i funcions de caràcter general, les Comissions de Falla gaudiran de plena capacitat d’actuar. Queden subjectes a les normes i legislació vigent que regule cada activitat, així com al que es disposa en el present Reglament Faller als efectes específics d’activitats d’estricte àmbit faller.

Article 10. Reglament de Règim Intern

1. Tota Comissió de Falla, a l’efecte de regular el seu propi funcionament, haurà de dotar-se d’un Reglament de Règim Intern que contemplarà, com a elements fonamentals, les següents disposicions:

a) Drets i obligacions dels membres de la Comissió.

b) Organització, estructura i funcionament de la Comissió.

c) Càrrecs directius i funcions.

d) Delegacions de treball i competències.

e) Règim econòmic.

f) Règim disciplinari.

2. El contingut del Reglament de Règim Intern no podrà contravenir el que es disposa en el present Reglament Faller. A tal i únic efecte, haurà de presentar-se davant la Junta Central Fallera una còpia certificada del mateix perquè en prengueu coneixement i supervisió, lliurant-se l’oportú advertiment de rectificació cas d’incomplir el previst en la present norma.

3. Qualsevol modificació posterior del seu contingut requerirà de comunicació preceptiva i supervisió per part de la Delegació d’Incidències de Junta Central Fallera, de la qual dependrà la seua aprovació definitiva.

4. Les Comissions de Falla que pel règim jurídic adoptat estiguen proveïdes de normes estatutàries pròpies, hauran de remetre còpia de les mateixes als únics efectes de registre i custòdia.

5. En els supòsits d’inexistència de reglamentació interna, així com en els casos de llacunes o contradicció de disposició expressa pròpia, serà aplicable el previst en el present Reglament Faller.

Article 11. Cens Oficial Faller

1. El Cens Oficial Faller estarà compost per totes aquelles Comissions de Falla que anualment comuniquen la seua voluntat de constituir-se com a tals, complint els terminis i requisits que a aquest efecte dispose la Junta Central Fallera. En qualsevol cas, seran requisits imprescindibles presentar el cens faller actualitzat, l’esbós de la Falla a plantar i la seua memòria explicativa, així com declarar el seu preu que es justificarà mitjançant còpia del contracte subscrit amb l’artista faller o declaració del President de la Comissió.

2. Amb caràcter excepcional i en consideració a raons d’exclusiva tradició mantinguda en el temps, s’integren en el Cens Oficial Faller aquelles Comissions de Falla de les poblacions de Burjassot, Xirivella, Mislata i Quart de Poblet que a l’entrada en vigor del present Reglament ho hagen sigut amb anterioritat, mentre no es constituïsquen en Junta Local Fallera i sense possibilitat alguna d’augment de les mateixes. La integració d’aquestes Comissions de Falla generarà els drets i obligacions que es preceptúen en la present normativa, quedant subjectes en el seu compliment per a quantes activitats falleres es determinen.

Article 12. Tipus de Comissions de Falla

A l’efecte de formalització del Cens Oficial Faller, cal distingir entre:

a) Falla continuadora: aquella que es manté activa en exercici de les seues funcions sense interrupció.

b) Falla reorganitzada: aquella formada per a plantar una Falla en una demarcació on es va deixar de realitzar activitat durant un exercici faller, havent de complir els requisits que se li exigisquen per a la seua aprovació definitiva. Perdrà la seua condició de reorganitzada si se sobrepassa el temps indicat.

c) Falla de nova creació: aquella que sorgeix en la demarcació on mai la va haver-hi o en la qual no s’ha plantat Falla durant més d’un exercici faller. Per a la seua aprovació definitiva per la Junta Central Fallera hauran de complir-se els requisits constatats en l’article 8.

Article 13. Fusió de Comissions de Falla

1. En el supòsit de fusió de dues o més Comissions de Falla amb demarcacions confrontants, haurà d’acreditar-se l’acord exprés adoptat singularment per cada Comissió, prèvia celebració de Junta General Extraordinària. La iniciativa haurà d’indicar la denominació per la qual opten, així com aportar la mateixa documentació exigida a una Comissió de Falla continuadora.

2. La Comissió de Falla resultant adoptarà com a demarcació la resultant de la fusió de les quals els pertanyien a títol individual amb caràcter previ, assumint d’idèntica forma les obligacions i patrimoni existent amb anterioritat en cadascuna de les Comissions de Falla fusionades. Dins d’aquesta demarcació resultant haurà d’indicar-se el lloc exacte d’emplaçament de la Falla, per al seu estudi i viabilitat

Article 14. Dissolució d’una Comissió

1. La dissolució d’una Comissió de Falla requerirà de l’autorització expressa de la Junta Central Fallera, prèvia instrucció de l’oportú expedient i en compliment dels següents requisits:

a) Sol·licitud d’expedient de dissolució a la Junta Central Fallera, havent-se de presentar per escrit abans del 31 de desembre de l’any en curs.

b) Convocatòria de Junta General Extraordinària de la Comissió de Falla, amb assistència d’almenys la meitat més un dels seus components i amb intervenció assessora d’un representant de la Junta Central Fallera.

c) Acord exprés adoptat pels dos terços dels assistents, amb necessari esment a la responsabilitat patrimonial assumida per tots els components del cens de la Comissió, respecte de les obligacions econòmiques formalment contretes amb anterioritat.

2. Existirà el supòsit de dissolució acordat per la Junta Central Fallera, prèvia instrucció de l’expedient corresponent, quan no es complisquen els requisits anteriors per desistiment de responsabilitats de la Comissió de Falla afectada.

3. En qualsevol dels casos, la Junta Central Fallera es farà dipositària dels béns de qualsevol naturalesa de la Comissió dissolta durant un exercici faller. Complit el termini podrà disposar dels mateixos, destinant-los al fons de reserva per a finalitats jurídiques en defensa de les Comissions de Falla.

Capítol III

«Del Funcionament Intern de les Comissions de Falla»

Article 15. Càrrecs representatius i òrgans de govern

Són càrrecs representatius d’una Comissió de Falla:

a) President/a o el component de la Comissió en qui delegue.

b) Fallera Major.

Són òrgans de govern propis d’una Comissió de Falla:

a) President/a.

b) Junta Directiva.

c) Junta General.

Secció Primera

«Del President i la Junta Directiva»

Article 16. El President

1 El President és la màxima representació de la Comissió de Falla, sent la seua competència essencial la coordinació, supervisió i execució de les activitats pròpies que decidisca dur a terme una Comissió, sempre en estricte compliment del que es disposa en el present Reglament Faller i en el Reglament de Règim Intern de la Comissió.

2. Tota Comissió de Falla haurà d’estar proveïda d’un President, major d’edat i triat d’entre els components de la Comissió de Falla, en Junta General Extraordinària degudament convocada a aquest efecte pel Secretari de la Comissió i sotmesa en el seu procés de celebració i elecció al sistema de votació per majoria d’entre els presents, cas d’existir més d’un candidat.

3. La Junta d’Elecció de President tindrà lloc en la Junta General de Tancament de l’Exercici, sent la primera a celebrar, si escau. Una vegada aprovada la memòria d’activitats desenvolupades i aprovat el balanç econòmic, es procedirà a l’elecció. Es constituirà una mesa d’edat, entre els fallers que tinguen majoria d’edat, que estiguen presents i en actiu l’exercici anterior, exercint de secretari i president de la taula, pels fallers de menor i major edat, respectivament.

Article 17. Funcions del President

Són funcions del President de Comissió de Falla:

a) La gestió general de l’activitat de la Comissió, gaudint de les facultats precises de representació, adreça i disciplinària, venint obligat a adonar periòdica de la mateixa en la Junta General de la Comissió. Sobre els acords adoptats i la gestió dels mateixos, es generarà una responsabilitat solidària de tots els fallers que integren la Comissió de Falla.

b) Convocar la Junta General, fixar l’ordre del dia, presidir i moderar el seu desenvolupament.

c) El President, juntament amb la seua Directiva, donarà en la Junta General de tancament de l’exercici, dels resultats econòmics, així com de les activitats desenvolupades en les seues memòries i balanços corresponents, havent-se de celebrar aquesta amb anterioritat a la data del 15 d’abril.

d) Exercir el vot de qualitat en aquells supòsits que els acords a adoptar per la Junta General siguen dirimits per un empat en la votació corresponent.

e) Supervisar i portar en estat actual la gestió econòmica a través dels llibres de caixa, informant periòdicament del seu balanç a la Junta General. Podrà ser requerit per aquesta per a presentar un balanç general en un termini no superior a quinze dies. Vindrà obligat a facilitar la funció supervisora de la Junta Central Fallera.

f) Respondre davant la Junta Central Fallera de les actuacions de la Comissió, estant en l’obligació de posar en el seu coneixement quantes irregularitats o anomalies es presenten, així com dirigir a la mateixa consultes, qüestions o iniciatives sobre assumptes de gestió de la Comissió.

g) Complir i fer complir per la Comissió el present Reglament, així com quantes disposicions siguen dictades per la Junta Central Fallera.

h) Participar en l’Assemblea General en representació de la seua Comissió de Falla, a partir de la primera reunió ordinària del nou exercici faller.

Article 18. Acreditació del President

La condició de President de Comissió de Falla s’exercitarà enfront de tercers, degudament acreditada mitjançant certificació expedida per la Junta Central Fallera. Les seues actuacions s’exerciran en representació dels interessos de la Comissió i en execució dels acords i activitats generades i aprovades per la Junta General.

Article 19. Exercici i Cessament del President

El President exercirà les seues funcions des de la seua elecció formal fins a la celebració de la Junta General de Liquidació i Tancament de l’exercici faller, havent de celebrar-se aquesta amb anterioritat a la data del 15 d’abril.

Cessarà en les seues funcions en els següents suposats:

a) En acabar el seu mandat.

b) Per dimissió voluntària, prèvia dació de l’estat econòmic de la Comissió i l’aprovació de la gestió realitzada fins hui.

c) Per sanció d’inhabilitació resolta en expedient sancionador per la Junta Central Fallera.

d) Per tramitació d’una Moció de Censura aprovada per majoria absoluta del cens de la Comissió, prèviament convocada Junta General Extraordinària a aquest efecte, i que haja sigut presentada per un mínim del 20% dels components de la Comissió. L’escrit de moció de censura haurà d’acompanyar les signatures requerides, motivació per a la seua interposició i la proposta d’un candidat alternatiu que, cas de ser aprovada, exercirà les funcions de President des de la seua adopció per la Comissió.

Article 20. Junta Directiva

1. Es l’òrgan responsable, en comunitat amb el President, de dur a terme la gestió directa i el desenvolupament de l’activitat general, dels fons de diferent índole i dels acords de la Comissió de Falla, presos en Junta General, adonant periòdicament d’aquesta gestió a la Junta General.

2. El President procedirà a nomenar a la Junta Directiva d’entre els components majors d’edat de la Comissió, en un termini de 15 dies a explicar des de la seua elecció, donant coneixement de la seua composició a la Junta General. El seu nomenament tindrà vigència fins a la celebració de la Junta de Liquidació i Tancament de l’Exercici.

3. La seua composició haurà de proveir, com a mínim, els càrrecs de:

a) Dos Vicepresidents.

b) Secretari.

c) Tresorer.

d) Comptador.

e) Delegat d’Infantils.

Article 21. Funcions de la Junta Directiva

Seran funcions de la Junta Directiva les següents:

a) Els Vicepresidents substituiran, per la seua ordre, al President en cas de malaltia, absència o per expressa delegació d’aquest. En cas de dimissió voluntària o defunció del President, el Vicepresident 1º assumirà les seues funcions amb caràcter interí, havent de convocar Junta General Extraordinària per a promoure l’elecció de nou President en un termini no superior a trenta dies a explicar des que es va produir la vacant.

b) El Secretari diligenciarà la correspondència i altres documents oficials en unió del President, redactarà les actes de les Juntes Generals i farà constar en el Llibre d’Actes els acords expressament adoptats, signarà les convocatòries i exercirà les funcions que per ús i pràctica corresponen al càrrec.

c) El Tresorer i el Comptador són els responsables de la gestió econòmica dels fons generats i vindran obligats a adonar de l’estat comptable a la Comissió com a mínim una vegada al trimestre, sent responsables amb el President del balanç final que serà sotmès a l’aprovació de la Junta General.

d) El delegat d’infantils vetlarà per les necessitats de la comissió infantil i adonarà d’aquestes a la junta general, durà a terme la coordinació de les activitats que aquest col·lectiu exercisca fomentant l’esperit faller entre els més joves de cada comissió.

Secció Segona

«De la Junta General de les Comissions»

Article 22. La Junta General

1. La Junta General és l’òrgan suprem de govern de la Comissió. En el seu si s’adopten els acords necessaris per a la gestió i desenvolupament de les activitats pròpies. En les mateixes s’informarà pel President i la Junta Directiva de les decisions adoptades per a la gestió d’assumptes que no hagen sigut prèviament aprovades per la Junta General.

2. La Junta General de la Comissió de Falla estarà composta per tots els fallers que havent-se donat d’alta des de la Junta de Constitució o amb posterioritat a ella, assumisquen les obligacions estipulades per aquest òrgan i exercisquen les funcions encomanades per la mateixa. Els seus drets i obligacions s’estenen durant tot l’exercici faller, fins a la celebració de la Junta de Liquidació i Tancament d’Exercici.

Article 23. Drets i deures dels fallers

1. Són drets dels fallers:

a) Assistir amb veu i vot a les Juntes Generals, així com formular les peticions i propostes que estimen oportunes.

b) L’accés a la documentació necessària per a examinar la situació econòmica de l’exercici, així com al Llibre d’Actes de les Juntes Generals de la Comissió, per a constatar els acords adoptats en les mateixes.

c) Promoure la celebració de Junta General Extraordinària, en els termes previstos en l’article 25.

d) Posar en coneixement de la Junta Central Fallera quantes anomalies i irregularitats advertisquen en el funcionament de la seua Comissió, prèvia conclusió de la via interna en el si de la seua pròpia Comissió per a esclarir les qüestions plantejades.

2. Són deures i responsabilitats dels fallers:

a) Assistir a les Juntes Generals i acatar els acords adoptats, així com contribuir al millor compliment dels mateixos.

b) Complir amb els compromisos econòmics coneguts i assumits a l’inici de l’exercici faller, quedant subjecte a les sancions o a la suspensió temporal de l’exercici dels seus drets que impose la seua Comissió per l’incompliment dels mateixos.

c) Assumir les quotes extraordinàries que s’establisquen per acord de Junta General Extraordinària.

3. L’incompliment de les obligacions que donen lloc a expedient disciplinari instat davant la Junta Central Fallera, impedirà la desvinculació de la Comissió i la seua alta en una altra Comissió de Falla fins a la satisfacció íntegra de les mateixes.

Article 24. Junta General Ordinària.

1. La reunió de la Junta General de la Comissió de Falla que tindrà el caràcter d’Ordinària, quedarà subjecta als següents principis:

a) Se celebrarà amb una periodicitat mínima mensual.

b) Haurà de ser convocada amb publicitat i antelació suficient, donant coneixement de l’ordre del dia a tractar en lloc adequat o pel mitjà establit a aquest efecte.

c) Els acords s’adoptaran per majoria dels assistents, constant tots ells de forma preceptiva en la corresponent acta que s’alçarà pel Secretari de la Comissió.

d) Les actes constitueixen el document fefaent de celebració de les mateixes, havent de constar en elles els assistents a la Junta General, arreplegar les manifestacions que així se sol·liciten i que haurà de ser llegida i aprovada en la sessió següent.

e) És l’únic òrgan capacitat per a aprovar el Pressupost Anual d’Ingressos i Despeses de l’exercici faller que, prèviament elaborat per la Junta Directiva, se sotmetrà amb caràcter obligatori a la seua aprovació en un termini no superior a quaranta-cinc dies, des de la Junta d’inici d’Exercici

2. Els mitjans d’ingressos econòmics de les Comissions de Falla per a afrontar el Pressupost Anual seran els que lliurement es determinen i aproven per acord de la Junta General, quedant totalment prohibit generar els mateixos inserint publicitat en la composició artística de la Falla amb exclusives finalitats comercials, a excepció de la qual exigisquen aquells concursos institucionals admesos o que compten amb l’anuència de la Junta Central Fallera. De la convocatòria dels mateixos s’informarà a l’Assemblea General, adonant detallada de les seues bases i característiques.

Article 25. Junta General Extraordinària

1.1. La reunió de la Junta General de la Comissió de Falla tindrà el caràcter d’Extraordinària, en els següents suposats:

a) Elecció del President de la Comissió de Falla i Moció de Censura contra aquest.

b) Liquidació i tancament econòmic de l’exercici faller, així com aquells acords que modifiquen els compromisos econòmics de començament d’exercici.

c) De no aprovar-se la liquidació en la Junta convocada, es tornarà a convocar en el termini de 15 dies, per a aprovar nous informes i documents aclaridors. De no aprovar-se de nou, es pot sol·licitar la intervenció de la Delegació d’Incidències per a assessorament i arbitratge.

d) En el supòsit de sol·licitud d’ubicació en la demarcació assenyalada per Junta Central Fallera com a pròpia, del Casal d’una Falla confrontant.

e) En els supòsits de fusió o dissolució de la Comissió de Falla.

f) En les qüestions que per la seua especial transcendència, així ho acorde la Junta Directiva.

g) Quan ho sol·licite el 20% del cens de components de la Comissió de Falla. En aquest supòsit, la seua celebració tindrà lloc abans dels quinze dies a explicar des de la presentació de la sol·licitud de convocatòria.

2. La convocatòria de la Junta General Extraordinària es realitzarà per escrit al domicili facilitat pel faller en el moment de la seua inscripció, amb un termini d’antelació mínim de vuit dies al de celebració de la mateixa i havent-se d’adjuntar l’ordre del dia a tractar.

3. En el supòsit de Moció de Censura contra el President, es remetrà còpia de la seua convocatòria a la Junta Central Fallera qui, a través de la seua Delegació d’Incidències, designarà dues vocals per a assistir a la seua celebració amb l’exclusiva funció d’assessorament i de donar fe del seu procediment.

Secció Tercera

«De les Falles Infantils»

Article 26. Comissió Infantil

1. Tota Comissió de Falla, en exercici de la seua pròpia voluntat, determinarà la realització de Falla Infantil en el si de la seua activitat. Per a açò haurà de crear la corresponent Secció Infantil, degudament censada en la Junta Central Fallera, al capdavant de la qual es responsabilitzarà el President de la Comissió o faller en qui aquest delegue i es dotarà de partida pressupostària específica inclosa en el Pressupost Anual de la Comissió de Falla.

2. No podrà existir cap Comissió de Falla Infantil que no estiga integrada dins d’una Comissió de Falla, quedant la seua administració econòmica baix control i supervisió d’aquesta.

Article 27. Falla Infantil. Import i mesures

1. L’import de la Falla Infantil es determinarà per cada Comissió en el Pressupost Anual, no podent superar el valor econòmic de la Falla de la Comissió.

2. La Falla Infantil tindrà una altura màxima de 3 metres i una mínima d’1’5 metres. El seu ample no podrà excedir, entre els seus punts més distants, dels 3 metres i la seua amplària mínima serà d’1’5 metres.

Article 28. Components de la Comissió Infantil

1. La Secció Infantil estarà composta per tots els xiquets menors de 14 anys, degudament inscrits com a fallers mitjançant autorització paterna o del tutor legal, persones en les quals recauran les obligacions econòmiques que es deriven de la seua condició de faller infantil.

2. La representació honorífica de la mateixa s’atorgarà a la Fallera Major Infantil i al President Infantil, triats d’entre els fallers infantils que la componguen. S’estipulen com a càrrecs directius simbòlics els de Vicepresident 1º i 2º, Secretari, Tresorer i Comptador.

3. La seua pertinença a la Secció Infantil finalitzarà amb l’exercici en el qual complisca l’edat de 14 anys, passant a formar part en l’exercici següent del cens faller de la Comissió de Falla, sempre que intervinga voluntat expressa de l’interessat o del seu representant legal.

Secció Quarta

«De les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor»

Article 29. La Fallera Major

La Fallera Major serà l’única dona que exercirà la representació honorífica de la Comissió de Falla en els actes propis i oficials. La seua designació serà de competència exclusiva de la Junta General, corresponent-li ocupar el lloc protocol·lari preferent en tota activitat de la Comissió. Usarà com a distintiu propi la banda tradicional confeccionada en cinta amb els colors de la bandera nacional, mentre que la resta de components femenines formaran la Cort d’Honor, sent la seua banda distintiva confeccionada amb cinta tricolor de la Senyera valenciana.

Article 30. La Fallera Major Infantil

La Fallera Major Infantil serà designada d’entre les xiquetes pertanyents a la Secció Infantil, pel procediment que si escau determine la Comissió de Falla. Les seues funcions seran representatives en les activitats pròpies de la Comissió Infantil, lluint els elements distintius ressenyats en l’article anterior, igual que la seua Cort d’Honor.

Article 31.

Qualsevol ostentació de càrrecs o distincions diferents als determinats en el present articulat queden totalment prohibits en els actes oficials organitzats per la Junta Central Fallera i regulats en el present Reglament.

Capítol IV

«De les Agrupacions de Falles»

Article 32. Definició

Les Comissions de Falla, en exercici de la seua lliure voluntat, podran constituir Agrupacions de Falla amb la finalitat de dotar de major esplendor a la nostra festa fallera i estrènyer els llaços d’amistat i confraternitat entre elles. D’igual forma, es constitueixen en el nexe d’unió i col·laboració entre les Comissions que les integren i la Junta Central Fallera.

Article 33. Requisits de reconeixement

Les Agrupacions de Falles seran considerades com a entitats culturals i recreatives d’àmbit faller, establint-se para el seu reconeixement i funcionament els següents requisits:

a) Hauran de ser constituïdes per almenys el 80% de les Comissions de Falla que conformen el Sector, a excepció de les integrades en Sectors Fallers de Junta Central Fallera que pertanguen a municipi diferent al de la ciutat de València, per a les quals el percentatge es determinarà pel nombre de Comissions existent en la població respectiva.

b) Constituïda l’Agrupació de Falles, i sobre la base de la norma que regule el seu funcionament intern, podran integrar-se altres Comissions que no pertanguen al Sector Faller impulsor de la iniciativa. Aquesta circumstància no habilita a cap Comissió de Falla a integrar-se en més d’una Agrupació.

c) Per a la seua aprovació definitiva, serà preceptiu remetre a la Junta Central Fallera la següent documentació:

1. Acta de constitució signada pels Presidents de Comissió de Falla agrupats, amb relació nominal de les Comissions de Falla que promouen l’Agrupació.

2. Projecte d’Estatuts o Reglament de Funcionament Intern.

3. Composició de la Junta Directiva amb relació expressa de les persones designades per a les diferents funcions.

Article 34. Aprovació d’Agrupacions

1. El Ple de Junta Central Fallera, recaptats els informes necessaris procedirà a acordar la seua remissió a l’Assemblea General perquè en última instància, constate la seua aprovació definitiva.

2. Una vegada efectuada la seua aprovació, l’Agrupació de Falles vindrà obligada a comunicar a la Junta Central Fallera les modificacions que es produïsquen en la composició de la seua Junta Directiva, així com de les altes o baixes de Comissions de Falla integrants.

3. Constituïdes les Agrupacions de Falles, la Junta Central Fallera haurà d’assumir en aquells actes l’organització dels quals siga de la seua competència, l’assistència o celebració conjunta dels mateixos pels Sectors Fallers que es troben englobats en una mateixa Agrupació de Falles.

Article 35. Representant de l’Agrupació

1. El President o càrrec designat de cada Agrupació de Falles exercirà la representació del col·lectiu de Comissions que la integren i tindrà la condició de membre del Ple de la Junta Central Fallera amb veu i vot per a la defensa i debat dels interessos que li siguen propis. A tal fi es disposarà el necessari per a procedir a la seua convocatòria, enviament de l’ordre del dia i de la informació pertinent per al seu estudi i presa en consideració dels assumptes a tractar per les Comissions de Falla agrupades.

2. La representació esmentada no es podrà exercir en cap cas a títol particular d’alguna de les Comissions agrupades.

Article 36. Subvenció de les Agrupacions

Per iniciativa pròpia o a proposta de l’Assemblea General, si així ho sol·liciten almenys un 10% dels components de la mateixa, la Junta Central Fallera aprovarà subvencions a les Agrupacions de Falles, per a sufragar part de les seues activitats. El conjunt de les subvencions aprovades no serà inferior al 4% del pressupost de Junta Central Fallera.

La subvenció es destinarà a sufragar les activitats pròpies acordades per les Agrupacions de Falles constituïdes conforme al que es disposa en el present Reglament.

Les quantitats assignades quedaran subjectes a la deguda justificació documental, que s’acompanyarà a la memòria econòmica aprovada per l’òrgan de Govern de l’Agrupació de Falles per a la seua remissió a la instància pertinent.

Article 37. Interagrupació de Falles

1. Les Agrupacions de Falles, en exercici de la seua lliure voluntat, podran constituir-se en una instància superior per a aglutinar les iniciatives i qüestions d’interès comú que es denominarà Interagrupació de Falles de València, podent generar per voluntat majoritària dels seus integrants les accions i decisions de forma autònoma i independent que estimen pertinents. Els acords adoptats es posaran en coneixement de la Junta Central Fallera amb una fi de col·laboració i diàleg, en llaures al fet que les mateixes es valoren en la seua justa dimensió.

2. Es regularà per la normativa pròpia que es determine pels seus integrants, quedant la mateixa subjecta al compliment del que es disposa en el present Reglament Faller.

3. Serà condició imprescindible perquè la Interagrupació de Falles mantinga en el temps la condició de reglamentària que represente a més del 50% de les Comissions de Falla censades en la Junta Central Fallera, segons els censos oficials de les Agrupacions constituïdes i que pertanguen a la mateixa.

TÍTOL SEGUNDO

«De la Junta Central Fallera»

Capítol I

«Naturalesa de la Junta Central Fallera i Reglament de Règim Interior»

Article 38. Naturalesa

La regulació de l’activitat fallera, com a manifestació social eminentment festiva i cultural, és de competència municipal a tenor del que es disposa en la normativa vigent de Règim Local. En concordança amb ella, s´articula per a l’administració i gestió directa dels serveis públics locals, l’organisme autònom local denominat Junta Central Fallera, que comptarà amb la corresponent partida pressupostària de caràcter anual i que estarà regulat per aquest reglament de serveis denominat Reglament Faller.

Article 39. Reglament de Règim Interior

1. El Reglament de Règim Interior de la Junta Central Fallera, en compliment del que es disposa en el present Reglament Faller i per a desenvolupar els principis programàtics i funcions atribuïdes a aquesta, tindrà als efectes oportuns la consideració de norma reguladora de la seua activitat i gestió.

Serà proposat pel Ple de Junta Central Fallera a l’Ajuntament en el termini màxim d’un any, a explicar des de l’entrada en vigor del present Reglament Faller, per a la seua aprovació si procedís. Després de l’aprovació es donarà coneixement de la mateixa a l’Assemblea General.

2. El Reglament Interior de Junta Central Fallera segons l’Art.39, Paràgraf 2º, és obligatori que es redacte en el primer Exercici Faller que entre en vigor el present reglament. Per la qual cosa, en el primer Ple de Junta Central Fallera que de conèixer la composició de la mateixa, es formarà la Comissió Redactora, que estarà Presidida pel President Executiu o en la persona que delegue i per set components triats entre els seus membres.

Els seus treballs estaran acabats abans del Ple de Setembre, donant-se a conèixer a la resta de components de J.C.F. i puguen fer les esmenes o sugeriments al mateix, podent-se debatre les reunions que es convoquen abans del mes de Gener. Portant-se al Ple de Febrer per a la seua aprovació i al coneixement de l’Assemblea de Presidents d’aquest mateix mes.

Una vegada redactat el projecte pel Ple de Junta Central Fallera i conegut el mateix per l’Assemblea de Presidents, s’elevarà a l’Ajuntament de València per a la seua tramitació i aprovació si procedís.

3. La Junta Central Fallera com a organisme oficial proveirà segons cens en vigor, al faller/a de el carnet (document acreditatiu), prèvia sol·licitud voluntària dels interessats, sent d’utilitat per a visitar l’exposició del Ninot i el Museu Faller.

Capítol II

«Dels seus components i òrgans de govern»

Article 40. Comissió Executiva de la Junta Central Fallera

La comissió executiva de la Junta Central Fallera estarà formada pels següents components:

a) President nat

b) President executiu.

c) Cinc Vicepresidents.

d) Secretari General.

e) Punts vocals com marque l’article 46.1 integrats en les diferents delegacions.

Article 41.

La Junta Central Fallera estarà composta pels següents òrgans d’adreça i coordinació:

a) Els Sectors Fallers.

b) Les Delegacions.

c) El Ple.

d) L’Assemblea General.

Capítol III

«De l’elecció dels seus components i funcions»

Secció Primera

«De la Junta Directiva»

Article 42. President Executiu i Càrrecs Directius

La presidència nata de la Junta Central Fallera, dels seus òrgans i de l’Assemblea General, correspon a l’Alcaldia de València, que podrà delegar l’exercici efectiu de les seues atribucions en el Regidor de la Corporació que designe.

La Junta Directiva estarà presidida pel President nat o si escau pel President executiu de la Junta Central Fallera i s’integrarà a més pel Secretari General i cinc Vicepresidents relacionats en l’ordre numèric successiu de 1º a 5º.

Totes les decisions que prenga la Junta Directiva, perquè tinguen vigor corresponent, hauran d’obtenir el respatler i aprovació, del Ple de Junta Central Fallera.

Assistirà a les sessions de la Junta Directiva, amb veu però sense vot, i sense ser membre de la Junta Central Fallera, el Secretari-Delegat Administratiu del Secretari General de l’Ajuntament.

Article 43. Funcions

1. El President de la Junta Central Fallera exercirà les funcions de representació, adreça i coordinació atribuïdes en el present Reglament Faller, tenint com a responsabilitat pròpia la convocatòria i redacció de l’ordre del dia de l’Assemblea General.

2. El Secretari General serà designat pel President de Junta Central Fallera, exercint les funcions pròpies del càrrec amb vista a la disposició de les finalitats marcades en el present Reglament.

3. Els Vicepresidents exerciran les funcions que li siguen assignades per la present norma, així com pel President, sent designats per aquest, si ben dos Vicepresidents, com a mínim, seran triats d’entre els Delegats de Sector.

4. El Secretari General i els Vicepresidents, per a la seua designació hauran de complir l’article 45, apartats a), c) ,d) i e), d’aquest mateix reglament.

5. El Secretari-Delegat Administratiu, designat pel Secretari General de l’Ajuntament amb la conformitat del President de la Junta Central Fallera, exercirà en aquesta Junta les funcions assenyalades per la legislació per als Secretaris Generals dels Ajuntaments en els seus respectius municipis.

Secció Segona

«Dels Vocals i les Delegacions»

Article 44. Definició

1. Seran Vocals de la Junta Central Fallera aquelles persones que, triades pels Sectors Fallers o designats pel President de Junta Central Fallera, assumeixen com a labor principal la de col·laborar en les tasques pròpies que li siguen assignades en la Delegació en què siguen adscrits.

2. La condició de Vocal comportarà el dret a ser membre del Ple, podent actuar en el mateix amb veu i vot, així com els drets contemplats en la present normativa.

3. El desenvolupament de la seua activitat quedarà subjecte al compliment del que es disposa en el present Reglament Faller, així com en el Reglament de Règim Intern de la Junta Central Fallera.

Article 45. Requisits

Seran requisits necessaris per a optar a la condició de Vocal de la Junta Central Fallera:

a) Ser faller en actiu i estar en possessió, com a mínim, del bunyol d’argent .

b) Ser presentat com a candidat per una Comissió de Falla

c) No ocupar el càrrec de President de Comissió de Falla

d) No ser president d’Agrupació.

e) No estar sancionat per la Junta Central Fallera.

Article 46. Nombre de Vocals

1. El nombre de Vocals es fixarà en funció de la següent distribució:

a) Els que resulten triats pels Sectors Fallers, a raó de tres vocals per sector, per un període de tres exercicis i procedint-se a la seua nova elecció en cada Exercici Faller per un terç d’ells.

b) Els de lliure designació del President de Junta Central Fallera en nombre que no excedisca del 28,2% dels anteriors (és el % de 22 sobre 78) per un període de temps que no superarà el d’acompliment de funcions del President.

2. En el supòsit de no cobrir-se el nombre de Vocals pels Sectors Fallers, el President podrà completar les vacants produïdes per igual nombre amb vocals de lliure designació. El seu nomenament tindrà la durada d’un exercici faller

Article 47. Elecció i Pèrdua de condició

1. La Junta Central Fallera establirà anualment la convocatòria i procediment per a l’elecció dels Vocals en el si dels Sectors Fallers.

2. Es perdrà la condició de Vocal electe, per les següents circumstàncies:

a) Per renúncia expressa

b) Per causar baixa en el cens faller del Sector pel qual van ser triats

c) Per ser nomenats President de Comissió de Falla o president d’Agrupació.

d) Per destitució del Sector, previ acord dels dos terços de les Comissiones integrants del Sector, en reunió extraordinària convocada a aquest efecte.

e) Per destitució promoguda pel Secretari General de la Junta Central Fallera, sempre que existisca causa greu o manifest incompliment de les seues obligacions, demostrables tots dos per mitjà del preceptiu informe sancionador i la seua acceptació pels Presidents del Sector al que representa.

Article 48. Òrgans de treball

1. Els òrgans de treball de la Junta Central Fallera es determinen a través de les Delegacions, configurant-se a l’inici de cada exercici faller en funció de les necessitats previstes i prèvia notificació i aprovació de l’Assemblea General.

2. Estaran compostes pel nombre de Vocals que les necessitats de la mateixa justifiquen la seua adscripció, estant al capdavant d’elles un Delegat nomenat pel President de Junta Central Fallera d’entre els vocals electes o designats.

3. Cada Delegació estarà composta per:

a) Delegat de (nom de la delegació corresponent)

b) Secretari de la delegació.

c) Vocals, en nombre necessari per a cobrir la seua activitat.

Article 49. Servei de consulta i assessorament.

La Junta Central Fallera disposarà d’un servei de consulta i assessorament jurídic a la pròpia Junta i a les Comissions de Falles, adscrit a la Delegació d’Incidències, en els termes que establisca el Reglament de Règim Interior

Capítol IV

«De l’elecció d’òrgans i les seues funcions»

Secció Primera

«Dels Sectors Fallers»

Article 50. Naturalesa

1. El denominat Sector Faller és la primera unitat organitzativa entre les Comissions de Falla i la fi essencial de la qual és la coordinació dels diferents actes festius i activitats comuns.

2. El desenvolupament i organització d’activitats en el si de cada Sector Faller competeix als seus propis integrants. La funció de representació del mateix l’exerciran els Delegats de Sector.

Article 51. Constitució

La Junta Central Fallera constituirà els Sectors Fallers que estime oportuns, atenent als criteris de proximitat entre demarcacions de Comissions de Falla confrontants, en funció del nombre total de Comissions censades i de manera equitativa.

Secció Segona

«Del Ple de Junta Central Fallera»

Article 52. Naturalesa i Components

1. El Ple, en la seua naturalesa d’òrgan deliberant amb caràcter decisori, es constitueix com la instància de màxima decisió en el si de Junta Central Fallera en aquelles funcions que siguen de la seua competència.

2. Estarà integrat pels següents components, tenint tots ells reconegut veu i vot per a intervenir en les seues sessions:

a) Els càrrecs directius de la Junta Central Fallera.

b) Els Delegats i Vocals de la Junta Central Fallera.

c) Els Presidents o càrrecs designats de cadascuna de les Agrupacions

de Falles.

3. Assistirà al Ple, amb veu i sense vot, el Secretari- Delegat Administratiu que exercirà en ell les funcions pròpies del seu càrrec.

Article 53. Funcions

1. El Ple exercirà les següents funcions:

a) Adoptar els acords en aquells assumptes de competència interna de la Junta Central Fallera.

b) Sotmetre a debat i aprovació les activitats que realitzen les Delegacions de la Junta Central Fallera, així com informar a l’Assemblea General del projecte d’activitats a realitzar per les seues diferents Delegacions durant l’exercici faller

c) Proposar al Ple de la Corporació l’aprovació i modificació si escau del Reglament de Règim Interior de la Junta Central Fallera, així com vetlar pel seu estricte compliment.

d) Debatre i aprovar les propostes que requerisquen ser sotmeses a l’aprovació ulterior per l’Assemblea General.

e) Conèixer dels convenis de col·laboració subscrits per la Junta Central Fallera amb les Juntes Locals degudament constituïdes que, amb la finalitat de fomentar les relacions d’interès mutu, se signen a l’efecte d’assessorament, jurats o qualsevol altra activitat pròpia de la festa fallera d’interès comú.

f) Conèixer i proposar a l’Ajuntament l’aprovació del Pressupost de l’exercici faller.

g)Conèixer i aprovar els convenis que signe Junta Central Fallera amb entitats públiques i privades, que influïsquen tant en el Pressupost Econòmic com en les activitats de la festa.

2. Les seues reunions se celebraran en sessió ordinària amb un mínim de sis dies d’antelació a la convocatòria de l’Assemblea General corresponent.

CAPÍTOL V

«De l’Assemblea General»

Art. 54.- Constitució i funcions

L’Assemblea General, integrada per tots els Presidents de Comissions de Falla degudament censades, es configura com la màxima instància de decisió de l’àmbit faller i on queda residenciada la lliure voluntat de les Comissions de Falla. Es constituirà en cada exercici faller i exercirà les seues funcions al llarg de les reglamentàries reunions que es prevegen en el present articulat.

Art. 55.- Components

1. Tindran la consideració de components de l’Assemblea General, amb capacitat per a intervenir en les mateixes amb veu i vot:

a) El President de Junta Central Fallera

b) El President de cadascuna de les Comissions de Falla, o persona en qui deleguen la representació.

2. Tindran també consideració de components de l’Assemblea General, amb capacitat per a intervenir en les mateixes amb veu però sense vot, la resta dels components del Ple.

3. L’Assemblea General estarà presidida pel President de Junta Central Fallera, moderada pel Secretari General, assistits tots dos pels Vicepresidents.

Art. 56.- Funcionament

1. Les reunions de l’Assemblea General s’iniciaran en primera convocatòria amb el quorum de majoria dels Presidents de Comissió de Falla i en segona convocatòria amb qualsevol que siga el nombre d’assistents.

2. L’Assemblea General adoptarà els seus acords per majoria, excepte puntual excepció que es contemple en el present Reglament. La votació dels acords podrà realitzar-se per assentiment, ordinària a mà alçada, nominal per crida o secreta. En els dos últims supòsits, la votació es realitzarà seguint l’ordre numèric del cens.

3. En cas que es produïsca un empat després del recompte de vots, el President suspendrà la sessió durant el termini de temps que estime necessari, transcorregut el qual es repetirà la votació. Si de nou persistira l’empat de vots, la proposta sotmesa a votació s’haurà de deixar per a una pròxima assemblea fins que aconseguisca una majoria que la rebutge o l’aprove.

4. L’ordre del dia d’una convocatòria d’Assemblea General podrà alterar-se incloent aquelles qüestions d’urgència o necessitat amb caràcter extraordinari, prèvia aprovació per majoria dels Presidents assistents.

5. Els acords i resolucions adoptats per l’Assemblea General tindran caràcter de definitius.

Art. 57.- Calendari i contingut

1. L’Assemblea General celebrarà al llarg de l’exercici faller un mínim de nou assemblees de caràcter ordinari una cada mes a excepció dels dos mesos d’estiu que es fixen i del mes de març, havent de ser convocades per escrit amb un mínim de vuit dies d’antelació, facilitant-se al costat de la convocatòria l’ordre del dia a desenvolupar amb la documentació i informació necessària per a la seua presa en consideració.

2. Amb caràcter preceptiu, en la primera assemblea a celebrar en l’inici de l’exercici faller i que tindrà caràcter de constitutiva, es donarà a conèixer la composició de la Junta Central Fallera per a l’exercici en curs, detallant-se el nombre i denominació de les Delegacions, així com les persones que ocuparan els càrrecs de la Junta Directiva i Delegats.

3. Del contingut tractat en les assemblees, així com dels acords adoptats, s’estendrà acta de la reunió pel Secretari General, havent de ser sotmesa a lectura i aprovació en la següent assemblea.

Art. 58.- Funcions

L’Assemblea General exercirà les següents funcions:

a) Aprovar, si escau, sense perjudici de la competència municipal, i previ debat de les propostes que hi haguera, les línies pressupostàries de l’exercici faller. Aquesta aprovació s’haurà de realitzar amb posterioritat a la constitució anual de l’Assemblea General.

b) Ratificar, si escau, la liquidació del Pressupost anual de la Junta Central Fallera.

c) Aprovar el Programa Oficial d’Actes que incloga els festejos a celebrar durant la denominada Setmana Fallera, sense perjudici de la competència municipal.

d) Resoldre els recursos que s’interposen davant la mateixa contra resolucions adoptades pel Ple de la Junta Central Fallera, sense perjudici de la competència de l’Ajuntament.

e) Resoldre les qüestions de naturalesa contradictòria que puga plantejar l’aplicació del present Reglament i que no hagen pogut ser solucionades pels òrgans de la Junta Central Fallera, excepte en allò que siga competència de l’Excm. Ajuntament.

Art. 59. Comissió de Recursos i Reglament

1. A l’efecte de la resolució dels recursos esmentats en els apartats d) i e) de l’article precedent, es constituirà en la primera reunió ordinària de l’Assemblea General la denominada Comissió de Recursos i Reglament, que estarà integrada per tres Presidents de Comissió de Falla, dos components de la Delegació d’Incidències i un assessor jurídic. El seu mandat expirarà amb la finalització de l’exercici faller.

2. La designació dels tres Presidents de Comissió de Falla, així com d’un suplent per si fóra necessari, es realitzarà per votació de l’Assemblea General d’entre els candidats lliurement presentats. En cas de no completar-se el nombre necessari, s’efectuarà un sorteig entre tots els Presidents del cens.

3. La seua funció serà elaborar el preceptiu informe, una vegada analitzat el recurs presentat, l’expedient tramitat i la resolució adoptada. Aquest informe serà remès als Presidents de Comissió de Falla i inclòs en l’ordre del dia de la pròxima Assemblea General a celebrar, per a sotmetre-ho a la seua aprovació.

Art. 60.- Moció de reprovació

1. L’Assemblea General tindrà capacitat per a aprovar una moció de reprovació amb la finalitat de censurar, o si escau manifestar el seu posicionament, respecte a actituds o fets realitzats per persones o organismes, i esdevinguts en l’àmbit faller en particular o social en general.

2. La moció de reprovació es presentarà per escrit amb un mínim de signatures equivalent al 10% dels components de l’Assemblea General, havent de ser tramitada i inclosa en l’ordre del dia de la següent assemblea a celebrar, des de la interposició de l’escrit.

3. Amb caràcter excepcional i per raons d’urgència o necessitat, podrà ser presentada en el transcurs d’una assemblea ordinària, sempre que així s’aprove de forma expressa per majoria absoluta dels assistents.

Art. 61.- Assemblees Extraordinàries

1. L’Assemblea General es convocarà amb caràcter extraordinari:

a) Quan així ho sol·liciten el 10% dels Presidents de Comissió de Falla, mitjançant escrit raonat i degudament signat pels sol·licitants.

b) Per acord del Ple de la Junta Central Fallera.

c) Per decisió de la Junta Directiva de la Junta Central Fallera, quan raons d’extrema i urgent necessitat així ho justifiquen.

2. La seua convocatòria haurà de formalitzar-se en un termini no superior a quinze dies hàbils, a explicar des de la formalització de la sol·licitud.

3. L’adopció d’acords sobre les qüestions a debatre incloses en l’ordre del dia, requerirà el vot favorable dels dos terços dels Presidents assistents.

TÍTOL TERCER

«De l’Activitat de la Festa Fallera»

CAPÍTOL I

«Dels Actes i Festejos Fallers»

Art. 62.- Actes festius propis

1. Tindran la consideració d’actes festius que se celebraran amb caràcter anual baix l’organització i supervisió de la Junta Central Fallera, els següents:

a) «Crida»

b) Elecció de Corts d’Honor, Falleres Majors i les seues respectives Exaltacions.

c) Exposició del Ninot.

d) Cavalcada del Ninot.

e) Cavalcada Infantil del Ninot.

f) Concurs de Falles.

g) Ofrena de Flors a la Verge dels Desemparats.

h) Ofrena floral a San José

2. Per a la concreció de les bases i normes organitzatives de cadascun d’ells, el Ple de la Junta Central Fallera elevarà l’oportuna proposta per a la seua aprovació per l’Assemblea General.

Art. 63.- Activitats i altres actes

1. Se celebrarà amb caràcter anual la corresponent edició, baix l’organització de la Junta Central Fallera, de les següents activitats i actes festius:

a) Campionat de Truc.

b) Concursos Literaris de Teatre i Apropósitos fallers.

c) Concursos de Declamació en Llengua Valenciana.

d) Concursos de Teatre en Llengua Valenciana.

e) Concursos de Presentacions Falleres.

f) Concursos de Carrers Adornats i carrers Il·luminats.

g) Cavalcada del Regne.

h) Lliurament de Premis.

i) Homenatges a Sant Josep, Mestre Serrano i Maximiliano Thous.

2. La Junta Central Fallera, elaborarà sobre cadascun d’ells les bases corresponents, havent de per a això acordar-les amb les comissiones participants, mitjançant reunions monografies en cada concurs, procedint a la seua difusió i publicitat entre totes les comissions de Falla.

3. Qualsevol proposta de supressió o ampliació dels festejos ressenyats en l’apartat 1, requerirà de l’aprovació per majoria de l’Assemblea General.

CAPÍTOL II

«De la Indumentària»

Art. 64.- Ús d’indumentària tradicional

1. Amb la finalitat de donar el major realç i esplendor als actes i desfilades falleres, les Comissions vetlaran perquè en la festa de les Falles s’utilitza la indumentària fallera i valenciana tradicional, diferenciant la utilitzada per l’home de la usada per la dona valenciana i fallera:

a) El faller utilitzarà el vestit instituït en l’IV Congrés General Faller o qualsevol vestit tradicional valencià.

b)La Fallera haurà de lluir el tradicional vestit de Valenciana

2.Queda terminantment prohibida la utilització de peces que no siguen concordes a la indumentària tradicional fallera expressada anteriorment, així mateix no es permetrà la utilització de peces masculines per falleres, en actes oficials, amb independència del càrrec que ocupen. A aquests efectes, es considera el blusó o brusa prenda masculina.

Art. 65.- Distintius

1. Quan es vestisca el vestit faller instituït en l’IV Congrés General Faller ,o el vestit de valenciana, aquests es complementaran amb un faixí o banda, respectivament. En la part central del faixí i en la part superior de la banda, portaran l’escut representatiu de Junta Central Fallera o de la seua Comissió de Falla, amb els següents colors segons els càrrecs que s’ostenten:

a) Groc: President de la Junta Central Fallera.

b) Grisa: Secretari General i Vicepresidents de la Junta Central Fallera.

c) Verda: Vocals de Junta Central Fallera.

d) Roig: President de Comissió de Falla.

e) Blau: Directius de Comissió de Falla.

f) Morat: Vocals de Comissió de Falla.

2. En tot cas els components de la Junta Central Fallera, en el transcurs dels actes oficials, portaran un distintiu diferenciador de la resta de fallers que es concretarà en el Reglament de Règim Intern de la Junta Central Fallera.

Art. 66.- Insígnies.

Es podrà lluir sobre la indumentària, amb caràcter exclusiu, la recompensa fallera de més alta categoria de les quals s’estiga en possessió i la insígnia de la pròpia Comissió de Falla.

CAPÍTOL III

«De les Recompenses»

Art. 67.- Classes de Recompenses

1. A l’efecte d’estimular i reconèixer els mèrits acumulats amb el transcurs del temps d’aquells fallers que de forma continuada treballen per la major esplendor de la festa de les Falles, s’estableixen les següents recompenses:

a) Bunyol de Coure.

b) Bunyol d’Argent.

c) Bunyol d’Or.

d) Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer.

e) Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer.

2. Amb caràcter específic, s’estableixen les següents recompenses per als fallers Infantils:

a) Distintiu de Coure.

b) Distintiu d’Argent.

c) Distintiu d’Or.

3. Les citades distincions es concediran de forma exclusiva una vegada complits i supervisats els requisits establits en el següent article, i que en qualsevol cas es basarà en un sistema de còmput dels exercicis fallers censats de l’interessat degudament inscrits en el Cens Oficial Faller. El procediment de sol·licitud, concessió i reclamació de recompenses serà regulat per la Junta Central Fallera.

Art. 68.- Requisits per a la seua concessió

1. En concordança amb el Cens Oficial Faller de la Junta Central Fallera i de la pròpia Comissió sol·licitant, i podent justificar els exercicis fallers mitjançant el llibret de falla, es generarà el dret a l’obtenció de les recompenses assenyalades quan es complisquen el següent numere d’exercicis fallers:

Recompensa Faller Directiu

Bunyol de Coure 2 2

Bunyol d’Argent 7 5 (d’ells 4 amb càrrec)

Bunyol d’Or 10 8 (d’ells 7 amb càrrec)

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer 20 16 (d’ells 10 amb càrrec)

Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer 30 25 (d’ells 15 amb càrrec)

No es podrà atorgar cap recompensa sense estar ,prèviament, en possessió de l’anterior.

Als únics efectes de la concessió de recompenses, tindran la condició de directius els 19 primers càrrecs que figuren en el cens oficial que anualment es lliurarà a la Junta Central Fallera, així com la fallera en la qual recaiga el càrrec de Fallera Major de la comissió.

Per a la concessió de recompenses prevaldrà la data que reglamentàriament corresponga, encara quan se sol·licite i es concedisca en exercicis posteriors.

2. En concordança amb el Cens Oficial Faller de la Junta Central Fallera i de la pròpia Comissió sol·licitant, i podent justificar els exercicis fallers mitjançant el llibret de falla el temps censat com a faller infantil, es generarà el dret a l’obtenció de les recompenses infantils assenyalades quan es complisquen el següent nombre d’exercicis fallers:

Recompensa Faller Fallera Major Infantil i President

Nº Exercicis

Distintiu de Coure 1 1

Distintiu d’Argent 5 4

Distintiu d’Or 10 9

Els fallers infantils que sense haver causat baixa en la Comissió des de la concessió del Distintiu d’Argent, continuen dos exercicis formant part de la Comissió de Falla, tindran dret a la concessió del Distintiu d’Or.

Art. 69.- Recompenses Col·lectives

1. A l’efecte d’estimular i reconèixer els mèrits acumulats amb el transcurs del temps de les Comissions de falles tant Majors com a Infantils, s’estableixen les següents recompenses amb caràcter col·lectiu, prèvia comprovació en el Cens Oficial Faller del nombre d’exercicis fallers següents:

Recompenses Nº d’exercicis

Bunyol / Distintiu d’Argent 10

Bunyol / Distintiu d’Or 20

Bunyol / Distintiu d’Or amb Fulles de Llorer 30

Bunyol / Distintiu d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer 45

2. La regulació de recompenses col·lectives infantils de nova creació, permetrà a les Comissions de Falla beneficiàries per la seua antiguitat en el Cens, la sol·licitud de la de major rang.

Per a la concessió de recompenses prevaldrà la data que reglamentàriament corresponga, encara quan se sol·licite i es concedisca en exercicis posteriors.

Art. 70.- Recompenses Honorífiques

1. L’Assemblea de Presidents concedirà la distinció del «Bunyol d’Or» a títol honorífic, per iniciativa pròpia o a proposta del President de la Junta Central Fallera, a aquelles persones o entitats que reunisquen mèrits suficients per la seua labor en pro de les Falles. Amb caràcter excepcional, i quan concórreguen circumstàncies singulars que ho justifiquen, el President de la Junta Central Fallera podrà concedir-les baix el seu personal criteri, adonant d’açò en l’Assemblea General següent a celebrar.

2. Es concedirà d’ofici el «Bunyol d’Or» a títol honorífic:

a) Al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana..

b) A l’Excm. Sr. Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana.

c) Al Molt Excel.lentíssim President dels Corts Valencianes.

d) A l’Il·lustríssim Sr. Alcalde de la Ciutat de València.

e) Al Sr. President de la Junta Central Fallera.

f) A la Fallera Major de València.

3. Es concedirà d’ofici el «Bunyol d’Argent» de títol honorífic:

A la Cort d’Honor de la Fallera Major de València.

4. Es concedirà d’ofici el «Distintiu d’Or» de títol honorífic:

A la Fallera Major Infantil de València.

5. Es concedirà d’ofici el «Distintiu d’Argent» de títol honorífic:

A la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de València.

6. La Junta Central Fallera concedirà a títol pòstum als fallers censats morts durant l’exercici faller, la recompensa posterior a la qual en aqueix moment posseïsquen, prèvia sol·licitud per escrit de la seua Comissió de Falla i posterior aprovació per l’Assemblea General.

CAPÍTOL IV

«De les Falleres Majors de València»

Art. 71.- Procediment d’elecció i nomenament

1. La Fallera Major i Fallera Major Infantil de València seran nomenades per l’Il·lustríssim Sr. Alcalde de la Ciutat a proposta de la Junta Central Fallera, segons la resolució i mètode pel qual opte l’Assemblea General en cada exercici.

2. Les Corts d’Honor de la Fallera Major i Fallera Major Infantil de València estaran formades per dotze falleres censades en sengles Comissions de Falla adscrites a qualsevol Sector Faller de la Junta Central Fallera i triades d’entre totes les que a tal fi presenten les Comissions. A aquest efecte i del conjunt de les seleccionades prèviament, es triaran tretze candidates a Fallera Major i sengles a Fallera Major Infantil respectivament, segons el procediment i mètode que determinarà anualment l’Assemblea General, a proposta de la Junta Central Fallera. Les no designades com a Falleres Majors seran components de les Corts d’Honor respectives.

3. En tot procés de selecció es determinarà en l’acta corresponent la relació nominal de l’ordre final de totes les candidates presentades, a l’efecte de cobrir possibles renúncies voluntàries o per causes de força major.

4. Les candidates finalment designades Falleres Majors i Corts d’Honor i sobre la base de la funció representativa que ostentaran des del moment del seu nomenament oficial, quedaran a la disposició de l’activitat fallera programada i coordinada per la Junta Central Fallera.

5. Si una Fallera ha pertangut a les Corts d’Honor de la Fallera Major de València, no podrà presentar-se a elecció a la mateixa Cort per segona vegada.

TÍTOL QUART

«Del Règim Contractual, Disciplinari i de Responsabilitat»

Art. 72.- Assessorament i defensa

La Junta Central Fallera, a través de la seua Delegació d’Incidències, assumirà la funció d’assessorament i facilitarà la defensa jurídica de les Comissions Falleres en general, dins del marc normatiu del present Reglament i en els assumptes d’estricta índole dimanades del seu articulat.

Art. 73.- Delegació d’Incidències: Competències

1. La Delegació d’Incidències, amb l’assistència de l’Assessoria Jurídica, tindrà competència per a:

a) Informar les consultes que sol·liciten els interessats, referides a qüestions de l’àmbit de l’activitat fallera.

b) Intervenir i resoldre els conflictes i litigis que pogueren sorgir entre fallers i/o Comissions de Falla, tant en l’exercici i desenvolupament de les seues activitats falleres, com els quals sorgissin en les seues relacions amb tercers.

c) Emetre dictamen sobre qualsevol consulta plantejada a títol particular per persona o òrgan interessat, així com lliurar els informes requerits pels organismes oficials que es dirigisquen a Junta Central Fallera o l’emplacen a emetre informe concret en temps i termini.

2. La iniciació de tota tramitació es realitzarà mitjançant escrit dirigit a la Delegació d’Incidències amb exprés esment de les dades d’identificació del actuant, així com l’expressió detallada de l’assumpte plantejat, havent-se d’adjuntar tota documentació que sustente la petició o siga element determinant en la resolució o informe de la qüestió.

La Junta Central Fallera, a través de la Delegació d’Incidències podrà actuar d’ofici en interès general de l’activitat de les Falles, o en particular de qualsevol Comissió de Falla, en aquells supòsits documentats que tenint coneixement dels mateixos, suposen un incompliment del contingut del present Reglament Faller.

3. La tramitació administrativa del mateix donarà lloc a l’obertura del corresponent expedient, la finalització del qual es produirà amb la resolució del mateix i la seua comunicació tant als interessats, com al registre i arxiu que dels mateixos es porte a aquest efecte. La tramitació del procediment se sotmetrà als principis generals de confidencialitat, audiència a les parts, elements probatoris que siguen determinants per a la seua resolució i el fonament de la fallada.

Art. 74.- Legitimació davant Incidències

1. Tindran la condició de legitimats per a dirigir-se i sol·licitar la intervenció de la Delegació d’Incidències, sempre en el supòsit de trobar-se censats en Junta Central Fallera, els fallers a títol individual, així com les Comissions de Falla, que resultessin perjudicades en els seus interessos o relacions amb altres Comissions o tercers.

2. Podran dirigir escrit a la delegació d’Incidències, sol·licitant assistència jurídica, els Presidents de Falla o Comissions que resultessin encausades en actuacions judicials, sempre que es dirigisca acció contra la pròpia Comissió en general o contra el President de la mateixa com a tal representant.

CAPÍTOL II

«Del Règim Disciplinari»

Art. 75.- Infraccions al Reglament

1. A l’efecte del present Reglament Faller, es tipifiquen amb caràcter general com a infraccions, les següents conductes o actuacions:

a) L’incompliment dels preceptes del present Reglament, així com de les altres normes o instruccions emanades de la Junta Central Fallera.

b) L’incompliment dels deures específics establits a nivell individual o col·lectiu i, en particular, les obligacions econòmiques o contractuals que pogueren derivar-se de l’exercici de l’activitat fallera.

c) El funcionament irregular de les Comissions de Falla en l’organització i desenvolupament de les activitats falleres.

d) L’incompliment de les funcions que pel present Reglament o per la norma de règim intern d’una Comissió de Falla, anassin atribuïdes als diferents components d’una Comissió.

e) L’incompliment de les obligacions econòmiques a títol individual per un faller, o a títol col·lectiu, per una Comissió de Falla.

f) Les altres infraccions tipificades en el Reglament de Funcionament Intern de Junta Central Fallera, així com qualssevol unes altres que pogueren derivar-se de l’aplicació del present Reglament.

2. La tramitació de tot expedient, una vegada incoat l’oportú expedient i practicades les actuacions pertinents, es resoldrà amb la corresponent proposta de resolució i determinació de la sanció, cas que la hi hagués, havent de ser sotmesa per a la seua aprovació definitiva al Ple de la Junta Central Fallera.

Art. 76. -Règim intern disciplinari

1. El que es disposa en l’article anterior s’entén sense perjudici de les infraccions que amb caràcter específic es regulen en les normes de Règim Intern de les diferents Comissions de Falla.

2. A aquest efecte i per a poder entrar a conèixer del fons d’un assumpte, haurà d’esgotar-se la via interna disciplinària prèvia en el si de la Comissió de Falla. Finalitzada la mateixa, s’entén que s’actuarà davant la Delegació d’Incidències en via de recurs, havent-se de per a això remetre les actuacions practicades, així com la fallada emesa, quan així ho sol·licite la Delegació d’Incidències.

Art. 77.- Sancions

En correspondència amb les conductes degudament acreditades en un expedient instruït a aquest efecte, s’estableixen les següents sancions aplicables a les conductes tant individuals dels fallers, com a col·lectives de les Comissions de Falla:

a) L’amonestació privada.

b) La prevenció per escrit amb advertiment de sanció superior en cas de reincidència, i la seua anotació literal en el llibre de registre corresponent.

c) El cessament com a faller i la inhabilitació per a l’exercici de qualsevol càrrec directiu i la seua baixa del cens oficial faller durant un període no superior a quinze exercicis fallers. En el supòsit de ser President de Falla, i existint una moció de censura en tràmit, la mateixa haurà de celebrar-se d’acord amb el previst en l’article 19.2.d. del present Reglament.

d) La baixa del cens oficial faller de la Comissió de Falla.

e) El reconeixement de deute monetari degudament acreditat i la seua no liquidació en el període de temps determinat per resolució, comportarà l’anotació corresponent en el registre i llibre destinat a aquest efecte, la baixa en el cens oficial faller i la seua impossibilitat de reincorporació al mateix mentre subsistisca el deute.

f) L’anul·lació i pèrdua de la recompensa fallera que es posseïsca en el moment de la sanció, tant a títol individual com a col·lectiu. Aquesta sanció tindrà el caràcter d’accessòria en els supòsits de cessament i baixa en el cens faller, inhabilitació, concessió errònia o irregular, així com quan concórreguen circumstàncies excepcionals degudament acreditades. La resolució de la mateixa correspondrà al Ple de la Junta Central Fallera, requerint-se l’aprovació de l’Assemblea General.

Art. 78. Recursos

1. Les resolucions disciplinàries aprovades pel Ple de la Junta Central Fallera seran recurribles davant l’Assemblea General. Per a açò es farà indicació expressa en la resolució del termini de vint dies hàbils per a la seua interposició, a explicar des de la notificació de la resolució als interessats.

2. Els recursos hauran de ser presentats davant la Secretaria General, la qual els remetrà a la Delegació d’Incidències per a informar sobre els mateixos, amb posterior remissió de l’informe i expedient complet a la Comissió de recursos de l’Assemblea General. La resolució del recurs s’adoptarà en última instància per l’Assemblea General, prèvia inclusió en l’ordre del dia de la següent assemblea ordinària, havent de ser remès als seus membres perquè en prengueu coneixement i presa en consideració l’informe de la Comissió de Recursos.

3. Contra la resolució adoptada per l’Assemblea General no caldrà interposar recurs algun en l’àmbit faller, quedant expedita la via administrativa o judicial ordinària per a exercir les accions legals que s’estimen pertinents.

CAPÍTOL III

«Del Règim Contractual»

Art. 79.- Relacions contractuals

1. Les relacions contractuals entre les Comissions de Falla i els artistes fallers per a la realització de les Falles, es regularan en les condicions que lliurement estipulen en el document que als efectes oportuns es signe per ambdues parts.

2. El preu fixat en el contracte, o si escau la declaració oficial que realitze la Comissió de Falla, serà l’únic a considerar en la valoració de les reclamacions que puguen existir, així com en qualsevol altra activitat que sobre els mateixos realitze la Junta Central Fallera.

3. En els supòsits de duplicitat contractual sobre un mateix objecte, la Junta Central Fallera declinarà tota intervenció arbitral en matèries susceptibles de conflicte entre les parts.

Art. 80.- Jurat d’Incidències

En els supòsits en què una Comissió de Falla entenga que s’ha incomplit el contracte signat amb un artista faller per part d’aquest per a la realització de la Falla, bé abans o durant la «plantà» i fins a les 18 hores del dia de la mateixa admetent-se la denúncia telefònica inicial perquè es persone el jurat d’incidències.

a) Dirigirà escrit de denúncia a la Junta Central Fallera relatant els fets esdevinguts.

b) Es constituirà un Jurat d’Incidències format per cinc membres, integrat per dos Artistes Fallers, dos components de la Delegació d’Incidències i el Delegat d’Incidències o persona en qui delegue, i que assumirà la funció de President.

c) L’actuació del Jurat d’Incidències donarà lloc a un informe tècnic emès a aquest efecte, una vegada recaptada tota la informació presencial i documental necessària per a emetre el mateix.

d) La tramitació del procediment se subjectarà al que es disposa en la legislació vigent en matèria d’arbitratges.

e) La sanció temporal sobre un artista faller fixada en la resolució, tindrà els mers efectes declaratius d’una sanció pública en l’estricte àmbit de construcció de Falles i amb les conseqüències expressades en l’article següent.

f) La resolució del Jurat d’Incidències serà inapel·lable.

Art. 81.- Resolució d’Expedients i Sancions

1. Finalitzat l’exercici faller en curs i havent-se donat publicitat a les resolucions, la Junta Central Fallera farà pública una relació dels artistes fallers formats expedient i sancionats, per a general coneixement de les Comissions de Falla. Prèviament a la seua publicació, les Comissions de Falla podran dirigir consultes informatives a la Delegació d’Incidències, als mers efectes de conèixer el tràmit de resolució dels expedients en curs.

2. Complit el tràmit de publicitat per part de la Junta Central Fallera, els artistes fallers sancionats quedaran exclosos del Concurs de Falles durant el temps que es determine en la resolució.

CAPÍTOL IV

«Del Segur de Responsabilitat Civil»

Art. 82.- Contractació

1. Les Comissions de Falla, a través de la Junta Central Fallera, estaran obligades a subscriure la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb la finalitat de donar cobertura als riscos d’accidents fallers produïts durant la vigència d’aquesta pòlissa i que serà d’una periodicitat anual.

Açò s’entén sense perjudici de la possibilitat que les Comissions de Falla contracten assegurances particulars o certificats d’adhesió a la pòlissa prèviament subscrita.

2. La determinació i concreció de les clàusules de la pòlissa, així com la contractació de la mateixa, s’efectuarà a través dels organismes competents, adonant de forma immediata a l’Assemblea General perquè en prengueu coneixement i tramitació.

Art. 83.- Responsabilitats derivades

Les Comissions de Falla hauran d’efectuar les degudes comprovacions per a determinar l’existència de pòlissa d’assegurança contractada pels artistes fallers, a l’efecte de verificar si la cobertura de la mateixa s’estén a la responsabilitat derivada del transport i «plantà» de la Falla. S’estén aquest deure als contractes subscrits amb els pirotècnics.

Les Comissions que construïsquen la seua pròpia Falla assumiran la responsabilitat exclusiva d’ella en tots els seus aspectes d’elaboració i muntatge, encara quan estigueren assessorats per un artista faller.

DISPOSICIONS ADICIONALS

PRIMERA: «El Congrés Faller»

El Congrés Faller és l’òrgan col·legiat que assumeix l’expressió de la voluntat d’els qui componen el món faller. Per a la seua convocatòria, constitució i règim de funcionament, la Junta Central Fallera elevarà proposta formal del mateix davant l’Assemblea General per a la seua aprovació definitiva. Les seues funcions s’extingiran, després de la finalització dels treballs necessaris, amb la clausura oficial del mateix.

SEGONA: «Modificació i Derogació del Reglament Faller»

El text articulat del present Reglament Faller, una vegada aprovat formalment per l’Ajuntament de València a proposta del Congrés Faller, es configura com a text normatiu bàsic d’obligat compliment per a tot el col·lectiu faller. La seua modificació o derogació només podrà realitzar-se mitjançant convocatòria i decisió expressa d’un nou Congrés Faller, degudament convocat a aquest efecte i intervenint l’aprovació de l’Assemblea General, sense perjudici de la irrenunciable competència municipal sobre elaboració i aprovació de Reglaments.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

L’aprovació definitiva del present Reglament Faller queda supeditada a exprés acord en sessió plenària del Ple Municipal del Excel.lentíssim Ajuntament de València i a la seua posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Fins a la formalització d’ambdues circumstàncies, serà aplicable amb caràcter transitori el Reglament Faller aprovat en sessió plenària del Excel.lentíssim Ajuntament de València de data 9 de maig de 1991.

SEGONA

Una vegada aprovat definitivament el present Reglament Faller i publicat en el Butlletí Oficial de la Província, entrara en vigor i s’aplicara amb caràcter immediat per a tots els assumptes en què no produïsca contradicció o conflicte amb l’actuat, fins a aqueix moment de l’exercici en curs, d’acord amb el reglament anterior de 1991.

En aquells assumptes on pot provocar conflicte la seua aplicació, es demorarà fins al començament del següent exercici, en què la seua aplicació serà completa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Complits els requisits d’aprovació del present Reglament Faller pel Ple Municipal del Excel.lentíssim Ajuntament de València, i publicació en el B.O.P., quedarà derogat el Reglament de data 9 de maig de 1991, així com quantes disposicions precedents s’oposen a l’establit en aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament Faller entrarà en vigor el mateix dia de la publicació del seu text oficial en el Butlletí Oficial de la Província. Es publicarà en les llengües valenciana i castellana.