Skip to main content

Avis legal

1. Titularitat del portal web.

Fallas.com és un domini en internet de titularitat de Junta Central Fallera, organisme autònom que depén de l’Ajuntament de València, amb seu i domicili social en la ciutat de València, Avinguda de la Plata, núm. 117, CP 46006, tel. (34)963 521 730, correu electrònic: privacitat-dpo@fallas.com

2. Recomanacions d’accés.

Resolució de pantalla: 1024 x 768
Versions dels navegadors:
Explorer: 7
FireFox: 3

3. Objecte.

Junta Central Fallera, a través del seu portal web, posa a la disposició dels usuaris l’accés a la utilització de la informació i servicis referits al seu àmbit d’actuació i, si escau, proporcionats per tercers.

4. Política de cookies.

Junta Central Fallera informa sobre l’ús de les cookies en les seues pàgines web. Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos servicis de la societat de la informació. Entre d’ altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per a reconèixer l’usuari i millorar el servici oferit.

Segons qui siga l’entitat que gestione el domini des d’on s’envien les cookies i tracte les dades que s’obtinguen se’n poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

Existix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client. Així, podran tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, existix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat conductual.

Per a més informació referent a açò podeu consultar la Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Més informació en l’apartat de política de cookies d’este portal web.

5. Termes i condicions d’ús.

Es considera usuari d’este portal web qualsevol que hi accedisca i l’utilitze. La condició d’usuari comporta l’acceptació total de les condicions establides en este avís legal i de les especials que puguen establir-se per a determinats servicis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les condicions esmentades i a observar el que disposa la normativa legal, així com les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servici d’este portal web, l’usuari queda obligat a mantindre’ls en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que hagen pogut fer-ne terceres persones.

Informació actualitzada i de qualitat

Junta Central Fallera, a través del seu portal web, facilita informació d’interés general de les falles de València i cultura festiva i, especialment, informació i gestions pròpies de l’organització de Junta Central Fallera i les falles. La informació facilitada és la vigent en el moment de la publicació. Junta Central Fallera procura que esta informació siga exacta i precisa, i l’actualitza amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant açò, Junta Central Fallera no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

Junta Central Fallera podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació publicada o podrà canviar-ne la configuració o presentació.

L’accés al portal Web, així com l’ús de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva de l’usuari. Junta Central Fallera no és responsable de cap perjudici que poguera derivar-se d’eixos fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no es veja interromput o que el contingut o programari al qual es puga accedir estiga lliure d’error o de causar dany.

La propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, servicis i qualsevol altre material d’este portal web és de la Junta Central Fallera, llevat que s’especifique el contrari. En queda, per tant, prohibida la còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, d’enregistrament o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de la Junta Central Fallera i, si escau, del propietari del copyright o drets d’autor. Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en esta web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i la resta de legislació sobre comunicació.

Queda prohibida la utilització dels continguts d’este portal web amb finalitats comercials o publicitàries.

Els dissenys gràfics i les informacions i codis que conté són de titularitat de Junta Central Fallera, excepte indicació expressa d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.

Els usuaris d’internet que accedisquen a este portal web poden visualitzar la informació que conté i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant açò, esta autorització no arriba a la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni a la instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per la Junta Central Fallera. Junta Central Fallera no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir per mitjà d’enllaços situats en el lloc web de Junta Central Fallera. Informem que els enllaços que apareixen en el seu web tan sols constituïxen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i servicis en internet sobre les matèries a les quals es referixen, on el visitant podrà, en tot cas, ampliar o complementar les dades oferides en este web. Advertim expressament que açò no suposa un suggeriment, invitació o recomanació a visitar els llocs esmentats, per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través dels enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conéixer que Junta Central Fallera no garantix de cap manera les condicions o la correcta prestació dels servicis o la qualitat dels productes oferits a l’usuari per un tercer.

En el cas d’espais d’opinió o fòrums oberts en les seues pàgines web, Junta Central Fallera no s’obliga a controlar les opinions o informacions expressades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i a estos termes i condicions. Junta Central Fallera no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’omissions, interferències, interrupcions, desconnexions o avaries en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic, motivades per causes alienes a Junta Central Fallera, o com a conseqüència d’ajustos o problemes tècnics propis; així com tampoc de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de Junta Central Fallera.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicables.

En els continguts publicats s’inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers, fonamentalment d’altres administracions públiques, que es considera que poden ser d’interès per als usuaris. Junta Central Fallera no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o dels continguts d’eixos enllaços.

6. Política de privacitat.

Les directrius seguides per Junta Central Fallera en matèria de protecció de dades de caràcter personal són les que s’exposen en l’apartat de política de privacitat d’este portal web.

Junta Central Falleraes reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en este avís legal.