• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

 • Inici
 • JCF
 • Secretaria
 • Condicions per als patrocinis privats del campionat de pilota valenciana de JCF

Condicions per als patrocinis privats del campionat de pilota valenciana de JCF

Aquestes són les condicions per als patrocinis privats del campionat de pilota valenciana de JCF

1. Consideració de patrocinis

Tindran la consideració de patrocinis les aportacions en metàl·lic o en espècie per part del sector privat per a la realització de les activitats que es programen dins del marc del campionat de pilota valenciana i de la Gala de l'Esport de JCF exercici 2020-2021.

2. Condició de patrocinador

Podran tindre la condició de patrocinador les persones jurídiques sotmeses al dret privat, que tinguen plena capacitat d'obrar i no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar establides en la Llei. Per a acreditar, entre altres, aquest últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable relativa als punts següents:

 • No trobar-se comprés/a, o que l'empresa a la qual representa els/les administradors/as i representants no es troben compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar regulades en l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 • No vulnera la normativa fiscal emparant-se en els denominats paradisos fiscals a fi d'eludir les seues obligacions i la seua responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el supòsit que aquesta sol·licitud fóra subscrita per apoderats de la mercantil, declaren que es troben vigents en l'actualitat.
 • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
 • Que l'entitat a la qual representa, si es tracta d'una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguen sorgir.
 • Per a qualsevol controvèrsia que puga presentar-se a conseqüència del contingut o interpretació del present document i la seua execució, totes dues parts acorden expressament sotmetre's als Jutjats i Tribunals de València capital.

3. Objecte del patrocini

El patrocini revestirà la modalitat de contracte de patrocini publicitari. Podran concórrer totes o alguns tipus d'aportacions en una mateixa activitat patrocinada. Les aportacions podran cobrir la totalitat o part de l'activitat patrocinada i procedir de diversos patrocinadors.

PATROCINI DE L'ACTIVITAT

Patrocini del campionat de pilota valenciana en totes les seues modalitats mitjançant un o dues dels tipus de patrocini següents:

 • PATROCINI MATERIAL O EN ESPÈCIE: lliurament de la indumentària (samarreta, pantalons, calçons i faixa) per a cadascun dels participants, així com del material necessari per al desenvolupament dels partits (pilotes de vaquetes i pilotes de badena).
  Les peces de roba portaran estampat el logotip del patrocinador i de Junta Central Fallera.
 • PATROCINI ECONÒMIC: aportació monetària, mínima de 500 euros, a canvi de publicitat i difusió de la participació del patrocinador en aquesta activitat.

4. Procediment

Junta Central Fallera notificarà l'acceptació o denegació de la proposta per a ser patrocinador.
Junta Central Fallera es reserva el dret de no acceptar el patrocini per raons d'interés públic. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguen el consum de drogues, o tinguen un contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics. En tot cas, els anuncis han d'ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, sobre publicitat il·lícita, deslleial i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

5. Publicitat

Les condicions que regiran els patrocinis privats del Campionat de Pilota Valenciana de l'exercici 2020-2021 es publicaran en la pàgina web de Junta Central Fallera.

6. Termini de presentació de la sol·licitud

Les entitats interessades disposen d'un termini màxim de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de Junta Central Fallera per a la presentació de propostes.
Les propostes es dirigiran al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., amb còpia al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h