• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Informe de la Delegació d'Incidències de JCF sobre l'ajornament de les Falles 2020

Informe de la Delegació d'Incidències de JCF sobre l'ajornament de les Falles 2020

Aquest és l'informe de la Delegació d'Incidències i Demarcacions de JCF sobre l'ajornament dels actes festius corresponents a les Falles 2020

 El Decret 4/2020 del President de la Generalitat Valenciana, del dia 10 de març de 2020, suspén la celebració de les Falles, en les dates previstes, i es disposa el seu ajornament. L'efecte d'aquesta suspensió i ajornament pren efectes del dia 11 de març de 2020 en el qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

És evident que aquesta mesura ha originat molts dubtes per la seua repercussió en l'activitat fallera de les Comissions de Falla els qui han formulat preguntes sobre aquest tema.

La Delegació d'Incidències i Demarcacions ha sigut requerida per a informar sobre la repercussió de la mesura decretada, que suspén i ajorna la celebració d'actes i festejos, sobre qüestions i dubtes plantejats per diverses Comissions de Falla.

Fonamentalment, a l'efecte del present informe, les qüestions plantejades són:

Primera Qüestió: Qui ha de representar a les Comissions de Falla quan se celebren aqueixos actes i festejos ajornats corresponents a l'exercici 2019‐ 2020?
Segona Qüestió: Aquesta suspensió i ajornament de la celebració d'actes i festejos vol dir que l'exercici faller 2019‐2020 s'estén fins que s'hagen de celebrar els mateixos?

I altres qüestions relacionades que també han sigut motiu de consulta.

La Delegació d'Incidències i Demarcacions, assistida per l'Assessoria Jurídica, a la vista de les normes que conté el vigent Reglament Faller, norma d'obligat compliment per a tot el col·lectiu faller, considera el següent:

Sobre la Primera Qüestió: No sembla haver-hi dubte que els representants de la Comissió en la prevista celebració dels actes i festejos ajornats, quan se celebren, han de ser aquelles persones elegides per a ostentar càrrec representatiu en l'exercici faller 2019‐2020 per cada Comissió de Falla, a l'empara del que es preveu en els articles 15, 16, 28, 29 i 30 del Reglament Faller i normes internes vàlides de cada Comissió de Falla. Sempre, és clar, que els interessats no tinguen impediment en aqueix moment i respectant la seua voluntat.

De la mateixa manera considera la Delegació d'Incidències i Demarcacions que en aquests actes i festejos ajornats poden participar tots els fallers i totes les falleres que van estar censades en l'exercici 2019‐2020 en la seua respectiva Comissió, fins i tot els qui d'entre aquests hagen decidit no continuar en la Comissió en el següent exercici, juntament amb les persones que continuen i les que causen alta en el Cens del nou exercici faller 2020‐2021.

Sobre la Segona Qüestió: Són moltes els dubtes i preguntes motiu de consulta de les Comissions falleres. Donem a continuació la millor resposta generalitzada, sempre sobre la base de les normes del Reglament Faller.

L'inici i fi de cada exercici faller està determinat en l'article 1,2 del Reglament Faller: “comprén des del 20 de març fins al dia 19 del mateix mes de l'any següent”.

Cert que l'últim festeig de l'exercici previst i programat, tant per la Junta Central Fallera com també per cadascuna de les Comissions de Falla, sol ser la tradicional “cremà”, que és un dels actes la celebració dels quals ha sigut ajornada pel Decret que abans esmentem. Però no és el fet de la “cremà” el que marca o determina la fi d'un exercici faller encara que per tradició, en cada exercici, sol ser l'últim acte.

Per tant, totes les Comissions de Falla que decidisquen continuar i mantindre's actives en exercici de les seues funcions sense interrupció, han de complir els tràmits que estableix el Reglament Faller per a tots i cadascun dels exercicis per a poder ser reconegudes i autoritzades com a Falla continuadora així com complir els terminis que per a això s'establisquen. Com estableix el Reglament Faller (art. 16,3) “Finalitzat l'exercici se celebrara la corresponent Junta General de Tancament d'aquest, sent la primera a celebrar, si escau. Una vegada aprovada la memòria d'activitats i aprovat el balanç econòmic, es procedirà a l'elecció del President”. No hi ha cap canvi: s'acaba l'exercici 2019‐2020 i cal iniciar l'exercici 2020‐2021, com sempre es fa.

I aquest “com sempre” val també per al funcionament de la pròpia Junta Central Fallera i la seua dissolució reglamentària.

Hem de recordar el que s'estableix en els articles 11, 1, en relació amb l'article 12, a) del Reglament Faller, per a la composició anual del Cens Oficial Faller.
Per tant, la Delegació d'Incidències i Demarcacions recomana que han de seguir-se les normes que determina el Reglament Faller vigent. Amb tot, caldrà tindre en compte l'abast i repercussió que puga tindre en aquests assumptes el que disposa l'RD 463/2020, de 14 de març, referit als terminis administratius.

La Delegació d'Incidències i Demarcacions dóna suport a les seues consideracions en el contingut de l'article 2,3 del Reglament Faller que estableix que “En qualsevol cas, totes elles (les Comissions de Falla) quedaran supeditades quant al seu reconeixement i activitat al compliment del que es preveu en el present Reglament Faller”. I també en el fet que el que se suspén i ajorna pel Decret 4/2020 de la Presidència de la Generalitat Valenciana és només la celebració dels actes i festejos previstos i programats des del dia 11 de març fins al dia 19 de març del corrent any. En cap cas afecta a la duració de l'exercici faller 2019‐2020. L'ajornament decretat no determina, no és possible, que es prolongue la duració de l'exercici faller que té duració anual per mandat reglamentari.

Altres consultants pregunten que si l'article 6,2 del Reglament Faller estableix que la tradicional “plantà” de les Falles s'efectuarà a les 12 hores de la nit del dia 15 de març, que va aprovar l'Ajuntament en sessió plenària el dia 31 de maig de 2002. També requereix l'aprovació municipal, en sessió plenària, aqueixa nova data de celebració dels actes i festejos programats, suspesa i ajornada, prevista per al mes de juliol de 2020? Considera la Delegació d'Incidències i Demarcacions que no estem davant el supòsit d'una modificació del Reglament Faller pel que en principi no seria necessària aqueixa actuació municipal.

Clar que en la Disposició Addicional Segona del Reglament Faller es diu que l'Ajuntament es reserva la irrenunciable competència sobre elaboració i aprovació de Reglaments, també la seua modificació si n'hi haguera, en el seu cas. Però, insistim, no estem en aqueix supòsit. D'altra banda, també hem de tindre en compte el contingut dels articles 38 i 39 del Reglament Faller, com també el que es contempla en els articles 5 i 6 del Reglament de Funcionament i Règim Intern de JCF, aprovat el dia 25 d'abril de 2003 amb les modificacions aprovades el dia 8 de novembre de 2008. És a dir, si l'ajornament de la Festa de les Falles, decretat per la Generalitat Valenciana per motiu d'emergència de salut pública d'importància internacional, afecta només a la celebració dels actes i festejos previstos i programats per als dies 11 al 19 de març de 2020 correspon a la Junta Central Fallera proposar, organitzar i vetlar pel correcte desenvolupament dels festejos i activitats que corresponga celebrar en la data que s'acorde. És possible que podrien existir altres qüestions o motius, que no coneix la Delegació informant, que feren necessària aqueixa aprovació,

És a dir, totes les conseqüències de l'ajornament de la celebració d'actes i festejos previstos i programats per a l'exercici faller 2019‐2020, en relació a les qüestions motiu del present informe, i la celebració dels mateixos en les dates que circulen com a possibles, hem de considerar aqueixa celebració, arribat el moment, com un “parèntesi en l'exercici faller 2020‐2021” que ha de començar segons el que es preveu en el Reglament Faller.

No sembla possible “estirar” la duració de l'exercici 2019‐2020 fins a la celebració d'aqueixa “setmana fallera al juliol de 2020” i a partir d'ací s'iniciaria el nou exercici 2020‐2021.

Com han expressat algunes persones pertanyents a Comissions falleres, a títol personal o col·lectiu, què passaria des del 20 de març 2020 fins llavors amb el funcionament i activitat de les Comissions de Falla que a l'inici de l'exercici 2019‐2020, que ha de finalitzar reglamentàriament conforme a l'indicat article 1,2 del Reglament Faller, ja van aprovar el seu Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'exercici?

Amb referència expressa a quotes i altres obligacions econòmiques. Cal tindre en compte, diuen, que no es pot obligar a ningú perquè romanga en la Comissió en un nou exercici ni tampoc als qui desitgen continuar al fet que atenguen econòmicament unes despeses “noves” d'un exercici finalitzat reglamentàriament i segurament liquidat, entre les despeses del qual s'incloïen els derivats dels actes ajornats pel Decret de la Generalitat al qual es fa referència. I pensant en les dates previstes per a la celebració d'aqueixa “setmana fallera ajornada” al juliol 2020, el nou exercici faller sol tindria huit mesos escassos. I això, a més, s'uneix al fet que si en liquidar i tancar l'exercici 2019‐2020 quan correspon existira dèficit o superàvit què es farà amb aqueix saldo, com ha d'aplicar-se? Hi haurà fallers i falleres que continuen però uns altres poden no fer-ho. I tots ells tenen obligacions econòmiques però també tenen drets, segons estiguen en l'un o l'altre suposat.

Aquestes i altres qüestions, totes elles, que podrien condicionar el funcionament intern de les Comissions de Falla.

Joaquim Garcia Ortells

Secretari General

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h