• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Condicions per als patrocinis privats de les mascletaes de l’exercici 2019-2020

Condicions per als patrocinis privats de les mascletaes de l’exercici 2019-2020

Aquestes són les condicions per als patrocinis privats de les mascletaes de l’exercici 2019-2020

Escrit a 17 Febrer 2020

1 - Consideració de patrocinis

Tindràn la consideració de patrocinis les aportacions en metàl·lic per part del sector privat per a la realització de les mascletades que es programen dins del programa de festejos dins del marc de les Falles 2019-2020.

2 - Condició de patrocinador

Podran tindre la condició de patrocinador les persones jurídiques sotmeses al dret privat, que tinguen plena capacitat d'obrar i no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar establides en la Llei. Per a acreditar, entre altres, aquest últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable relativa als punts següent:

  • No trobar-se comprés/a, o que l'empresa a la qual representa els/les administradors/es i representants no es troben compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar regulades en l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic
  • No vulnera la normativa fiscal emparant-se en els denominats paradisos fiscals a fi d'eludir les seues obligacions i la seua responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el supòsit que aquesta sol·licitud fóra subscrita per apoderats de la mercantil, declaren que es troben vigents en l'actualitat.
  • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
  • Que l'empresa a la qual representa, si es tracta d'una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta puguen sorgir.
  • Per a qualsevol controvèrsia que puga presentar-se com a conseqüència del contingut o interpretació del present document i la seua execució, totes dues parts acorden expressament sotmetre's als Jutjats i Tribunals de València capital.

3 - Objecte del patrocini

El patrocini revestirà la modalitat de contracte de patrocini publicitari. Podran concórrer totes o alguns tipus d'aportacions en una mateixa activitat patrocinada. Les aportacions podran cobrir la totalitat o part de l'activitat patrocinada i procedir de diversos patrocinadors.

PATROCINI DE L'ACTIVITAT
El patrocini estarà compost per:
Presencia en suports publicitaris:

LA CENTRAL FALLERA es compromet a garantir i permetre, en exclusiva, la presència evident i diferenciada de la marca. A títol enunciatiu i no limitatiu, es garanteix, com a mínim, la presència de la marca en els següents llocs publicitaris:


a) MUPIS: cessió del CIRCUITO G en el circuit mobiliari urbà de la ciutat de València: consistent 80 cares. Fixació de dues creacions, per acord comú entre les dues parts. L'empresa assumeix la producció de les mateixes.

b) LONA en GAVIA PERIMETRAL de la MASCLETÀ: producció i muntatge d'un llenç microperforat amb una superfície aproximada de 210m lineals i una alçada de 60cm que es col·locarà a la part superior de la tanca que cobreix la plaça de l'Ajuntament de València que té 5 m d’alçada.

c) CARTELLS amb el programa diari a la plaça de l’ajuntament: vuit (8) unitats amb mesures de 120 x 220 cm en què es comunica el Mascletá d'aquell dia i el següent.

d) PUBLICITAT en els mitjans oficials: publicació gratuïta en mitjans oficials de la FALLERA CENTRAL.

e) La contractació d'anuncis de mà oficials de programes: la publicació gratuïta d'una contraportada de color en els cinc MIL (5.000) programes de ma oficials.

f) INCORPORACIÓ en programes PIROTÈCNICS: incorporació de la marca en programes pirotècnics.

g) CUNYES PER MEGAFONIA a la plaça de l’ajuntament (de l' 1 de març al 19 de març de 2020): una (1) campanya de falca 2020 amb una durada màxima de 20'' que s'emetran tres (3) vegades al dia (1 cada 10 minuts de la música es juga).

h) CAMPANYES EN ELS MITJANS OFICIALS DE JUNTA CENTRAL FALLERA publicació gratuïta sobre mitjans oficials: Twitter, Facebook, Instagram i web de la marca.

Activitat: patrocini
Aportació monetària des de: 87.000 €

4 - Procediment

Junta Central Fallera notificarà l'acceptació o denegació de la proposta per a ser patrocinador. Junta Central Fallera es reserva el dret de no acceptar patrocini per raons d’interès públic, o per raons d’exclusivitat. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguen el consum de drogues, o tinguen un contingut violent, sexista, xenòfob, o contra els democràtics. En tot cas els anuncis han d'ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, il·lícita i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

5 - Termini de presentació de la sol·licitud

Primer: Les entitats interessades disposen d'un termini màxim de 3 dies hàbils des del dia següent de la publicació en la pàgina web de Junta Central Fallera.
Segon: Les empreses interessades deuran remetre correu electrònic a les següents adreces electròniques:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
mostrant el seu interès a participar d’aquest patrocini.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h