• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

Bases del XLVI Concurs de Teatre Faller en Valencià

L’ordre d’actuació s’establirà per sorteig, que se celebrarà el dia 19 de juny en JCF

 

La Junta Central Fallera, per mitjà de la Delegació de Cultura, convoca un any més el CONCURS DE TEATRE EN VALENCIÀ, fent constar com a premissa que la inscripció i la participació en este concurs significa l’acceptació, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d'estes BASES

1. Podran participar en el concurs els grups de teatre de totes les comissions de falla que ho sol·liciten, i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera, amb els límits següents:

Categoria PROMOCIÓ: fins a 25 comissions.

Categoria PRINCIPAL: fins a 15 comissions.

Categoria JUVENIL: fins a 15 comissions.

2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana. Es considerarà un demèrit la utilització per part de qualsevol personatge, sense necessitat dramàtica, d'altres llengües diferents de la valenciana.

3. Tots els actors i les actrius del quadre artístic hauran d’estar censats en la comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció en el Concurs. Així mateix, la persona que dirigisca el grup haurà d’estar censada com a faller o fallera en la JCF.

4. Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, han de tindre el permís corresponent de l’autor, així com el visat de la Societat General d’Autors, en cas que siga necessari, que serà imprescindible per a formalitzar la inscripció. Les obres que es presenten com a inèdites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que mai no han sigut representades.

5. A la modalitat d’obra inèdita només podran presentar-se obres que no hagen sigut mai representades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no és inèdita, es perdrà la subvenció econòmica i els drets d’inscripció.

La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar els autors a escriure obres inèdites en valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre gènere.

6. Cada comissió podrà representar l’obra que desitge, sempre que no haja sigut representada per la mateixa comissió els tres últims anys.

7. A fi de no reiterar el repertori, no es podran inscriure més de dos representacions de la mateixa obra en qualsevol categoria. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen.

8. Inscripcions

La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tràmits i Servicis – Inscripció Teatre) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura. Serà imprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsi de l’obra, que no haurà d’excedir els 400 caràcters.

La documentació que obligatòriament s’haurà d’adjuntar, en format PDF o JPG, serà la següent:

1. Autorització de la SGAE o el permís de l’autor.

2. Una còpia de l’obra completa.

3. El comprovant de l’ingrés de drets d’inscripció, que es farà en el següent compte de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037, fent constar el nom de la falla o el número de cens.

4. Fotocòpia del DNI dels actors jóvens, així com dels actors novells i els actors i actrius que participen a la categoria JUVENIL.

S'entén per “novell” aquell actor o actriu que, independentment de la seua edat, siga la primera vegada que ix a escena.

Si no es presenten el dia de la inscripció, no podran optar al premi corresponent.

Qualsevol incidència pot anul·lar la inscripció.

El termini d’inscripció començarà el dia 28 de maig de 2019 i acabarà el 14 de juny de 2019 a les 22:00 hores.

El sorteig per a l’ordre d’actuació tindrà lloc el dia 19 de juny de 2019, al Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.

9. Categories

Se establixen tres categories:

A) CATEGORIA PRINCIPAL, amb una duració mínima de 60 minuts. No comptarà el temps de descans, que serà de 10 minuts en cas de no haver-hi canvi d’escenografia i de 20 minuts com a màxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar d’açò a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la representació. En esta modalitat, participaran un màxim de 15 grups.

REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN PRINCIPAL

1. Haver quedat entre els 10 primers llocs d’esta categoria en l’edició anterior.

2. Ser dels 5 primers de la Categoria PROMOCIÓ en l’edició anterior. En cas que algun grup dels ascendits de la categoria PROMOCIÓ no participe en el concurs, haurà d’apujar a PRINCIPAL el grup de PROMOCIÓ que en l’edició anterior haja quedat en sisena posició. Si faltaren més places: a l’11 de Principal, el 7 de Promoció; al 12 de Principal, el 8 de Promoció. Així, successivament i alternativa.

Els últims classificats, del lloc 11 en avant, baixaran a la categoria PROMOCIÓ.

Aquella falla que no s’inscriga en el concurs de l’any següent haurà de reprendre la seua participació en el concurs en la modalitat PROMOCIÓ.

B) PROMOCIÓ, amb una duració mínima de 45 minuts. No comptarà el temps de descans, que serà de 10 minuts en cas de no haver-hi canvi d’escenografia i de 20 minuts com a màxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar d’açò a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la representació.

REQUISITS PER A PARTICIPAR EN PROMOCIÓ

1. Els descendits de la categoria PRINCIPAL de l'edició anterior.

2. Haver participat en la categoria PROMOCIÓ en l’edició anterior.

3. Per ordre d’inscripció, els grups nous fins a completar els 25 participants.

Pujaran a la categoria de PRINCIPAL els cinc primers classificats.

C) JUVENIL, amb una duració mínima de 45 minuts. Sense opció de descans. Podran participar en la categoria de JUVENIL aquells grups que estiguen integrats per actors i actrius, que estiguen degudament censats en majors, en qualsevol comissió de falla inscrita en la JCF, i que tinguen fins a 27 anys el dia de la inscripció.

Una falla podrà participar en DOS de les tres categories del concurs, PROMOCIÓ i JUVENIL o JUVENIL i PRINCIPAL, sempre que les normes de classificació ho permeten.

Una falla no podrà representar la mateixa obra en distintes categories.

Un actor o una actriu no podran actuar en dos comissions de falla diferents, ni tampoc en les DOS categories.

10. Premis

S’establixen els premis següents:

CATEGORIA PRINCIPAL

Primer premi.......................................... 2.200 euros i estendard

Segon premi .......................................... 1.300 euros i estendard

Tercer premi ............................................. 800 euros i estendard

Quart premi ................................................................ estendard

Quint premi ................................................................ estendard

Premi al Millor Muntatge .......................... 700 euros i estendard

Premi a la Millor Obra Inèdita ....................400 euros i estendard

També s’establixen els següents premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direcció

Premi Saragüell a la Millor Actriu Premi Saragüell al Millor Actor

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CATEGORIA PROMOCIÓ

Primer premi .............................................. 800 euros i estendard

Segon premi ............................................... 600 euros i estendard

Tercer premi ............................................... 400 euros i estendard

Quart premi................................................................... estendard

Quint premi................................................................... estendard

Premi al Millor Muntatge….......................... 400 euros i estendard

Premi a la Millor Obra Inèdita ….................. 300 euros i estendard

Premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direcció

Premi Saragüell a la Millor Actriu

Premi Saragüell al Millor Actor

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CATEGORIA JUVENIL

Primer premi .............................................700 euros i estendard

Segon premi ..............................................450 euros i estendard

Tercer premi ............................................. 300 euros i estendard

Quart premi ................................................................ estendard

Quint premi ................................................................ estendard

Premi al Millor Muntatge............................ 400 euros i estendard

Premi a la Millor Obra Inèdita ................... 300 euros i estendard

Premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direcció

Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove

Premi Saragüell al Millor Actor Jove

Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor Jove de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CLÀUSULES

Els premis poden quedar deserts en qualsevol de les categories, sempre a criteri del jurat corresponent.

No hi haurà ni nominacions ni premis ex aequo.

S’entén que el Premi a la Millor Obra Inèdita és el premi a la representació de la citada obra, no a la seua qualitat literària, que és objecte d’una altra modalitat de concurs de la JCF.

La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar l’escriptura d’obres de teatre en valencià. Per tant, no s’admetran ni versions ni adaptacions de qualsevol altre tipus.

El Premi al Millor Muntatge s’entén per a premiar el conjunt d’elements que l’integren: decorat, vestuari, il·luminació, so, utillatge, etc.

MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar els grups participants de l’obligatorietat d’efectuar les representacions en què s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripció, consistent en una fiança econòmica (a ingressar en el compte ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de Cajamar) que se’ls tornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que serà la següent:

Categoria Principal: 300 €

Categoria Promoció: 300 €

Categoria Juvenil: 300 €

11. Subvencions

Els participants en totes les categories rebran la subvenció corresponent segons la seua classificació final en el concurs, aportant justificants dels gastos pel total de la subvenció:

PRINCIPAL .............. 400 euros als primers 10 classificats

PROMOCIÓ ...………. 300 euros als primers 15 classificats

JUVENIL ....…………... 300 euros als primers 5 classificats

12. Representacions

L’ordre d’actuació s’establirà per sorteig, que se celebrarà el dia 19 de juny de 2019 al Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.

La Delegació de Cultura es reserva la potestat de variar, sempre dins del mateix dia, l’ordre d’actuació atenent les diferents necessitats dels muntatges de les obres, i ho comunicarà en temps i forma als grups afectats.

Està previst que el concurs comence en setembre i acabe en desembre. Estes dates estaran supeditades a la quantitat de representacions.

En cas de no poder actuar el dia designat pel sorteig, tan sols s’acceptarà el canvi de dates entre dos grups sempre que els dos aporten a la Delegació un escrit de conformitat amb el canvi i amb 15 dies mínim d’antelació.

Si per qualsevol raó es produïra un canvi de l’obra a representar, s’haurà de comunicar immediatament per escrit a la Delegació de Cultura abans dels 10 dies naturals posteriors al sorteig.

Els grups participants aportaran la seua pròpia escenografia i elements que consideren oportuns. Per esta raó, cada grup es posarà en contacte amb els tècnics del teatre per a resoldre tot allò que necessiten. També es faran responsables del muntatge i del desmuntatge, i preguem als grups participants que ho facen en el menor temps possible, en el cas que, a continuació, haja d’actuar un altre grup.

Els jurats seran nomenats per la Delegació de Cultura i les seues decisions seran inapel·lables. Les comissions que ho sol·liciten tindran accés a les qualificacions del jurat.

En atenció i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada grup ha d’aportar el seu obligat treball per a aconseguir una mínima qualitat en la representació, es fa constar que aquell grup que no demostre coneixement de l’obra i que, en conseqüència, no obtinga la mínima puntuació que el jurat exigisca, serà sancionat amb la pèrdua dels drets d’inscripció. Tampoc no es tornaran els drets d’inscripció per retirada del concurs una vegada efectuat el sorteig per a l’ordre d’actuació. A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li més serietat, als grups que incomplisquen les seues obligacions d’actuació, independentment dels punts anteriors, se’ls podrà imposar la sanció de no participar en el concurs de l’any següent.

La Delegació de Cultura serà responsable d’atendre durant les representacions qualsevol sol·licitud d’informació o assessorament que el jurat puga demanar.

L’incompliment d’horaris, de la duració de la representació o de la duració del temps de muntatge seran motiu de desqualificació. La Delegació de Cultura serà l’única responsable del control d’estos aspectes. El director de l’obra firmarà la conformitat amb l’acta a l’inici i al final de la representació. En cas de desqualificació, es comunicarà al grup i al jurat en un termini de 48 hores.

S’establix un temps de cortesia de 10 minuts màxim per a l’inici de cada representació fora de l’hora programada. A partir d’ací es penalitzarà i els grups no podran rebre cap premi.

Les nominacions als premis en les tres modalitats es faran públiques en l’acte que oportunament s’anunciarà.

El resultat i l’entrega de premis de les tres categories es realitzarà durant la Gala de la Cultura en el lloc i la data que s’anunciaran oportunament.

Totes les comissions de falla participants en el concurs que no obtinguen cap nominació tindran dret a dos invitacions per a la Gala de la Cultura, que podran recollir fins a una setmana abans en la Delegació de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegació farà ús de les entrades, i la comissió de falla no tindrà dret de reclamar-les.

La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podrà utilitzar les imatges sense ànim de lucre per a la promoció i la divulgació del concurs en qualsevol mitjà de comunicació.

S’advertix que l’ús de càmeres de fotos i vídeo només està permés per a ús personal i privat, sense que es puga fer divulgació pública de les imatges sense permís de l’autor i de la comissió de falla, així com l’autorització paterna en cas de minoria d’edat (en tots els casos, per escrit).

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h