• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

Normes a seguir per a la sol·licitud de recompenses 2020

Excepte variació, que es comunicaria, els preus són els mateixos que l'any 2018

1a.- Les sol·licituds de recompenses seran sol·licitades per les Comissions descarregant de la secretaria virtual de la Junta Central Fallera, els impresos en virtual fallas.com, en menú principal. Descàrregues d'impresos varis–RECOMPENSES–OBLIGATÒRIAMENT TOTES LES SOL·LICITUDS HAURAN D'EMPLENAR-SE PER IMPRESSORA.

2a.- També poden descarregar-se els fulls de relació general de les sol·licituds, els quals s'han d'emplenar PER IMPRESSORA, posant NOM I COGNOMS (per eixe ordre) dels sol·licitants. LA RELACIÓ HAURÀ D'EFECTUAR-SE DE MAJOR A MENOR CATEGORIA DE LA RECOMPENSA SOL·LICITADA. EN ELLES, HAURÀ DE FIGURAR EL NÚMERO DE BUNYOLS I DISTINTIUS DE COURE QUE ES PUGUEN NECESSITAR, EN EL REQUADRE CORRESPONENT.

3a.- Els citats impresos hauran d'emplenar-se amb la totalitat de les dades que se sol·liciten, sense excuses d'oblit o falsedat. S'INDICARÀ L'HISTORIAL COMPLET DELS FALLERS O LES FALLERES QUE SOL·LICITEN LA RECOMPENSA. HAURÀ DE CONSIGNAR-SE TAMBÉ L'ANY DE L'ÚLTIMA RECOMPENSA (EXCEPTE EL COURE). No han d'indicar-se en les sol·licituds els anys en què s'haguera pertangut a la Comissió Infantil.

4a.- Per a una major rapidesa i seguretat en la correcció de les sol·licituds que es presenten, han de tindre's en compte els apartats següents:

a).- Totes les sol·licituds de fallers o falleres de les comissions majors, hauran d'acompanyar OBLIGATÒRIAMENT UNA FOTOCÒPIA DEL SEU CORRESPONENT D.N.I.

b).- A partir del DISTINTIU D’OR (per a infantils) i del BUNYOL D’OR (per a majors), les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, OBLIGATÒRIAMENT, de la FOTOCÒPIA DEL PERGAMÍ DE LA RECOMPENSA ANTERIOR.

c).- En les sol·licituds de petició per als fallers o les falleres MAJORS i INFANTILS, haurà de figurar OBLIGATÒRIAMENT LA DATA DEL SEU NAIXEMENT (DDMMAAAA).

d).- Als qui NO PRESENTEN algun dels requisits citats anteriorment, així com les sol·licituds incompletes o errònies, SE'LS RETORNARÀ LA SOL·LICITUD, que podrà ser presentada de nou, una vegada emplenada degudament, abans del DIJOUS 26 DE SETEMBRE DE 2019.

e).- Els fallers i les falleres que no figuren en algun exercici faller en el Cens de la seua Comissió i sí en el Llibret d'eixe exercici, hauran de presentar este, per a la comprovació i verificació corresponent, també per a justificar els càrrecs de Fallera Major i Fallera Major Infantil.

5a.- LES JUNTES LOCALS ENTREGARAN ESTES NORMES A CADASCUNA DE LES COMISSIONS PERTANYENTS A LA SEUA JUNTA, RESPONSABILITZANT-SE DEL SEU CORRECTE EMPLENAMENT. ESTA DELEGACIÓ NO ADMETRÀ SOL·LICITUDS QUE NO SIGUEN PRESENTADES PER LA SEUA JUNTA LOCAL.

6a.- LES JUNTES LOCALS FALLERES I LES COMISSIONS FALLERES SENSE JUNTA LOCAL FALLERA, QUAN SOL·LICITEN RECOMPENSES, S'ENTENDRÀ QUE ACCEPTEN EL PAGAMENT D'ESTES, SERVINT COM A COMPROMÍS ADQUIRIT AMB LA JUNTA CENTRAL FALLERA LES ESMENTADES SOL·LICITUDS.

7a.- En els encapçalaments de les sol·licituds, haurà d'indicar-se la població a la qual correspon la Comissió sol·licitant.

8a.- EXCEPTE VARIACIÓ QUE ES COMUNICARIA, ELS PREUS DE LES RECOMPENSES SÓN ELS MATEIXOS QUE L'ANY 2018.

9a.- El termini límit per a la recepció de sol·licituds FINALITZARÀ IMPRORROGABLEMENT EL DIJOUS DIA 11 DE JULIOL DE 2019, fixant-se la data del 12 DE DESEMBRE DE 2019 per a l'inici de la comprovació de les peticions aprovades o denegades, el termini de les quals finalitzarà EL DIJOUS 16 DE GENER DE 2020. Dins d'este període, podran presentar els interessats les al·legacions que creguen pertinents.

10a.- ESTA DELEGACIÓ TANCARÀ AMB CARÀCTER GENERAL EL DIJOUS DIA 12 DE MARÇ DE 2020.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h