• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

Bases del XXXI Concurs de Play- Back Infantils 2018

Ja teniu disponibles les bases per al Concurs de Play-Back Infantil.

 

 

1) Podran participar en este Concurs totes les Comissions Falleres que ho sol·liciten i que estiguen degudament registrades en el cens de la Junta Central
Fallera.
Per a poder participar en el Concurs, s'haurà d'aportar una fiança prèvia de 100 € que serà tornada per transferència una vegada efectuada l’actuació.

Les diferents comissions participants en el Concurs hauran d'aportar, junt amb el full d'inscripció, el resguard acreditatiu de l'ingrés o transferència de la
fiança, en el compte de CajaMar expressament obert amb este fi, amb el núm:
IBAN ES73 3058 2108 8127 3100 0037. (nou compte de CajaMar)

2) Si per qualsevol motiu o circumstància el dia de la seua actuació no poguera participar, quedarà eliminada del concurs, no podent actuar un altre dia, així
com perdrà el dret a recuperar la fiança dipositada al realitzar la inscripció.

3) Cada Comissió podrà presentar UNA ACTUACIÓ en la modalitat Individual i altra en la modalitat Grup.

Modalitat Individual formada per un màxim de tres components

Modalitat Grup formada per quatre o més components.
La modalitat Grup es dividix en dos categories:

A) Estarà formada per les díhuit primeres classificades de la XXX edició del Concurs de Play-Back.

Les comissions classificades en el Grup A de la Modalitat de Grup podran absentar-se un any del concurs i mantindre la categoria l’any vinent.

B) Estarà formada per les dotze restants classificades més les de nova participació.

Els sis finalistes de la categoria Grup B pujaran a la categoria A per al pròxim concurs. De la mateixa manera, els sis últims classificats de la categoria Grup A baixaran al Grup B.

Els canvis de la modalitat de Grup es van aprovar en reunió amb els Delegats de les comissions el dia 4 de Juliol de 2017 en la sala d’actes de la JCF.

4) L'edat màxima dels participants serà de catorze anys, per tant queda descartada la participació dels majors.

5) L'actuació tindrà una duració màxima de DEU MINUTS.
El temps permés per a muntar i desmuntar el decorat serà de DEU i CINC minuts respectivament. Tota Comissió que excedisca el dit temps, serà DESQUALIFICADA.

6) Les inscripcions s'efectuaran presentant el resguard de la fiança i el butlletí d’inscripció en la Delegació d’Infantils de la Junta Central Fallera, de dilluns a dijous i de 18:30 a 20:00 hores; finalitzant el termini d'admissió el 14 de setembre de 2017.

En el butlletí, o a través del correu electrònic de Junta Central Fallera, haurà d'indicar-se la modalitat en què es desitja participar, fent constar el tema, nom
i número del cens de cada participant, així com el telèfon de contacte de l'encarregat del grup.

7) El Jurat dictaminarà d'acord amb els següents apartats:

A) VOCALITZACIÓ i INTERPRETACIÓ
B) ORIGINALITAT, COREOGRAFIA i VESTUARI.
La puntuació de l'apartat B no podrà ser mai igual o superior a la puntuació obtinguda en l'apartat A.

Exemple:
A) VOCALITZACIÓ–INTERPRETACIÓ 7 punts
B) ORIGINALITAT–COREOGRAFIA i VESTUARI 5 punts
Les seues decisions seran inapel·lables.

8) El dia 19 de setembre de 2017 a les 19:00 h, i a la Sala de Plens de la Junta Central Fallera, es realitzarà el sorteig entre les Comissions participants per a determinar l'orde i el dia d'actuació, així com el lloc i la data que començarà el Concurs.

9) Per als canvis de dia d'actuació entre comissions participants una vegada realitzat el sorteig, hauran de fer-ho presentant en la Delegació d'Infantils i Joventut un escrit de les dos comissions firmat i segellat per
elles i amb data límit del 27 de Setembre de 2017.

10) Totes les falles participants rebran un banderí com a record de la seua actuació.

11) L'actuació haurà d'anar gravada al principi d’un CD o USB i s'entregarà preparada el dia de l'actuació, obligatòriament 30 minuts abans de començar la sessió. En cada CD o USB, haurà de constar el nom i el número de la falla, així com el títol de l'actuació a representar i la modalitat en què concursen.

La Junta Central Fallera no es fa responsable del mal funcionament dels CDs o USB entregats per les falles.

12) Durant tot el temps que dure l'actuació haurà d'haver un responsable de la falla en so i llums.

Així mateix, queda expressament prohibit el llançament de borumballes de paper, globus, confetis, bengales, etc., o de qualsevol element alié als decorats propis de l'actuació o de la pròpia Sala.

13) El concurs es realitzarà els dissabtes, durant el temps que es considere necessari per a portar-lo a bon terme. Posteriorment i una vegada fetes totes les actuacions i reunit el jurat, d'acord amb les puntuacions obtingudes i a través dels mitjans de comunicació, es faran públiques les comissions de falla que passaran a la final, que es celebrarà en la data que es farà pública en el seu moment. De la mateixa
manera, després de realitzada la final, es donarà a conéixer el veredicte del i seguidament es farà lliurament dels premis obtinguts a la mateixa sala.

L'organització es reserva el dret a suspendre el Concurs, si les inscripcions no superen el 10% del cens de les Falles de la J.C.F.

14) S'establixen els següents premis en metàl·lic:

Modalitat Individual
PRIMER PREMI 500 €
SEGON PREMI 300 €
TERCER PREMI 150 €

Modalitat Grup A
PRIMER PREMI 950 €
SEGON PREMI 550 €
TERCER PREMI 350 €
Modalitat Grup B

PRIMER PREMI Sense dotació econòmica
SEGON PREMI Sense dotació econòmica
TERCER PREMI Sense dotació econòmica

Els premis estan expressats pels seus imports bruts, sense practicar la retenció legal corresponent.

Com a novetat en esta edició s'atorgaran els següents premis :
- Premi al millor decorat categoria Individual
- Premi al millor decorat categoria Grup A
- Premi al millor decorat categoria Grup B
- Premi a la millor intèrpret femenina categoria Individual
- Premi al millor intèrpret masculí categoria Individual
- Premi a la millor intèrpret femenina categoria Grup A
- Premi al millor intèrpret masculí categoria Grup A
- Premi a la millor intèrpret femenina categoria Grup B
- Premi al millor intèrpret masculí categoria Grup B

15) La permanència en la sala, bé com a actuant o com a espectador, porta implícit el respecte cap a les decisions del jurat, així com als components de
l'organització.
La inobservança d'este apartat portarà ocasionada la sanció d'un any d'inhabilitació a la comissió de falla a què pertanga la persona que transgredisca esta norma.

16) La inscripció i la participació en este Concurs porten implícita l'acceptació d'estes BASES.

AVÍS IMPORTANT:
Depenent de la quantitat de comissions inscrites, el XXXI concurs de Play-Back
Infantil donarà començament a principis del mes d'octubre.

Ramon Estellés i Feliu
Secretari General

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte