• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

XLIV Concurs de teatre en llengua Valenciana

Bases del XLIV Concurs de teatre en llengua Valenciana

La Junta Central Fallera, per mitjà de la Delegació de Cultura, convoca un any més el CONCURS DE TEATRE EN VALENCIÀ, fent constar com a premissa que la inscripció i participació en este concurs significa l’acceptació, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d'estes


BASES


1. Podran participar en el concurs els grups de teatre de totes les comissions de falla que ho sol·liciten, i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera, amb els límits següents:

Categoria PROMOCIÓ: fins a 30 comissions.

Categoria PRINCIPAL: fins a 18 comissions.

Categoria JUVENIL: fins a 10 comissions.

2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana. Es considerarà un demèrit la utilització per part de qualsevol personatge, sense necessitat dramàtica, d'altres llengües diferents de la valenciana.

3. Tots i cadascun dels actors i les actrius del quadre artístic hauran d’estar censats en la comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció en el Concurs. Així mateix, la persona que dirigisca el grup haurà d’estar censada com a faller o fallera en la JCF.

4. Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, han de tindre el permís corresponent de l’autor, així com el visat de la Societat General d’Autors, en cas que siga necessari, que serà imprescindible per a formalitzar la inscripció. Les obres que es presenten com a inèdites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que mai no han sigut representades.

5. A la modalitat d’obra inèdita només podran presentar-se obres que no hagen sigut mai representades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no és inèdita, es perdrà la subvenció econòmica i els drets d’inscripció.

La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar els autors a escriure obres inèdites en valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre gènere.

6. Cada comissió podrà representar l’obra que desitge, sempre que no haja sigut representada per la mateixa comissió els tres últims anys.

7. A fi de no reiterar el repertori, no es podran inscriure més de dos representacions de la mateixa obra en qualsevol categoria. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen.

8. Inscripcions

La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tràmits i Servicis - Inscripció Teatre) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura. Serà imprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsi de l’obra, que no haurà d’excedir els 400 caràcters.

La documentació que obligatòriament s’haurà d’adjuntar, en format PDF o JPG, serà la següent:

- Autorització de la SGAE o el permís de l’autor. - Una còpia de l’obra completa

- El comprovant de l’ingrés de drets d’inscripció, que es farà en el següent compte de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037, fent constar el nom de la falla o el número de cens.

- Fotocòpia del DNI dels actors jóvens, així com dels actors novells. S'entén per “novell” aquell actor o actriu, que independentment de la seua edat, siga la primera vegada que ix a escena. Si no es presenten el dia de la inscripció, no podran optar al premi corresponent.

- En totes les categories: plànol i esbós del muntatge de l’escenografia, inclosos la il·luminació i el temps aproximat del muntatge. Els grups que no presenten esta opció s’entendrà que actuen amb càmera negra. El temps de muntatge no inclou assajos.

- Qualsevol incidència pot anul·lar la inscripció.
El termini d’inscripció començarà el dia 12 de juny de 2017 i acabarà el 30 de juny de 2017 a les 22:00 hores.
El sorteig per a l’ordre d’actuació tindrà lloc el dia 05 de juliol de 2017, al Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.

9. Categories

Se establixen tres categories:

A) CATEGORIA PRINCIPAL, amb una duració mínima de 60 minuts. No comptarà el temps de descans, que serà de 10 minuts en cas de no haver-hi canvi d’escenografia i de 20 minuts com a màxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar-ho a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la representació. En esta modalitat, participaran un màxim de 18 grups.

REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN PRINCIPAL

1. Haver quedat entre els 10 primers llocs d’esta categoria en l’edició anterior (XLIII Obra Llarga, any 2016).

2. Ser dels 5 primers de la Categoria Curta B o Curta A en l’edició XLIII de l'any 2016.

3. Si quedaren places, haver participat en la categoria Llarga, un mínim de tres vegades en les últimes cinc edicions o haver participat els dos últims anys consecutius en Curta A. En estos casos, es tindrà en compte la trajectòria del grup en les anteriors edicions. En cas d'igualtat, serà per ordre d’inscripció.

Els últims classificats, del lloc 11 en avant, baixaran a la categoria PROMOCIÓ.

Aquella falla que no s’inscriga en el concurs de l’any següent haurà de reprendre la seua participació en el concurs en la modalitat PROMOCIÓ.

B) PROMOCIÓ, amb una duració mínima de 50 minuts. No comptarà el temps de descans, que serà de 10 minuts en cas de no haver-hi canvi d’escenografia i de 20 minuts com a màxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar-ho a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la representació.

REQUISITS PER A PARTICIPAR EN PROMOCIÓ

1. Haver participat en la categoria Curta B en l’edició anterior.

2. Els descendits de Curta A i Llarga de l'edició anterior (XLIII, de l'any 2016).

3. Per ordre d’inscripció, els grups nous fins a completar els 30 participants.

Pujaran a la categoria de PRINCIPAL els cinc primers classificats, sempre que cap grup coincidisca en la categoria amb un grup de la mateixa comissió. En cas de coincidència, el grup no podrà pujar, i pujarà a PRINCIPAL el grup de PROMOCIÓ que haja quedat en sisena posició, i així successivament. Els últims cinc classificats de la categoria PROMOCIÓ podrien perdre la plaça en cas d'haver-ne nous grups que vullguen participar.

C) JUVENIL, amb una duració mínima de 50 minuts. No comptarà el temps de descans, que serà de 10 minuts en cas de no haver-hi canvi d’escenografia i de 20 minuts com a màxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar-ho a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la representació.

Podran participar a la categoria de JUVENIL aquells grups que estiguen integrats per actors i actrius entre 15 i 27 anys complits el dia de la representació i degudament censats en qualsevol comissió de falla inscrita en JCF.

Una falla podrà participar en les tres categories del concurs, PROMOCIÓ, PRINCIPAL i JUVENIL, sempre que les normes de classificació ho permeten.

Una falla no podrà representar la mateixa obra en distintes categories. Un director no podrà dirigir més d’una obra en la mateixa categoria.

Un actor, o una actriu, no podran actuar en dos comissions de falla diferents, ni tampoc en les tres categories.

10. Premis

S’establixen els premis següents:


CATEGORIA PRINCIPAL:


Primer premi.......................................... 2.200 euros i estendard

Segon premi .......................................... 1.300 euros i estendard

Tercer premi ............................................. 800 euros i estendard

Quart premi ................................................................. estendard

Quint premi ................................................................. estendard

Premi al Millor Muntatge ......................... 700 euros i estendard

Premi a la Millor Obra Inèdita...................400 euros i estendard

També s’establixen els següents premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direcció

Premi Saragüell a la Millor Actriu

Premi Saragüell al Millor Actor

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor o a la Millor Actriu Novell, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CATEGORIA PROMOCIÓ:


Primer premi .............................................. 800 euros i estendard

Segon premi ............................................... 600 euros i estendard

Tercer premi ............................................... 400 euros i estendard

Quart premi.................................................................... estendard

Quint premi.................................................................... estendard

Premi al Millor Muntatge........................... 400 euros i estendard

Premi a la Millor Obra Inèdita .................. 300 euros i estendard

Premis honorífics:

JUNTA CENTRAL FALLERA SECRETARIA GENERAL

Premi Saragüell a la Millor Direcció

Premi Saragüell a la Millor Actriu

Premi Saragüell al Millor Actor

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor o a la Millor Actriu Novell, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CATEGORIA JUVENIL:


Primer premi .............................................700 euros i estendard

Segon premi ..............................................450 euros i estendard

Tercer premi ............................................. 300 euros i estendard

Quart premi ................................................................ estendard

Quint premi ................................................................ estendard

Premi al Millor Muntatge......................... 400 euros i estendard

Premi a la Millor Obra Inèdita................. 300 euros i estendard

Premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direcció


Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove
Premi Saragüell al Millor Actor Jove


Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor Jove de Repartiment

Els premis poden quedar deserts en cas que no hi haja participants en la categoria corresponent.

No hi haurà ni nominacions ni premis ex aequo.

** S’entén que el Premi a la Millor Obra Inèdita és el premi a la representació de la citada obra, no a la seua qualitat literària, que és objecte d’una altra modalitat de concurs de la JCF. La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar l’escriptura d’obres de teatre en valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre gènere.

*** El Premi al Millor Muntatge s’entén per a premiar el conjunt d’elements que l’integren: decorat, vestuari, il·luminació, so, utillatge, etc.

MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar els grups participants de l’obligatorietat d’efectuar les representacions en què s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripció, consistent en una fiança econòmica (a ingressar en el compte ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de CAJAMAR) que se’ls tornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que serà la següent:

Categoria Principal: 300 €

Categoria Promoció: 300 €

Categoria Juvenil: 300 €

11. Subvencions

Els participants en totes les categories rebran la subvenció corresponent segons la seua classificació final en el concurs, aportant justificants dels gastos pel total de la subvenció.

Categoria Principal: 400 € als primers 10 classificats

Categoria Promoció: 300 € als primers 15 classificats

Categoria Juvenil: 300 € als primers 5 classificats

12. Representacions

El concurs se celebrarà a la sala La Rambleta. Totes les consultes tècniques, enviaments d’escenografia, plànols d’il·luminació, etc., es faran a l’adreça electrònica <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.>.

L’ordre d’actuació s’establirà per sorteig, que se celebrarà el dia 05 de juliol de 2017 al Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.

La Delegació de Cultura es reserva la potestat de variar, sempre dins del mateix dia, l’ordre d’actuació atenent a les diferents necessitats dels muntatges de les obres, i els ho comunicarà en temps i forma als grups afectats. Està previst que el concurs comence al setembre i acabe al desembre. Esta data estarà supeditada a la quantitat de representacions.

En cas de no poder actuar el dia designat pel sorteig, sols s’acceptarà el canvi de dates entre dos grups sempre que els dos aporten a la Delegació un escrit de conformitat amb el canvi i amb 15 dies mínim d’antelació.

Si per qualsevol raó hi haguera un canvi de l’obra a representar, s’haurà de comunicar immediatament per escrit a la Delegació de Cultura abans dels 15 dies naturals després del sorteig.

Els grups participants aportaran la seua pròpia escenografia i elements que consideren oportuns. Per esta raó, cada grup es posarà en contacte amb els tècnics del teatre per a resoldre tot allò que necessiten. També es faran responsables del muntatge i desmuntatge. Preguem als grups participants que ho facen en el menor temps possible, en el cas que, a continuació, haja d’actuar un altre grup.

Els jurats seran nomenats per la Delegació de Cultura i les seues decisions seran inapel·lables. Les comissions que ho sol·liciten tindran accés a les qualificacions del jurat.

En atenció i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada grup ha d’aportar el seu obligat treball per a aconseguir una mínima qualitat en la representació, es fa constar que aquell grup que no demostre coneixement de l’obra i que, en conseqüència, no obtinga la mínima puntuació que el jurat exigisca, serà sancionat amb la pèrdua dels drets d’inscripció. Tampoc no es tornaran els drets d’inscripció per retirada del concurs una vegada efectuat el sorteig per a l’ordre d’actuació.

A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li més serietat, als grups que incomplisquen les seues obligacions d’actuació, independentment dels punts anteriors, se’ls podrà imposar la sanció de no participar en el concurs de l’any següent.

La Delegació de Cultura serà responsable d’atendre, durant les representacions, qualsevol sol·licitud d’informació o assessorament que el jurat puga demanar.

L’incompliment d’horaris, duració de la representació o duració del temps de muntatge, serà motiu de desqualificació. La Delegació de Cultura serà l’única responsable del control d’estos aspectes. El director de l’obra firmarà la conformitat en l’acta, a l’inici i al final de la representació. En cas de desqualificació, es comunicarà al grup i al jurat en un termini de 48 hores. S’establix un temps de cortesia de 15 minuts màxim per a l’inici de cada representació fora de l’hora programada. A partir d’ací es penalitzarà i els grups no poden rebre cap premi.

Les nominacions als premis en les tres modalitats es faran públiques en l’acte que oportunament s’anunciarà.

El resultat i l’entrega de premis de les tres categories es realitzarà durant la Gala de la Cultura en el lloc i la data que s’anunciaran oportunament.
Totes les comissions de falla participants en el concurs que no obtinguen cap nominació tindran dret a dos invitacions per a la Gala de la Cultura, que podran recollir fins a dos setmanes abans en la Delegació de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegació farà ús de les entrades i la comissió de falla no tindrà dret a reclamar-les.

La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podrà utilitzar les imatges sense finalitat lucrativa per a la promoció i divulgació del concurs en qualsevol mitjà de comunicació.

S’advertix que l’ús de càmeres de fotos i vídeo només està permés per a ús personal i privat, sense que es puga fer divulgació pública de les imatges sense permís de l’autor i de la comissió de falla, així com l’autorització paterna en cas de minoria d’edat (en tots els casos, per escrit).

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h