• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

Concurs Carrers il·luminats 2018

Els primers premis de les categories A i B es portaran un estendard i 2.500 i 1.000 euros respectivament

La Junta Central Fallera convoca este concurs al qual poden optar totes les comissions de falla inscrites en el cens de la mateixa, d'acord amb les següents

Bases

Podran participar totes les comissions de falla que instal·len, almenys en dos carrers de la seua demarcació, portades, arcs, garlandes, rètols o qualsevol altre element tendent a aconseguir una il·luminació decorativa en ells.

Constarà de dos categories:

Categoria A: en la qual quedaran incloses les comissions que destinen a la il·luminació decorativa un pressupost de 11.001 € o més.
Categoria B: en la qual quedaran incloses aquelles comissions que destinen a la il·luminació decorativa un pressupost de fins a 11.000 €.

Condicions per a la participació

Hauran d'aportar a la Junta Central Fallera, junt amb la sol·licitud de participació, un plànol amb la quantitat de portades, arcs lluminosos, garlandes lluminoses, rètols o rètols lluminosos amb el nom de la falla o commemoratius d'aniversaris, etc., i el pressupost de la il·luminació, a fi d'inscriure a la comissió participant en la categoria que li corresponga.

La Junta Central Fallera comprovarà, abans d'abonar qualsevol premi en metàl·lic, la justificació davant de l'Ajuntament de València d'haver presentat la factura per l'import pressupostat. Aquella comissió que, per qualsevol causa, no tinga dret a la subvenció atorgada per l'Ajuntament, haurà de presentar la factura oficial del pagament de la il·luminació.

Les modificacions del pressupost d'il·luminació es comunicaran per escrit a la Junta Central Fallera abans de la data d'inici del concurs de carrers il·luminats. Les decisions del jurat són inapel·lables, i la Junta Central Fallera pot arribar a la desqualificació de la comissió participant si estima que s'està incomplint el pressupost presentat.

El jurat serà nomenat per la Junta Central Fallera, designant-ne un per a cada categoria, i cada jurat es compondrà de 3 membres. El jurat de la categoria B visitarà les comissions el dijous 8 i el divendres 9 de març i el de la categoria A el divendres 9 de març de 2018, sempre a partir de les 20:00 h. Els recorreguts es publicaran en la pàgina web de Junta Central Fallera amb 48 hores d'antelació.

La inscripció s'efectuarà en la secretaria de la Junta Central Fallera per mitjà d'un escrit dirigit a la mateixa abans del dimarts 20 de febrer de 2018 a les 20:30 hores.

La inscripció en el concurs porta implícita l'acceptació d'estes bases.

La comissió participant facilitarà un número de telèfon d’un responsable d’esta a fi d'avisar de l'hora a què passarà el jurat o de qualsevol incidència que puga produir-se.

Premis per categoria

Categoria A

1r premi  Estendard i 2.500€
2n premi Estendard i 1.500€
3r premi Estendard i 1.000€
4rt premi Estendard i 800€
5é premi Estendard i 500€
Accèssits Estendard

Categoria B

1r premi  Estendard i 1.000€
2n premi Estendard i 600€
3r premi Estendard i 500€
4rt premi Estendard i 400€
5é premi Estendard i 400€
Accèssits Estendard

Els premis més els accèssits seran el 50% del total de falles participants en cada categoria.

Dels premis en metàl·lic es retindrà, si és el cas, la quantitat corresponent per la legislació vigent.

Normes de valoració que ha de seguir el jurat

Es tindrà en compte la innovació i el carácter novedós de la instal·lació. Açò és, es valorarà de 0 a 5 punts que siga una instal·lació no vista abans en concurs de carrers il·luminats en Falles a València, tant en el seu conjunt com en les peces que la componen. Tenint en compte en este punt la utilització de noves tecnologies.

Es tindrà en compte la instal·lació a nivell tècnic i de seguretat. Per tant es valorarà de 0 a 5 la neteja de la instal·lació, les mesures de seguretat de la mateixa, tenint en compte normatives europees de seguretat, alineacions d'arcs, pòrtics, subjecció i vent.

Penalitzant mànegues, trenats de qualsevol tipus que queden a la vista desordenats o en estat d'accessibilitat o perill.

Es tindrà en compte el conjunt decoratiu lluminós que conforma la mateixa, valorant de 0 a 5 les formes, els colors, les perspectives de la il·luminació segons la seua complexitat, tant en la seua fabricació com en la seua instal·lació.

Es tindrà en compte la uniformitat i la consonància de tota la il·luminació, i es valorarà de 0 a 5 que la instal·lació en tot el seu conjunt siga una; és a dir, que no s'utilitzen excedents o sobrants de material d'altres instal·lacions a fi d'omplir el carrer sense cap sentit o posant peces a fi d'emplenar buits que no tinguen a vore amb la part important que s'instal·la. O, el que és el mateix, que tota la instal·lació vaja d'acord amb ella mateixa i que siga una.

Es tindrà en compte, i es valorarà de 0 a 5, tota aquella il·luminació que es trobe en perfecte estat i operativa i sense fallades; així com, per contra, apagada o amb algun tipus de problema tècnic pel qual alguna de les seues parts es trobe sense servici o no operativa, en l'instant que el jurat triat a este efecte estiga en eixa demarcació.

Les bases de participació seran d'obligatori compliment com a requisit per a concursar.

Les bases de valoració seran puntuables de 0 a 5, i no inclouen la desqualificació; al contrari que les de participació, que sí que la impliquen.