• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

LXI Campionat faller de truc. Bases, regles i fullet de inscripció

El periode d'inscripció acaba el 25 de maig de 2018

A continuació es detallaran les bases. El fullet d'inscripció i el reglament es troben al final de esta noticia  

Bases

Art. 1r.- En el campionat podran participar totes les comissions de Fallaconstituïdes legalment i inscrites en el Cens de la Junta Central Fallera.

La inscripció es farà per mitjà d'escrit dels representants de cada sector, através dels quals comunicaran els dies, nombre de participants i el casal on esduran a terme les partides, que entregaran a la Delegació de Festejos de la Junta Central Fallera, de dilluns a dijous, fins al 25 de maig de 2018, data ençquè acabarà la inscripció.

L'organització tècnica d'este campionat es farà a càrrec de la Junta Central Fallera.

Art. 2n.- El Campionat es jugarà en les següents fases:

Primera Fase:

Per sectors

Esta fase es farà a cadascun dels vint-i-sis sectors en què estan distribuïdesles Falles dins de la Junta Central Fallera. El sistema serà de lliga, és a dir, jugaran tots contra tots a una sola volta i es classificarà per a la següent fase el campió de cada sector.

En cas d’empats, estos es resoldran jugant-se les partides necessàries fins a arribar el desempat. Si l'empat és entre dos comissions, es jugarà una partida entre elles; si l'empat fóra entre tres o més, es jugaria una lliga entre elles.

Per a esta fase els representants elegits de cada sector tindran totes les competències i representació de l'organització, inclús la de nomenar àrbitres per absència o incompatibilitat dels actuants, i la capacitat de resoldre en primera instància totes les incidències que en el transcurs de les partides puguen sorgir, però la decisió final, en cas de ser necessària, correspondrà al Comitè de Competició. A eixe efecte, es facilitarà als mencionats representants tota la documentació necessària per al desenrotllament de les partides, actes, calendaris, etc.

Conclosa esta fase, els representants de sector entregaran el nom de la Falla guanyadora, així com el nom dels/les jugadors/es participants i el quadrant final de les partides, a la Delegació de Festejos de la Junta Central Fallera abans del dia 21 de juny de 2018.

Segona Fase:

Campions de sector

Les 26 comissions campiones de la fase anterior seran distribuïdes, per mitjà d'un sorteig, en 2 grups de 6 Falles i 2 grups de 7 Falles, que jugaran esta fase seguint el mateix sistema de l'anterior, és a dir, de lliga, de manera que passarà a la següent fase la Falla guanyadora en cadascun dels 4 grups.

El sorteig tindrà lloc als locals de la Junta Central Fallera el dia 28 de juny de 2018 a les 19:30 hores.

Semifnals

En esta fase es formaran per mitjà d'un sorteig dos grups de dos Falles cadascun, que jugaran a una sola partida, de manera que passarà a la final la comissió guanyadora de cada grup.

Final

Es jugarà a una sola partida.

Art. 3r.- Per a les fases segona, tercera i quarta, la Junta Central Fallera nomenarà els delegats necessaris per a cada grup, que tindran les mateixes competències descrites anteriorment.

Els àrbitres per a les semifinals i la final seran designats per la Junta Central Fallera.

Els dies, les hores i els llocs de les partides d'estes fases, seran fixats i comunicats al seu moment per la Junta Central Fallera.

La partida final es farà en un acte organitzat a eixe efecte per la Junta Central Fallera, de manera que les comissions participants hauran d’acceptar les normes d'organització que per a eixe acte s'establisquen.

Art. 4rt.- Si alguna comissió abandona la competició durant el desenrotllament d'esta, seran anul·lades totes les partides jugades i els punts obtinguts per esta i es considerarà com si no haguera iniciat el campionat.

Si algun dels participants abandona la partida o ha d'abandonar diverses partides per una causa excepcional o força major, una vegada iniciades estes, se suspendran provisionalment i es prendrà nota de la situació en què es troba la partida en eixe moment, de manera que el Comitè de Competició, després dels aclariments pertinents, haurà de resoldre els motius de la suspensió i comunicar la seua decisió pel que fa al reinici de la partida suspesa, així com el dia i l'hora d’esta.

Art. 5nt.- Per a les fases del campionat que es realitzen com a lliga, la puntuació s'aplicarà de la següent manera:

Partida guanyada ...........................1 punt

Partida perduda ...........................0 punts

La partida o joc consta d'un “coto”, és a dir, dos “camas” de vint-i-quatre pedres cadascuna. Per a adjudicar-se la partida cal guanyar dos “camas”.
Una vegada iniciades les partides no es podran suspendre ni prorrogar, excepte en aquells casos que contempla l'article anterior.
De la mateixa manera, una vegada iniciades les partides no podran produir-se canvis ni substitucions entre els participants.”

Art. 6é.- Les regles del joc d'este campionat són les contemplades en l'última edició del reglament de truc editat per la Junta Central Fallera.

Art. 7é.- Es considerarà falta greu, i per tant motiu de desqualificació, la utilització per part dels participants de senyals falsos i estudiats; com aixímateix la participació de jugadors no inscrits prèviament; en este cas, es donaran totes les partides celebrades per la comissió infractora per perdudes.

Art. 8é.- És competència del Comitè de Competició la imposició de la sanció corresponent si considera la retirada no justificada. Esta sanció podria portar inclús a la inhabilitació dels jugadors i de la comissió a participar en futurs
campionats.

El Comitè de Competició estarà format per tres persones de l'Àrea d'Organització Festiva de la Junta Central Fallera i les seues decisions seran inapel·lables.

Art. 9é.- La inscripció d'este campionat comporta l'acceptació i el coneixement per part de les comissions i dels jugadors d'estes bases.

Art. 10é.- L'organització es reserva el dret a suspendre el campionat si les inscripcions no superen el 10% del cens de les falles de la JCF. La Junta Central Fallera i el Comitè de Competició preguen a tots els participants que s'abstinguen de provocar accions i actes que puguen fer d'este noble joc una qüestió polèmica i de mal gust; situacions estes totalment contràries al que es pretén. Que siga motiu de distracció, goig i germanor entre els fallers i les seues comissions.

Credencial

Reglament

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h