• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • Notícies
  • Normes per a l'organització i desenvolupament d'activitats i reunions del moviment veïnal, associacions festeres, culturals i altres entitats associatives

Normes per a l'organització i desenvolupament d'activitats i reunions del moviment veïnal, associacions festeres, culturals i altres entitats associatives

Actualitzades a 23 de desembre de 2020

NORMES PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I REUNIONS DEL MOVIMENT VEÏNAL, ASSOCIACIONS FESTERES, CULTURALS I ALTRES ENTITATS ASSOCIATIVES

El moviment associatiu, constituït per associacions de veïns, associacions cíviques, culturals, festeres i ciutadanes en general, constitueix un element que vertebra i vehicula la participació de la ciutadania en la societat de què forma part. És necessari disposar de normes i recomanacions que asseguren el funcionament normal d’aquestes entitats i el desenvolupament d’esdeveniments i reunions dins del seu àmbit d’actuació, dins dels condicionants que suposa la situació de pandèmia per COVID-19.

NORMATIVA

RESTRICCIÓ AGRUPACIONS FAMILIARS I SOCIALS: El DECRET 20/2020, de 18 de desembre, del president de la Generalitat, que modifica el Decret 14/2020, de 25 d’octubre, del president de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de la declaració de l’estat d’alarma activat pel Govern de la Nació, i el Decret 19/2020, de 5 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es va prorrogar la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, i es van adoptar noves mesures, estableix en el seu apartat tercer sobre limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats:
“2. La permanència de grups de persones en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, quedarà condicionada al fet que no se supere el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracte de convivents, i això sense perjudici de les excepcions que s’establisquen respecte de dependències, instal·lacions i establiments oberts al públic.
3. La permanència de grups de persones en espais d’ús privat quedarà, així mateix, condicionada al fet que no se supere el número màxim de sis persones, llevat que es tracte de convivents. En tot cas, es recomana que d’aquest nombre no formen part més de dos grups de convivents.”

RESTRICCIONS ESPECÍFIQUES PER A LES SEUS FESTERES: La RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19., en el seu apartat PRIMER, punt 25, estableix:
“Les activitats habituals regulades en el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana, que es desenvolupen en aquestes, quedarà condicionada al fet que no se supere el nombre màxim de persones que s’estableix per Decret del President de la Generalitat en matèria de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats. Sense perjudici que s’efectuen les activitats referents a les funcions pròpies de gestió i administració. En cap cas estaran oberts al públic.”

RÈGIM SANCIONADOR: Al seu torn, el Decret llei 11/2020, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció contra la COVID-19 (DOGV 8866, de 25/07/2020), estableix com a infracció greu l’organització o participació en reunions o qualsevol altra classe d’acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan l’autoritat inspectora constate que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal dins dels establiments, i com a infracció molt greu l’organització o participació en reunions o qualsevol altra classe d’acte equivalent, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan l’autoritat inspectora constate que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o hi haja presents menors d’edat i/o persones majors de 65 anys.

NORMES I RECOMANACIONS

• Es recomana la no realització de cap mena d'acte o trobada presencial, especialment quan se supere el nombre de 6 assistents, sent preferible l'ús de mitjans telemàtics sempre que siga possible.
• Les normes i recomanacions contingudes en aquest apartat s’aplicarà a tot tipus d’actes desenvolupats per les entitats i associacions ciutadanes dins del seu àmbit territorial i sectorial.
• No es recomana l'organització d'activitats que suposen trobades socials i, per al cas de realitzar-se, s'estarà al que es disposa en la normativa vigent en el que siga aplicable. En tot cas, l'aforament màxim permès serà del 50%.
• Els organitzadors hauran de disposar d'un llistat d'assistents i mitjà de contacte disponible (mòbil, correu electrònic) complint amb les normes de protecció de dades de caràcter personal. Aquests llistats s’han de posar a l’abast de les autoritats sanitàries si així ho requeriren. S'haurà de garantir entrada i eixida escalonada per a evitar aglomeracions de persones. Si es disposa de dues portes, s'establirà un circuit d'entrada i eixida. En cas contrari, l'entitat responsable organitzarà torns escalonats.
• Les reunions o activitats s’han de celebrar en espais que permeten el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 m i la resta de mesures de seguretat i higiene, especialment la ventilació. Es prioritzarà la realització de les activitats a l’aire lliure.
• El lloc haurà d’estar proveït de seients individuals de manera que es garantisca la distància interpersonal d’1,5m (excepte entre convivents) i que les persones assistents romanguen assegudes, sense que es permeta formar grups de peu.
• No es podran celebrar sopars, menjades o similars, així com tampoc servir ni compartir aliments.
• S’haurà de senyalitzar l’ocupació màxima permesa en els lavabos segons les característiques d’aquests, tenint en compte que l’ocupació màxima per a l’ús de lavabos ha de ser d’una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en els supòsits de persones que puguen requerir assistència; en aquests casos, també es permetrà que l’acompanyant els use.
Per a lavabos de més de quatre metres quadrats que disposen de més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50 % del nombre de cabines i urinaris que tinga l’estança, i s’ha de mantindre durant l’ús la distància de seguretat interpersonal. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels espais referits i garantir-ne sempre l’estat de salubritat i higiene.
• Per al cas de celebrar activitats, respecte del número de participants, es recorda el contingut de l’apartat PRIMER punt 1 de la RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19:

“1.1. Els esdeveniments i activitats, que es desenvolupen tant a l’aire lliure com en espai tancat, podran celebrar-se en els termes i requisits que s’estableixen en el present punt, sense que en cap cas puguen superar les 150 persones, incloent participants i organitzadors, ni superar l’aforament del 50 %.
Es consideren com a tals esdeveniments i activitats, els espectacles públics, activitats recreatives i socioculturals, exhibició d’animals i celebracions populars.
Sense perjudici de l’anterior, la seua celebració haurà d’implicar a més de la disposició de la preceptiva llicencia municipal o habilitació que procedisca, el compliment de les següents condicions:
a) La comunicació a l’autoritat municipal de les condicions i mesures de seguretat en matèria de salut pública de l’esdeveniment o activitat, d’acord amb les especificacions i mesures vigents.
b) La senyalització dels llocs on puguen situar-se les persones participants i els llocs que han de romandre lliures per a assegurar el compliment de la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres, excepte
en el cas de convivents.
c) L’ús de la màscareta.
d) Es facilitarà a les persones assistents gels hidroalcohólicos desinfectants per l’organització.”
• Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 hauran d’abstindre’s de participar-hi
• S’haurà de tindre en compte la participació de persones majors de 65 anys o menors d’edat en el disseny de les activitats per a assegurar la deguda distància de seguretat i protecció de la població de risc.
• S’han de dissenyar les activitats dirigides a menors d’edat de manera que s’eviten aglomeracions, s’assegure la distància interpersonal de seguretat d’1,5 m, i s’evite l’ús compartit d’objectes.
• Cal evitar fer activitats que impedisquen el manteniment de la distància de seguretat interpersonal i l’intercanvi d’objectes com per exemple: jocs de taula, passacarrers, jocs infantils, etc. No es permet el ball.
• El lloc de reunió ha d’estar proveït de gel desinfectant amb activitat viricida, l’aplicació del qual serà obligatòria per a totes les persones participants abans de l’inici de la reunió o activitat, i aquest ha d’estar disponible en tot moment.
• Cal assegurar l’ús de mascareta de tots els participants de sis anys o més, preferentment quirúrgica. Es recorda la prohibició de l’ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria
• Cal assegurar la ventilació contínua del lloc on se celebrarà l’esdeveniment.
• Prèviament i amb posterioritat a la celebració de la reunió o activitat, s’ha de netejar i desinfectar el lloc de realització d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.1 de l’Acord de 19 de juny, del Consell.
• L’hora màxima de tancament i finalització de les activitats ha de ser les 22:00 hores.
• Si no hi ha zones adequades per al compliment de les normes anteriors ni alternatives de celebració no presencial, haurà de posposar-se fins que es dispose de llocs adequats que permeten complir les normes d’higiene i seguretat.
• L’entitat organitzadora ha de vetlar pel compliment de totes aquestes mesures, i haurà de suspendre l’activitat si durant el desenvolupament se’n comprova la impossibilitat del compliment.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h