• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • Notícies
  • Normes per a l'organització i desenvolupament d'activitats i reunions del moviment veïnal, associacions festeres, culturals i altres entitats associatives

Normes per a l'organització i desenvolupament d'activitats i reunions del moviment veïnal, associacions festeres, culturals i altres entitats associatives

Actualitzades a 26 d'octubre de 2020

NORMES PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I REUNIONS DEL MOVIMENT VEÏNAL, ASSOCIACIONS FESTERES, CULTURALS I ALTRES ENTITATS ASSOCIATIVES

El moviment associatiu, constituït per associacions de veïns, associacions cíviques, culturals, festeres i ciutadanes en general, constitueix un element que vertebra i vehicula la participació de la ciutadania en la societat de què forma part. És necessari disposar de normes i recomanacions que asseguren el funcionament normal d’aquestes entitats i el desenvolupament d’esdeveniments i reunions dins del seu àmbit d’actuació, dins dels condicionants que suposa la situació de pandèmia per COVID-19.

A la Comunitat Valenciana, les normes generals de prevenció de la COVID-19, i en particular la distància interpersonal i l’ús de la mascareta, estan regulats en els punts 1.2, 1.3 i 2.1 de l’Acord de 19 de juny, del Consell, i les seues modificacions posteriors establides en la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 8841, de 20/06/2020).

DISTÀNCIA DE SEGURETAT: «1.2. Distància de seguretat interpersonal. Haurà de complir-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal que estableix el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 de, com a mínim, 1,5 metres».

MESURES D’HIGIENE COMUNES A TOTES LES ACTIVITATS: «2.1. Mesures d’higiene comunes a totes les activitats.
Amb caràcter general, sense perjudici de les especificacions que conté aquest acord per a sectors concrets d’activitat, i de les normes o protocols específics que puguen establir-se, seran aplicables les següents mesures d’higiene i prevenció a tots els establiments, locals de negoci, instal·lacions i espais d’ús públic i activitats de caràcter públic:
a) La persona o entitat titular de l’activitat econòmica o, si escau, el director, directora o responsable dels centres, instal·lacions, espais d’ús públic i entitats, ha d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels establiments, locals, instal·lacions o espais (...). En les tasques de neteja i desinfecció cal prestar especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, com poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors i altres elements de característiques similars, conforme a les pautes següents:

1a) S’han d’utilitzar desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat, degudament autoritzats i registrats. En l’ús d’aquest producte s’han de respectar les indicacions de l’etiqueta.
2a) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats s’han de rebutjar de manera segura, i caldrà rentar-se les mans. Les mesures de neteja s’estendran també, si és el cas, a zones privades del personal treballador, com vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.
(…)
d) Les instal·lacions s’han de ventilar periòdicament i, com a mínim, diàriament i durant el temps necessari per a permetre la renovació de l’aire.
e) Quan els centres, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, s’utilitzaran preferentment les escales. Quan siga necessari utilitzar-los, l’ocupació màxima ha de ser d’una persona, llevat que es tracte de persones convivents o que totes les persones empren mascaretes.
f) L’ocupació màxima per a l’ús de lavabos, vestuaris, emprovadors, sales de lactància o similars per la clientela, visitants o persones que els usen ha de ser d’una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència; en aquest cas, també es permetrà que l’acompanyant els use. Per a lavabos de més de quatre metres quadrats que disposen de més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50 % del nombre de cabines i urinaris que tinga l’estança, i s’ha de mantindre durant l’ús la distància de seguretat interpersonal. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels espais referits i garantir-ne sempre l’estat de salubritat i higiene.
h) Cal disposar de papereres amb pedal i tapa per a depositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús, i han de netejar-se sovint i, almenys, una vegada al dia.
i) Els materials que siguen subministrats a les persones que els usen durant el desenvolupament de l’activitat i que siguen d’ús compartit han de desinfectar-se després de cada ús».

RECOMANACIÓ DE RESTRICCIÓ AGRUPACIONS FAMILIARS I SOCIALS: Al seu torn, la
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s’acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, estableix en el seu apartat segon:
La participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establides en l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, segons redacció donada per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell i la Resolució de 24 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció a determinades mesures recollides en la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. I Resolució de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i successives pròrrogues.

ESDEVENIMENTS POPULARS: Respecte als esdeveniments de caràcter popular i festiu, la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la COVID-19, estableix:


«3.7.7 Esdeveniments populars
L’organització d’actes festius, trobades o esdeveniments populars per part d’associacions culturals o similars l’afluència dels quals estiga previst que supere les 50 persones estarà supeditada a la prèvia posada en coneixement per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal. En el supòsit que estiga previst que supere les 150 persones, a més, serà preceptiva l’obtenció prèvia d’autorització municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i l’establiment per part de l’organització de les suficients mesures de seguretat d’acord amb les especificacions i exigències tècniques vigents.
En tots els esdeveniments populars, siga quina siga l’afluència prevista, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats, s’establirà la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament del 75 %. Així mateix, s’han d’assenyalar els llocs on poden situar-se les persones participants i els llocs que han de romandre lliures per a assegurar el compliment de la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres, excepte en el cas de convivents. L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. L’organització ha de facilitar a les persones assistents gels hidroalcohòlics desinfectants».


RÈGIM SANCIONADOR: Al seu torn, el Decret llei 11/2020, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció contra la COVID-19 (DOGV 8866, de 25/07/2020), estableix com a infracció greu l’organització o participació en reunions o qualsevol altra classe d’acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan l’autoritat inspectora constate que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal dins dels establiments, i com a infracció molt greu l’organització o participació en reunions o qualsevol altra classe d’acte equivalent, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan l’autoritat inspectora constate que impedeixen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o hi haja presents menors d’edat i/o persones majors de 65 anys.

1. Les normes i recomanacions contingudes en aquest apartat s’aplicarà a tot tipus d’actes desenvolupats per les entitats i associacions ciutadanes dins del seu àmbit territorial i sectorial, com reunions, menjars de germanor, celebracions, actes, espectacles, cavalcades, activitats infantils, concursos, campionats, presentacions, etc.

2. Si les entitats associatives fan activitats de tipus lúdic, a l’aire lliure, esportives o culturals, cal atindre’s al que es disposa en els apartats específics de l’Acord de 19 de juny, del Consell, en tot el que hi siga aplicable.

3. Els organitzadors hauran de disposar d’una llista d’assistents a l’esdeveniment i mitjà de contacte disponible (mòbil, correu electrònic) complint amb les normes de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes llistes s’han de posar a l’abast de les autoritats sanitàries si ho requeriren. S’haurà de garantir entrada i eixida escalonades per a evitar aglomeracions de persones. Si es disposa de dues portes, s’ha d’establir un circuit d’entrada i eixida. En cas contrari, l’entitat responsable ha d’organitzar torns escalonats.

4. Les reunions o activitats s’han de celebrar en espais que permeten el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 m i la resta de mesures de seguretat i higiene. En la mesura del que siga possible cal prioritzar l’elaboració de les activitats a l’aire lliure.

5. El lloc haurà d’estar proveït de seients individuals de manera que es garantisca la distància interpersonal d’1,5m (excepte entre convivents) i que les persones assistents romanguen assegudes.

6. En cas que se servisquen aliments, s’han de seguir, en els aspectes que siguen aplicables, les normes del protocol específic de Salut Pública, disponible en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
7. En el cas que se celebren sopars, dinars, etc., es recomana que cada comensal o unitat de convivents duga el menjar de casa. S’han d’evitar els plats compartits.
La distància física entre taules o agrupacions de taules ha de ser d’1,5 metres. Aquesta distància d’1,5 metres haurà d’estar mesurada entre les persones més properes de les diverses taules o agrupacions de taules. L’ocupació màxima de taules o agrupacions de taules ha de ser de 6 persones. S’aconsella facilitar l’agrupació de convivents, i intentar en la mesura del que siga possible evitar grups de persones no convivents i taules només per a xiquets.
L’activitat de bar no està permesa.

8. S’haurà de senyalitzar l’ocupació màxima permesa en els lavabos segons les característiques d’aquests, tenint en compte que l’ocupació màxima per a l’ús de lavabos ha de ser d’una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en els supòsits de persones que puguen requerir assistència; en aquests casos, també es permetrà que l’acompanyant els use.
Per a lavabos de més de quatre metres quadrats que disposen de més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50 % del nombre de cabines i urinaris que tinga l’estança, i s’ha de mantindre durant l’ús la distància de seguretat interpersonal. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels espais referits i garantir-ne sempre l’estat de salubritat i higiene.

9. Respecte del nombre de participants, segons l’apartat 3.7.7 de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de complimentobligatori:
- L’organització d’esdeveniments l’afluència dels quals estiga previst que supere les 50 persones ha d’estar supeditada a la comunicació prèvia per les persones organitzadores a l’autoritat municipal.
- En el supòsit que es preveja superar les 150 persones, a més, serà preceptiu obtindre una autorització municipal prèvia, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i a la implantació per l’organització de mesures de prevenció d’acord amb les especificacions i exigències tècniques. Si fora necessari, l’Ajuntament podrà fer una visita in situ a fi de verificar les mesures proposades. Es recomana que, en cas que se celebre l’esdeveniment, l’ajuntament ho comunique per correu electrònic al CSP que li corresponga per ubicació.
- Les persones que ho organitzen hauran d’informar l’ajuntament sobre les condicions en què s’efectuarà la celebració: classe d’esdeveniment, lloc de celebració, capacitat màxima, control d’assistents, mesures d’higiene implantades, etc.
- S’establirà la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament permés que assegure la distància d’1,5 m, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats.
- En els esdeveniments en què es reunisquen més de 150 persones, els organitzadors hauran de disposar d’un pla de contingència davant de l’aparició de casos sospitosos de COVID-19.
- Quan es preveja que l’afluència serà de més de 400 persones, caldrà tindre l’autorització prèvia de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, que haurà de ser sol·licitada juntament amb tota la documentació necessària al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
- S’hauran d’assenyalar els espais comuns mitjançant marques d’espera per a facilitar el manteniment de la distància física interpersonal.

10. Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 hauran d’abstindre’s de participar-hi.

11. S’haurà de tindre en compte la participació de persones majors de 65 anys o menors d’edat en el disseny de les activitats per a assegurar la deguda distància de seguretat i protecció de la població de risc.

12. S’han de dissenyar les activitats dirigides a menors d’edat de manera que s’eviten aglomeracions, s’assegure la distància interpersonal de seguretat d’1,5 m, i s’evite l’ús compartit d’objectes.

13. Cal evitar fer activitats que impedisquen el manteniment de la distància de seguretat interpersonal i l’intercanvi d’objectes com per exemple jocs de taula, passacarrers, jocs infantils, etc. No es permet el ball.

14. El lloc de reunió ha d’estar proveït de gel desinfectant amb activitat viricida, l’aplicació del qual serà obligatòria per a totes les persones participants abans de l’inici de la reunió o activitat, i aquest ha d’estar disponible en tot moment.

15. Cal assegurar l’ús de mascareta de tots els participants de sis anys o més, preferentment quirúrgica. Només s’exceptua aquesta obligació quan es consumisquen aliments i begudes. Es recorda la prohibició de l’ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria.

16. Cal assegurar la ventilació contínua del lloc on se celebrarà l’esdeveniment.

17. Prèviament a la celebració de la reunió o activitat i amb posterioritat, s’ha de netejar i desinfectar el lloc de realització d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.1 de l’Acord de 19 de juny, del Consell.

18. L’hora màxima de tancament i finalització de les activitats ha de ser les 23:00.

19. Si no hi ha zones adequades per al compliment de les normes anteriors ni alternatives de celebració no presencial, haurà de posposar-se fins que es dispose de llocs adequats que permeten complir les normes d’higiene i seguretat.

20. L’entitat organitzadora ha de vetlar pel compliment de totes aquestes mesures, i haurà de suspendre l’activitat si durant el desenvolupament se’n comprova la impossibilitat del compliment.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h