• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • Notícies
  • La Generalitat convoca les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià a les Falles

La Generalitat convoca les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià a les Falles

Les ajudes van dirigides a subvencionar l’edició en valencià dels llibres de les festes de les Falles, de la Magdalena, de les Fogueres i de les de Moros i Cristians

Una de les actuacions realitzades és la promoció d’activitats dirigides al foment de l’ús del valencià en el món associatiu relacionat amb les festes populars. Per això, la Generalitat ha previst en els pressupostos de 2020 una línia pressupostària destinada a la promoció del valencià en l’àmbit festiu. Les ajudes econòmiques o subvencions són una tècnica de foment i de col·laboració entre les administracions i els particulars per a la gestió d’interés públic.

Primer. Convocatòria i entitats beneficiàries

Es convoquen les subvencions de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de festes de les Falles, de la Magdalena, de les Fogueres i de les de Moros i Cristians durant l’any 2020 que estiguen legalment constituïdes, inscrites en el registre corresponent de l’administració, que complesquen els preceptes i requisits establits en l’Ordre 90/2016 que aprova les bases reguladores d’aquesta resolució. Les ajudes van dirigides a subvencionar l’edició en valencià dels llibres de les festes de les Falles, de la Magdalena, de les Fogueres i de les de Moros i Cristians en què participa l’entitat sol·licitant.

Segon. Dotació econòmica i modalitats

1. L’import global màxim que podrà assignar-se en concepte de subvenció per aquesta convocatòria serà de 300.000 euros. L’import anirà a càrrec de la línia S3166000 del programa 422.50 del pressupost de 2020 de la Generalitat Valenciana.

2. Les subvencions tindran la dotació econòmica i la distribució individualitzada següent:

a) Modalitats: llibres de les Falles
Es convoquen 105 subvencions per a llibres de les Falles amb una dotació total de 145.500 euros, distribuïts de la manera següent:
1. Llibres de les Falles de les comissions falleres de les poblacions de la Comunitat Valenciana, excepte les comissions falleres de la ciutat de València. Es convoquen 80 subvencions amb una dotació total de 90.000 euros. La distribució econòmica individualitzada de les subvencions serà la següent:

1r premi

5.000 €

2n premi

4.500 €

3r premi

4.000 €

4t premi

3.500 €

5é premi

3.000 €

del 6é al 10é premi

2.600 €

de l’11é al 15é "

2.100 €

del 16é al 20é "

1.600 €

del 21é al 25é "

1.100 €

del 26é al 30é "

1.000 €

del 31é al 35é "

900 €

del 36é al 40é "

800 €

del 41é al 45é "

650 €

del 46é al 50é "

550 €

del 51é al 60é "

500 €

del 61é al 70é "

450 €

del 71é al 80é "

400 €

2. Llibres de les Falles de les comissions falleres de la ciutat de València. Premi Ciutat de València.
Les comissions de falles de la ciutat de València no poden participar en la modalitat anterior. Es convoquen 25 subvencions amb una dotació total de 55.500 euros. La distribució econòmica individualitzada de les subvencions serà la següent:

Ordre de classificació:

1r premi

5.000 €

2n premi

4.500 €

3r premi

4.000 €

4t premi

3.500 €

5é premi

3.000 €

del 6é al 10é premi

2.500 €

de l’11é al 15é "

2.000 €

del 16é al 20é "

1.500 €

del 21é al 25é "

1.100 €

b) Modalitat: llibres de les Fogueres
Es convoquen 45 subvencions per a llibres de les Fogueres amb una dotació total de 64.500 euros. La distribució econòmica individualitzada de les subvencions per a les Fogueres serà la següent:

Ordre de classificació:

1r premi

5.000 €

2n premi

4.500 €

3r premi

4.000 €

4t premi

3.500 €

5é premi

3.000 €

del 6é al 10é premi

2.300 €

de l’11é al 15é "

1.800 €

del 16é al 20é "

1.500 €

del 21é al 25é "

1.000 €

del 26é al 30é "

800 €

del 31é al 35é "

600 €

del 36é al 40é "

500 €

del 41é al 45é "

400 €

c) Modalitat: llibres de la Magdalena (gaiates i colles)

Es convoquen 20 subvencions per a llibres de la Magdalena: 15 per a gaiates i 5 per a colles, amb una dotació total de 47.500 euros. La distribució econòmica individualitzada de les subvencions per a gaiates de la Magdalena serà la següent

Ordre de classificació:

1r premi

5.000 €

2n premi

4.500 €

3r premi

4.000 €

4t premi

3.500 €

5é premi

3.000 €

del 6é al 10é premi

1.100 €

de l’11é al 15é "

900 €

La distribució econòmica individualitzada de les subvencions per a colles de la Magdalena serà la següent:

Ordre de classificació:

1r premi

4.500 €

2n premi

4.000 €

3r premi

3.500 €

4t premi

3.000 €

5é premi

2.500 €

d) Modalitat: llibres de Moros i Cristians
Es convoquen 15 subvencions per a llibres dels Moros i Cristians amb una dotació total de 42.500 euros. La distribució econòmica indi- vidualitzada de les subvencions per a Moros i Cristians serà la següent:

Ordre de classificació:

1r premi

5.000 €

2n premi

4.500 €

3r premi

4.000 €

4t premi

3.500 €

5é premi

3.000 €

del 6é al 10é premi

2.500 €

de l’11é al 15é "

2.000 €

Tercer. Requisits dels llibres

a) Els llibres objecte de subvenció hauran de complir les caracte- rístiques previstes en el punt 3 de l’article 5 de l’Ordre 90/2016 que regula les bases.
b) Hauran de fer constar en els crèdits del llibre que s’ha participat en la convocatòria de la Generalitat segons el que s’indica en l’article 7 de l’ordre que regula les bases. En els crèdits del llibre ha de constar en la coberta interior o en la primera pàgina: «El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià». La llegenda ha d’estar impresa en la mateixa edició i característiques de l’obra. No serà vàlida la impressió a través d’en- cunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l’edició original.
c) En el llibre ha de constar imprés el corresponent dipòsit legal. No serà vàlida la impressió a través d’encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l’edició original.
d) Tindre una tirada mínima de 200 exemplars; excepte els de les colles de la Magdalena que hauran de tindre una tirada mínima de 100 exemplars.
e) No seran subvencionables els llibres editats o coeditats per ajun- taments i entitats privades ni les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

Quart. Criteris de valoració

D’acord amb els criteris establits en l’article 6 de les bases de la convocatòria, per a l’ordenació, l’avaluació i l’elaboració de l’informe dels llibres presentats, la comissió tècnica aplicarà els criteris següents:

1. Qualitat de l’edició. Màxim 63 punts:
Presentació i disseny: 0-15 punts. Adequació lingüística: 0-30 punts. Ús de llenguatge inclusiu: 3 punts Originalitat: 0-15 punts.

2. Continguts literaris. Màxim 60 punts:
Adequació i coherència de continguts: 0-20 punts. Enginy: 0-20 punts.
Interés: 0-20 punts.

3. Extensió de text escrit en valencià. Màxim 40 punts: 0,2 punts per pàgina.

4. Difusió del llibre complet. Màxim 25 punts:
Quantitat d’exemplars: 0,02 punts / exemplar. Màxim 15 punts. Difusió per mitjans electrònics: 5 punts.
Difusió en codi de barres bidimensional (codi QR): 5 punts.

5. Publicitat en valencià. Màxim 10 punts: 0,1 punts per anunci.

Cinqué. Sol·licitud, terminis i tramitació

1. La sol·licitud s’atindrà al que indica l’article 11 de l’Ordre 90/2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu (DOGV núm.7945, de 28.12.2016).
2. S’aproven el model de sol·licitud i els documents que s’adjunten com a annexos.
3. El model de la sol·licitud i els annexos estaran disponibles en el lloc web http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm/premis o https://sede. gva.es de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
4. La sol·licitud de participació és telemàtica. No obstant això, cal- drà presentar els cinc exemplars d’acord amb el punt 5 d’aquest article.

5. El termini de presentació de sol·licituds i de llibres serà el següent:
a) Llibres de les Falles
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV.

Per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 14 de febrer de 2020, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.
b) Llibres de la Magdalena, tant per a les gaiates com per a les colles.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV.

Per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 14 de febrer de 2020, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.
c) Llibres de les Fogueres
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV i finalitzarà el 5 de maig de 2020.
Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 14 de maig de 2020, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Mul- tilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.

d) Llibres de Moros i Cristians

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV i finalitzarà l’1 d’octubre de 2020.
Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 23 d’octubre de 2020, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.

Atés que el calendari de les festes és dilatat i abraça un ampli perí- ode, les entitats sol·licitants podran presentar, simultàniament, la sol·li- citud i els llibres ja editats.
La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l’ac- ceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

Sisé. Procediment de resolució i adjudicació

1. Seguidament, en aplicació dels criteris establits en el punt quart d’aquesta resolució i amb la valoració corresponent a totes les sol·lici- tuds que hagen complit els requisits de la convocatòria, s’elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda per a cada modalitat.

2. Atenent els criteris indicats, la comissió tècnica elaborarà l’infor- me i la proposta pertinent per a cada modalitat que l’òrgan instructor presentarà a la persona titular de la Direcció General de Política Lin- güística i Gestió del Multilingüisme.
3. Vista la proposta, la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme resoldrà la concessió i la quantitat de la subvenció.
4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de con- cessió és de sis mesos, comptadors des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l’article 18 de la LGS, l’article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 166 de la Llei 1/ 2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
Les entitats subvencionades seran també guardonades amb un esten- dard acreditatiu per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Les entitats que usen el llenguatge inclusiu en els llibres de festes presentats seran guardonades amb un distintiu que en reconega l’ús.

Seté. Comissió tècnica

1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de con- cessió és la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
2. Les sol·licituds seran estudiades i avaluades per una comissió tècnica que, com a òrgan col·legiat, es regirà pel règim previst per als òrgans col·legiats en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques.
3. La composició de la comissió tècnica serà la següent:
a) Llibres de les Falles
Presidència: titular de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
Secretaria: la persona responsable d’un servei de la Direcció Gene- ral de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme nomenada pel director general.
Vocals:
La persona responsable de la Direcció Territorial d’Educació, Cul- tura i Esport de València o persona en qui delegue.
La persona responsable d’un servei de la Direcció General de Polí- tica Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general.
Una persona en representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llen- gua.
Una persona representant de la Junta Central Fallera de València. Tres membres que tinguen la condició de personal funcionari de la
Generalitat Valenciana, nomenats pel director general de Política Lin- güística i Gestió del Multilingüisme.

b) Llibres de la Magdalena, per a les gaiates i per a les colles Presidència: titular de la Subdirecció General de Política Lingüística
i Gestió del Multilingüisme.

Secretaria: la persona responsable d’un servei de la Direcció Gene- ral de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general.
Vocals:
La persona responsable de la Direcció Territorial d’Educació, Cul- tura i Esport de Castelló o persona en qui delegue.
La persona responsable d’un servei de la Direcció General de Polí- tica Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general.
Una persona en representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llen- gua.
Tres membres que tinguen la condició de personal funcionari de la Generalitat Valenciana, nomenats pel director general de Política Lin- güística i Gestió del Multilingüisme.

c) Llibres de les Fogueres
Presidència: titular de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
Secretaria: la persona responsable d’un servei de la Direcció Gene- ral de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general.
Vocals:
La persona responsable de la Direcció Territorial d’Educació, Cul- tura i Esport d’Alacant o persona en qui delegue.
La persona responsable d’un servei de la Direcció General de Polí- tica Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general.
Una persona en representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llen- gua.
Tres membres que tinguen la condició de personal funcionari de la Generalitat Valenciana, nomenats pel director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
d) Llibres de Festes de Moros i Cristians
Presidència: titular de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
Secretaria: la persona responsable d’un servei de la Direcció Gene- ral de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general.
Vocals:
La persona responsable de la Direcció Territorial d’Educació, Cul- tura i Esport d’Alacant o persona en qui delegue.
La persona responsable d’un servei de la Direcció General de Polí- tica Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general.
Una persona en representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llen- gua.
Tres membres que tinguen la condició de personal funcionari de la Generalitat Valenciana, nomenats pel director general de Política Lin- güística i Gestió del Multilingüisme.
En el cas de produir-se alguna vacant, la persona titular de la Direc- ció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme desig- narà les persones suplents corresponents.

Huité. Justificació de la subvenció

D’acord amb l’article 14 de les bases reguladores, l’activitat sub- vencionada es considera justificada a partir de la resolució de concessió de la subvenció, atés que per a obtindre-la caldrà haver presentat l’edi- ció del llibre objecte de la subvenció i que la comissió tècnica l’haja avaluat.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Delegació
Es delega en la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme la facultat de resoldre la con- cessió i la denegació d’aquestes ajudes i se l’autoritza perquè, en l’àmbit de les seues competències, adopte les resolucions pertinents per a l’exe- cució d’aquesta resolució.

Segona. Règim de recursos
De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

 

EQMNEB7U8AEOTRQ

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h