• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Delegació de Juntes Locals

Este grup de fallers treballa en Junta Central Fallera representant a tots els pobles de la Comunitat

Representen, dins de Junta Central Fallera, a un dels col•lectius més nombrosos. Manuel Jorge González, David Tortosa, Érica Gimeno i Hugo Morte són la cara visible de totes les comissions de les Juntes Locals. Al capdavant, el seu delegat, Ferran Martínez que treballa junt amb la Vicepresidenta Mercedes de la Guia. 

La seua funció es basa en la relació amb les diferents Juntes Locals i associacions falleres que trobem, no solament en la nostra Comunitat Valenciana. Malgrat que actualment no consta dependència jeràrquica entre les Juntes Locals i JCF, són moltes les JJLL i comissions que segueixen mantenint les recompenses de JCF, per açò es recepcionen i arxiven els seus censos per esta Delegació.

A més són vàries les Juntes Locals que sol•liciten diferents tipus de jurats, i des de la delegació també s'encarreguen de coordinar els mateixos.

La seua etapa de major treball es concentra a principi de l'exercici fins l'estiu, amb un degoteig constant de Juntes Locals i comissions de poblacions sense Junta Local per a lliurar els censos.

Una vegada passa l'estiu, el ritme d'atenció baixa bastant i se centren a conèixer realment el funcionament de JCF i de la Delegació.

El seu horari d'atenció és de dilluns a dijous de 18:00 a 20:00 hores en la seu de Junta.

El principal esdeveniment de la Delegació és l'Homenatge a les Falleres Majors de la Comunitat València que es va celebrar enguany a Sueca. Malgrat que l'organització sempre recau en la Junta Local amfitriona, la delegació al complet està a disposició per al que necessiten. “La veritat que sempre és molt gratificant poder compartir com un més d'ells”, afirma el delegat.

Un altre esdeveniment emblemàtic de la Delegació és la Marató de Truc del Regne de València, en el qual els campions de les diferents Juntes Locals competeixen en una jornada per veure qui és el millor. Enguany, la cita, a Xàtiva.

Molts dels components d'esta delegació són novençans en el càrrec, però grans experts i amants de les falles. No dubten a destacar un fenomen que es repeteix en molts actes: la rebuda que fan les Juntes Locals a les Falleres Majors de València quan assisteixen als actes, en els quals afirmen: “Se't posen els pèls de punta”.

La delegació, que compta amb més de 25 anys d'història, ve amb molta força. A més dels Cursos de formació iniciats l'any passat, aposten per unes Falles, com a marca global, “Podem fer moltes més coses junts”,destaca Ferran Martínez. 

De moment, ja han començat a treballar en un Concurs de Playbacks en el qual es mesuren els guanyadors de les diferents Juntes Locals inclosa JCF. Un altre projecte que també està en marxa és la Mostra de Teatre Faller on puguem veure les representacions de grups de diferents poblacions.

Així com una matinal del nostre esport autòcton en el qual seleccions de diferents Juntes Locals competirien entre si.

La resposta per part de les Juntes Locals està sent molt positiva i permet el creixement d'estos projectes. 

Entre les peculiaritats de la seua delegació, destacar la diversitat amb la qual es viuen les falles des de Benicarló fins a Elda, per no parlar de les celebracions fora de la nostra Comunitat. Açò fa que, tenint un eix comú que és plantar falla, s'enriquisca amb la forma d'entendre la festa en les diferents Comarques, sempre sota el ja conegut hashtag #JuntsMolemMés

.

Representan, dentro de Junta Central Fallera, a uno de los colectivos más numerosos. Manuel Jorge González, David Tortosa, Érica Gimeno y Hugo Morte son la cara visible de todas las comisiones de las Juntas Locales. Al frente, su delegado, Ferran Martínez que trabaja codo con codo con la Vicepresidenta Mercedes de la Guía.

Su función se basa en la relación con las diferentes Juntas Locales y asociaciones falleras que existent, no solo en nuestra Comunitat Valenciana. Pese a que actualmente no consta dependencia jerárquica entre las Juntas Locales y JCF, son muchas las JJLL y comisiones que siguen manteniendo las recompensas de JCF, por ello se recepcionan y archivan sus censos por esta Delegación.

Además son varias las Juntas Locales que solicitan diferentes tipos de jurados, y desde la delegación también se encargan de coordinar los mismos.

Su etapa de mayor trabajo se concentra en el arranque del ejercicio hasta el parón estival, con un goteo constante de Juntas Locales y comisiones de poblaciones sin Junta Local para entregar los censos.

Una vez pasa el verano, el ritmo de atención baja bastante y se centran en conocer realmente el funcionamiento de JCF y de la Delegación.

Su horario de atención es de lunes a jueves de 18:00 a 20:00 horas en la sede de Junta.

El principal evento de la Delegación es el Homenaje a las Falleras Mayores de la Comunitat Valencia que se celebró este año en Sueca. Pese a que la organización siempre recae en la Junta Local anfitriona, la delegación al completo está a disposición para lo que necesiten. “La verdad que siempre es muy gratificante poder compartir como si fuéramos uno más de ellos”, afirma el delegado.

Otro evento emblemático de la Delegación es el Maratón de Truc del Regne de Valencia, en el que los campeones de las diferentes Juntas Locales compiten en una jornada por ver quién es el mejor. Este año, la cita, en Xàtiva.

Muchos de los componentes de esta delegación son novatos en el cargo, pero grandes expertos y amantes de las fallas. No dudan en destacar un fenómeno que se repite en muchos actos: el recibimiento que hacen las Juntas Locales a las Falleras Mayores de Valencia cuando asisten a los actos, en los que afirman: “Se te ponen los pelos de punta”.

La delegación, que cuenta con más de 25 años de historia, viene con mucha fuerza. Además de los Cursos de formación iniciados el año pasado, apuestan por unas  Fallas, como marca global, “Podemos hacer muchas más cosas juntos”,destaca Ferran Martínez.

De momento, ya han empezado a trabajar en un Concurso de Playbacks en el que se midan los ganadores de las diferentes Juntas Locales incluida JCF. Otro proyecto que también está en marcha es la Mostra de Teatre Faller donde podamos ver las representaciones de grupos de diferentes poblaciones.

Así como una matinal de nuestro deporte autóctono en el que selecciones de diferentes Juntas Locales competirían entre sí.

La respuesta por parte de las Juntas Locales está siendo muy positiva y permite el crecimiento de dichos proyectos.

Entre las peculiaridades de su delegación destacar la diversidad con la que se viven las fallas desde Benicarló hasta Elda, por no hablar de las celebraciones fuera de nuestra Comunitat. Esto hace que, teniendo un eje común que es plantar falla, se enriquezca con la forma de entender la fiesta en las diferentes Comarcas, siempre bajo el ya conocido hashtag #JuntsMolemMés

 

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte