• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Resolució de les subvencions de la Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit faller

Resolució de les subvencions de la Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit faller

Resolució del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme per la qual es concedeixen subvencions per a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit faller, per a l’exercici pressupostari de 2021.

RESOLUCIÓ del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen subvencions per a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu (Modalitat A: Falles), per a l’exercici pressupostari de 2021

Per l’Ordre 90/2016, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s’aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció del valencià en l’àmbit festiu. Mitjançant la Resolució de 13 de maig de 2021, del conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9086 de 18.05.2021), es van convocar les subvencions per a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu, per a l’exercici pressupostari de 2021.

Vist l’informe de la comissió tècnica en què es concreta el resultat de l’avaluació dels llibrets presentats per les comissions de festes de les Fogueres, després de ser estudiats i avaluats per la comissió tècnica, constituïda i reunida el dia 12 de novembre de 2021 a aquest efecte. 

Vist l’informe de l’òrgan instructor en què consta que de la informació que es troba en el seu poder es desprén que els beneficiaris complixen tots els requisits necessaris per a accedir-hi. De conformitat amb els criteris de valoració, segons el que disposa l’article 6 de l'ordre de bases i l'apartat quart de la Resolució de 13 de maig de 2021, de la conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de convocatòria.

D’acord amb l’autorització de la disposició final primera i amb la disposició final primera de la Resolució de convocatòria, vista la proposta de l’òrgan instructor, resolc:

Primer
Concedir les subvencions proposades a les comissions de festes de Falles que s’indiquen en l’annex I i assignar a cada una la quantitat que s’hi especifica, per un import total de 120.750 €, a càrrec de la línia S3166000 de l’aplicació pressupostària 09.02.06.422.50.4, del pressupost de la Generalitat per a 2021.

Segon
Les entitats beneficiàries han de complir amb el que estableixen els articles 7 i 15 de les bases sobre les obligacions i el reintegrament de la subvenció. De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que esgota la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestativament en reposició o directament d'un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació de l’acte

b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h