• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Bases convocatòria oberta a professionals i empreses per a la realització de la creativitat per a la campanya gràfica de les Falles de 2022

Bases convocatòria oberta a professionals i empreses per a la realització de la creativitat per a la campanya gràfica de les Falles de 2022

Estes són les bases de la convocatòria oberta a professionals i empreses per a la realització de la creativitat per a la campanya gràfica de les Falles de 2022

1.Objecte i finalitat de la convocatòria
La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació creativa per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la creativitat per a la campanya gràfica de les Falles de València de 2022.
Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà la creativitat per a la campanya gràfica de les Falles de València de 2022, i l’adaptació d’esta a diferents elements que es detallen en l’annex.

2. Requisits dels participants
Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, estudi de disseny o d’il·lustració, agència de publicitat o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.
No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 71 i REGIDORIA DE CULTURA FESTIVA concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

3. Forma de presentació de les candidatures
Les persones i empreses interessades a participar-hi hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar una documentació que incloga:
- Dossier de treballs. Este document ha d’arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o empresa que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec, amb un màxim de tres imatges de cada treball.
- Currículum personal o acreditació professional semblant del professional o empresa. La forma de presentació d’esta informació serà digital, exclusivament a través de la plataforma WeTransfer, adreçada a l’adreça de correu electrònic <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.;, indicant en l’assumpte del missatge “Crida a projecte imatge Falles 2022”.
La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant un justificant de recepció.

4. Composició del comité de selecció
El comité de selecció estarà compost de la manera següent:
Presidència: El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.
Vocals:

  • Tres professionals del disseny gràfic, la il·lustració i la comunicació publicitària, proposats per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.
  • El guanyador de la convocatòria oberta de l’any anterior.
  • Una persona en representació de la Junta Central Fallera.

Secretaria: Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l’Administració Municipal o personal funcionari en qui delegue.

5. Constitució i actuació del comité de selecció.
Criteris d’avaluació i resolució Una volta constituït el comité, s’alçarà una acta de les seues decisions. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per verificar el compliment efectiu de les condicions establides en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, resoldrà la convocatòria, per a la qual cosa avaluarà tant la qualitat gràfica dels dossiers de treballs dels participants com el seu currículum. Entre totes les candidatures el comité seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, d’acord amb els criteris següents:
- Experiència en projectes semblants.
- Qualitat en treballs desenvolupats.
- Originalitat i creativitat en els resultats.

Una vegada resolta la convocatòria, es detallarà al professional o professionals seleccionats en una sessió informativa les especificacions tècniques i de concepte necessàries per a la realització de la campanya gràfica. Així mateix, s’establirà el sistema de comunicació entre la Regidoria de Cultura Festiva i el professional o empresa seleccionat per a anar perfilant la proposta definitiva, així com el calendari amb les dates d’entrega (de manera estimativa, el disseny principal hauria d’estar enllestit i aprovat el 27 de desembre de 2021).

La resolució del comité de selecció es farà pública en les pàgines web de l’Ajuntament de València i de la Junta Central Fallera, sense perjuí de la notificació personal a qui resulte seleccionat.

El professional o empresa seleccionat pel jurat resultarà adjudicatari del contracte d’acord amb les normes que s’apliquen per a la contractació pública.

El comité de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú.

6. Procés i fases de la convocatòria
Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicaran en el Tauler d’Edictes Electrònic i en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera i dels col·lectius representants dels professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació publicitària: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, Associació Professional d’Il·lustradors de València i Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.

El termini per a l’enviament de candidatures serà de set dies naturals a comptar des de les 9.00 hores de l’endemà de la publicació d’estes bases en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de València.

Conclòs el termini de presentació de candidatures, el comité de selecció celebrarà la sessió d’avaluació en un termini màxim d’una setmana.

La reunió amb la persona o empresa seleccionada per a l’establiment de les condicions generals es farà en el termini d’una setmana des de la reunió del comité de selecció.

La participació en esta convocatòria implica la plena acceptació d’estes bases.

7. Contractació
La Regidoria de Cultura Festiva, a través del procediment de contracte menor, adjudicarà per un import de 6.050,00 euros (IVA inclòs) la realització de la creativitat de la campanya gràfica de les Falles de València del 2022 i les adaptacions bàsiques d’esta que es detallen a continuació (els suports seran en un idioma):
- Cartells en formats 50 x 70 cm, 35 x 50 cm, A3 i online per a xarxes socials.
- Adaptació bàsica per a mupis en tres formats (estàndard, columna i sènior).
- Capçaleres per a xarxes socials (capçaleres estàtiques per a Facebook, Twitter i Instagram).

La resta d’aplicacions o adaptacions posteriors de la campanya gràfica que haja de desenvolupar necessàriament l’empresa o el professional seleccionat tindran un import màxim d’11.979,00 euros (21% IVA inclòs).

El preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a este tipus de servicis.

Qualsevol variació o correcció del disseny inicial estarà subjecta a un acord previ entre les dos parts.

A més, l’ús del disseny per a una finalitat diferent de l’especificada en esta convocatòria haurà de tindre el consentiment de l’autor.

La realització de la creativitat per a la campanya gràfica per a les Falles de València de 2022 comporta la cessió dels drets que resulten transferibles de publicació, reproducció i explotació a favor de l’Ajuntament de València, sense límit geogràfic ni temporal.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte