• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Proposta de normes per a l'elecció de les Falleres Majors de València 2022

Proposta de normes per a l'elecció de les Falleres Majors de València 2022

Esta és la proposta de normes per a l'elecció de les Falleres Majors de València 2022

Requisits per a les candidates

Totes les comissions pertanyents al cens oficial faller de Junta Central Fallera podran presentar a una candidata infantil i a una candidata major, censada en la comissió, per a aspirar a ser Falleres Majors de València 2022.

Les candidates infantils aspirants a Fallera Major Infantil de València hauran de ser menors de 14 anys al final del termini d'inscripció. Les candidates aspirants a Fallera Major de València hauran d'haver complit els 15 anys abans que finalitze el termini d'inscripció.

Les candidates hauran d'estar donades d'alta com a mínim en dos exercicis en el cens de la comissió que les presenta amb anterioritat a la data de sol∙licitud. Les comissions hauran de vetlar pel compliment d'aquesta condició, que serà comprovada per Junta Central Fallera.

No podrà presentar‐se cap aspirant que estiga subjecta a sanció o expedient disciplinari de possible sanció sense resoldre per la Delegació d'Incidències de Junta Central Fallera o instància superior.

Les aspirants només podran presentar‐se a la preselecció de l'exercici en curs en representació de la comissió en què estiguen censades i pel sector de pertinença d'aquesta.
Si una fallera ha pertangut a les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València no podrà presentar‐se a elecció a la mateixa cort per segona vegada.

Les aspirants assumeixen que, en cas d'eixir triades, estan obligades a complir amb les assistències, comportament i responsabilitat del seu càrrec durant tot l'exercici, que serà indicat pels responsables de Junta Central Fallera, anteposant els requeriments de Junta Central Fallera i l'Ajuntament de València als particulars i els de les seues respectives comissions, sectors o agrupacions.

Organització de l'elecció

Primera fase – Preseleccions per sectors

La primera fase d'elecció s'organitzarà per sectors fallers, i seran els vocals electes per aqueixos sectors els que, en nom de Junta Central Fallera, s'encarreguen de l'organització d'aquesta fase.

Junta Central Fallera establirà anualment les dates en les quals podran organitzar‐se les preseleccions. Per la singularitat de la situació en aquest any es proposa realitzar les preseleccions immediatament després de la celebració de la setmana de falles que serà de l'1 al 5 de setembre, en concret el cap de setmana següent els dies 10, 11 i 12 de setembre. Junta Central Fallera posarà a disposició diferents ubicacions per a la celebració de les diferents preseleccions, assumint el cost d'aquests espais.

El nombre de candidates triades per a passar a la segona fase del procés dependrà del nombre de comissions que componguen cadascun dels sectors:
• Els sectors formats fins a 12 comissions elegiran dues candidates.
• Els sectors formats per 13 o més comissions elegiran tres candidates.

Cada sector podrà triar lliurement el seu jurat, els components del qual hauran d'estar lliures de qualsevol sanció per Junta Central Fallera; per aquesta raó, es recomana la consulta amb anterioritat a la Delegació d'Incidències.

Per a aquells sectors que no desitgen triar un jurat propi, Junta Central Fallera podrà designar un jurat, a criteri de la secretaria general, que posarà a la disposició del sector.

Aquells sectors que ho desitgen podran sol∙licitar que el jurat acudisca prèviament, fins a un màxim de tres hores abans del començament de la preselecció, amb l'objectiu de reunir‐se amb les candidates. En tot cas, els membres del jurat hauran de tindre llibertat d'actuació. Hauran d'estar lliures de qualsevol sanció per Junta Central Fallera per aquesta raó, es recomana la consulta amb anterioritat a la Delegació d'Incidències, i no hauran de tindre cap mena de vinculació amb els aspirants, havent de signar una declaració jurada. Igualment hauran de presentar un certificat de delictes sexuals.

Els jurats estaran assistits per un representant de la secretaria de Junta Central Fallera, qui aportarà el llistat de les candidates, fulles d'escrutini i model d'acta que haurà d'emplenar i signar el jurat. Durant la redacció de l'acta i la seua signatura només podran ser presents els membres del jurat, el representant de secretaria de Junta Central Fallera i els dos interventors nomenats per les comissions.

Junta Central Fallera s'encarregarà de subministrar les flors per a les candidates de cada sector.

Totes les candidates triades d'entre tots els sectors passaran a la següent fase d'elecció.

Segona fase – Junta Central Fallera

La segona fase l'organitzarà Junta Central Fallera, amb supervisió de la secretaria general, en coordinació amb les diferents delegacions implicades.

Aquesta segona fase s'iniciarà amb un mínim de quinze dies abans de l'acte d'elecció.

Per la singularitat de la situació en aquest any es proposa que s'autoritze al fet que el procés de la segona fase es puga iniciar en menys de quinze dies abans de l'acte d'elecció.

En finalitzar aquesta fase s'hauran elegit tretze candidates a Fallera Major Infantil de València i tretze candidates a Fallera Major de València.

El jurat, que serà el mateix en la segona i en la tercera fase del procés estarà compost per set membres per a Fallera Major Infantil de València i set membres per a Fallera Major de València, tots ells majors d'edat, i serà triat sobre la base de la següent proporció:
• 3 membres seran designats per la presidència de Junta Central Fallera. D'aquests tres, dos seran triats d'entre les que ja han sigut Falleres Majors de València i components de les Corts d'Honor; el tercer membre d'aquest grup serà una persona de perfil relacionat amb les funcions de les Falleres Majors i haurà de ser faller o fallera censats en alguna comissió pertanyent a Junta Central Fallera.
• 4 membres seran designats per l'assemblea de presidents d'entre els presidents i presidentes de falla i d'agrupació i membres de Junta Central Fallera. D'aquests quatre components, com a màxim serà elegits un president/a d'agrupació i com a mínim serà triat un component de Junta Central Fallera, que serà un delegat de sector o un vocal de lliure designació. En cas d'empat entre dos o més persones, prevaldrà la major recompensa i, de produir‐se novament l'empat, l'any d'obtenció d'aquesta.
• En tots els casos es triaran els corresponents suplents per a les possibles incompatibilitats que pogueren aparéixer.

No podrà ser nomenat jurat a aquella persona ho haja sigut per al mateix procés en algun moment durant els cinc anys immediatament anteriors.

Incompatibilitats:

  • Si té entre les candidates a una Fallera de la seua Comissió.
  • Si existeix una relació familiar directa amb la candidata, pare‐filla, tio/a, nebots/as, avi/a‐ néta.
  • I per ètica personal, que el Jurat solament ell coneix

Les activitats a realitzar amb les candidates per a ajudar en l'elecció seran proposades pels membres dels jurats a la secretaria general de Junta Central Fallera i aprovades per aquesta atenent criteris d'oportunitat i disposició pressupostària.

Aquesta fase finalitzarà en l'acte públic que anualment es realitzarà en el que es nomenaran les a tretze candidates infantils i tretze candidates adultes que passaran a la fase final.

El jurat es reunirà prèviament el començament de l'acte i, davant la presència d'un notari col∙legiat, comunicaran a la Secretaria General de Junta Central Fallera el nom de les tretze candidates adultes i tretze infantils que passaran a la següent fase, així com les suplents corresponents. La Secretaria General mantindrà els noms en dos sobres diferenciats i tancats que només obrirà en el moment de lectura de les triades.

Tercera fase – Junta Central Fallera

La tercera fase l'organitzarà Junta Central Fallera amb supervisió de la secretaria general en coordinació amb les diferents delegacions implicades.

Aquesta tercera fase s'iniciarà en la setmana immediatament posterior a la finalització de la segona fase i finalitzarà en l'acte de nomenament de les Falleres Majors.

En finalitzar aquesta fase s'hauran triat la Fallera Major Infantil de València i la Fallera Major de València. Les candidates no triades seran les components de les Corts d'honor respectives.

El jurat d'aquesta fase serà el mateix de la fase anterior.

Les activitats a realitzar amb les candidates per a ajudar en l'elecció seran proposades pels membres dels jurats a la secretaria general de Junta Central Fallera i aprovades per aquesta atenent criteris d'oportunitat i disposició pressupostària.

Aquesta fase finalitzarà en l'assemblea general extraordinària de Junta Central Fallera en què l'Alcaldia de la ciutat nomenarà les Falleres Major de València.

El jurat es reunirà prèviament el començament de l'assemblea i comunicarà a la Secretaria General de Junta Central Fallera el nom de les Falleres Majors de València, així com les suplents corresponents. La Secretaria General mantindrà els noms en dos sobres diferenciats i tancats que només obrirà en el moment de lectura de les triades.

Qualsevol aspecte no inclòs en aquestes normes serà resolt, en el seu moment, pels jurats corresponents o per la junta directiva de Junta Central Fallera.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte