• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Instruccions per al tancament de l'exercici 2020-2021 i inici del 2021-2022

Instruccions per al tancament de l'exercici 2020-2021 i inici del 2021-2022

La delegació d'Incidències i Demarcacions informa de les instruccions per al tancament de l'exercici 2020-2021 i inici del 2021-2022

ELECCIÓ PRESIDENT/A

El termini d'elecció de president/a serà des del dia 20 de març fins al 30 d'abril. El lliurament de censos serà des del 5 d'abril fins al 3 de maig, a excepció de les falles que presenten candidat per a vocal electe, que serà fins al dia 26 d'abril el lliurament de censos.

VOCALS ELECTES

El termini de presentació de sol·licituds per a ser triat/ada vocal electe/a (Delegat de Sector) haurà d'efectuar-se per email o en la Secretaria de Junta Central Fallera des del dia 29 de març fins al dia 26 d'abril de 2021, tots dos inclusivament. NO S'ADMETRÀ CAP SOL·LICITUD SI NO VA ACOMPANYADA AMB EL CENS DE LA COMISSIÓ DE FALLA ON ESTIGA INSCRIT EL SOL·LICITANT. L'elecció de vocals electes dels diferents sectors fallers tindrà lloc entre els dies 3 i 10 de maig de 2021, tots dos inclusivament.

FALLES DE NOVA CREACIÓ

Es sol·licitaran per escrit aportant la documentació reglamentària davant la Secretaria de JCF des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021. Les sol·licituds estaran a la disposició dels interessats/ades a partir del dia 1 d'abril de 2021 en la Delegació d'Incidències i Demarcacions.
Els plans que han d'aportar, amb la demarcació, la ubicació dels monuments, així com la carpa, zona de focs i activitats. Ha d'estar subscrit per un tècnic autoritzat i escala 1:200 i degudament delimitat.

LEGALITZACIÓ DE NOUS CASALS

L'obertura d'un nou Casal requereix sol·licitar-la per escrit davant la Delegació d'Incidències i Demarcacions aportant la següent documentació:

a) Còpia del títol de propietat del local o del contracte d'arrendament o el de qualsevol forma d'ús.
b) Pla delimitat del local en el qual ha de constar la superfície.
c) Cost (Pressupost) del condicionament del local, en el seu cas.
d) Còpia de la Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil com a usuaris del local, si la tingueren.

CANVI D'UBICACIÓ DE MONUMENTS

Les Comissions que pretenguen un canvi d'ubicació dels seus monuments hauran de sol·licitar-lo per escrit, davant la Delegació d'Incidències i Demarcacions, acompanyant, pla oficial escala 1:200, el mateix que vostès enviaran a la Regidoria de Festes per a la seua valoració per part dels serveis de l'Ajuntament de València, i indicant els motius i raons del canvi. Serà la Delegació qui tramitarà l'expedient davant l'Excm. Ajuntament de València i altres organismes competents a fi que emeten els preceptius informes a virtut dels quals podrà o no autoritzar-se el canvi pretès. Deuran, no obstant això, les Comissions realitzar les peticions que s'efectuen fins al 18 d'octubre, sense possibilitat de pròrroga.
NOTA: La Junta Central Fallera no tramitarà la zona de focs, zona d'activitats i carpa. Aquesta documentació és només informativa.

ASSESSORAMENT JURÍDIC A LES COMISSIONS DE FALLA

Es prestarà en les dependències de la Delegació d'Incidències, excepte cas de força major, els dimarts en horari de 19.15 hores a 20.30 hores amb cita prèvia.

CONSULTES DE TIPUS GENERAL SOBRE EL REGLAMENT FALLER

Tots els dies hàbils en horari de 19.00 a 20.30 hores, amb cita prèvia en les dependències de la Delegació d'Incidències.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h