• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Regles de la primera edició del Campionat de Dominó de JCF

Regles del joc del dominó per al campionat organitzat per Junta Central Fallera segons la normativa de la Federació Espanyola de Dominó

 PRIMERA. - Les partides es disputaran a 300 punts. En cada mà s'anotaran els punts de totes les fitxes que resten per a col·locar a favor de la parella que domine o guanye el tancament. En cas d'empat en un tancament no s'anoten els punts i es corre la mà.

SEGONA.- Reunits els jugadors que componen les dues parelles, acordaran qui anota els resultats i qui dels contraris efectua els recomptes. A continuació cada jugador triarà una fitxa, sent el de major puntuació el que triarà efectuarà l'eixida.

TERCERA.- El jugador de l'esquerra del qual inicia el joc (d'ara en avant "el mà") remourà les fitxes, i a continuació les tornarà a moure "el mà", qui serà l'últim a agafar les fitxes. Si és un doble, el "mà" la posarà en sentit horitzontal i si fora de dos valors en sentit vertical, posant el valor major cap al seu company.

QUARTA.- En alçar les fitxes, aquestes es deixaran en la mateixa posició i ordre sense poder alterar-les el jugador, qui en utilitzar-les les col·locarà sense dubtes, d'una manera ferma però suau, tenint present que si es toca una fitxa serà obligatòria la seua col·locació, encara que no seria la fitxa desitjada.

QUINTA.- Si davant un tancament un jugador desitja tancar, però per equivocació col·loca la fitxa en el costat contrari, el joc quedarà obert i en cap cas es podrà modificar la jugada. En presentar-se jugada de tancament, el company de qui analitza la jugada mantindrà una total immobilitat amb la mirada baixa, així mateix el jugador que estudia el tancament no hi haurà, abans d'executar la jugada, de mirar la cara del company.

SEXTA - Es consideren infraccions o vulneració de les normes:

1) Pensar, sense tenir més d'una fitxa a posar, sempre que aquesta tinga cabuda per un sol costat.

2) Quan per error es diu “passe” tenint fitxa o fitxes per a jugar.

3) Dubtar fent acció de triar entre les fitxes fins i tot sense tocar-les.

4) Efectuar l'eixida un jugador sense correspondre-li.

5) Qualsevol fitxa descoberta o caiguda, fins i tot de manera involuntària, una vegada alçades les fitxes pels jugadors.

6) La realització de gestos, estridències, canvis de postura, colpejar la taula i manifestacions verbals. La partida ha de jugar-se de forma relaxada i només al final de la jugada es podran fer breus comentaris. No s'ha d'elevar el to de veu amb recriminacions. Es procurarà mantenir la mateixa postura durant el desenvolupament de la jugada.

SETENA.- Qualsevol vulneració o infracció haurà de reflectir-se en la fulla d'anotacions.

NOTA: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen partides de dominó amb gent no habituada a les normes de la FED i els jugadors experimentats han de facilitar la normalitat en les partides de joc.

Els Delegats de Sector, tindran totes les competències i la representació de l'organització.

Si alguna comissió abandona la partida en la qual està jugant, es considerarà com si no haguera iniciat el Campionat.

Correspon al Comitè de Competició la imposició de la sanció corresponent si considera la retirada no justificada.

Aquesta sanció podria portar fins i tot a la inhabilitació dels jugadors i de la comissió a participar en futurs Campionats.

La parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.

Les regles del joc d'aquest Campionat són les que s'adjunten en aquestes BASES, editades per la Delegació de Festejos de la Junta Central Fallera.

Es considerarà FALTA GREU, i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants d'aquestes regles.

El Comitè de Competició estarà format per tres persones de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera i les seues decisions seran inapel·lables.

La participació en aquest Campionat. comporta l'acceptació i el coneixement per part de les comissions i dels jugadors d'aquestes bases.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte