• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Bases XXXIV concurs de Playbacks infantil de JCF exercici 2020-2021

Estes són les bases del XXXIV concurs de Playbacks infantil de JCF exercici 2020-2021

1. Podran participar en aquest Concurs totes les Comissions Falleres que el sol•liciten i estiguen degudament registrades en el cens de la Junta Central Fallera.
Per a poder participar en el Concurs s'haurà d'aportar una fiança prèvia de 100€, que serà retornada per transferència una vegada efectuada l'actuació.
Les diferents Comissions participants en el Concurs hauran d'aportar, al costat del full d'inscripció, el resguard acreditatiu de l'ingrés o transferència de la fiança realitzada en el següent compte corrent: ES47 2038 6171 7664 0000 0494
Si per qualsevol motiu o circumstància, el dia de la seua actuació no poguera participar, quedarà eliminada del Concurs, no podent actuar un altre dia.
També perdrà el dret a recuperar la fiança depositada en realitzar la inscripció.

2. Cada Comissió podrà presentar com a màxim UNA ACTUACIÓ en Modalitat Individual i una altra en la Modalitat de Grup.

3. Hi haurà dues Categories:

 • INDIVIDUAL: Formada per un màxim de tres components.
 • GRUP: Formada per quatre o més components.

En la modalitat GRUP, hi haurà dues categories A i B, en la forma que es detalla a continuació.

La categoria de Grup es divideix en dos:

 • Categoria A: Estarà formada per les deu primeres classificades de la XXXIII edició del Concurs de Play-Back, més les tres comissions que pugen de la categoria B. les comissions classificades en la modalitat del grup A, podran abstenir-se un any del Concurs i mantenir la categoria a l'any següent.
  Aquest any degut a les circumstàncies excepcionals per la COVID-19, no computara com a any d'abstenció en cas de no participar.
 • Categoria B: Estarà formada per les restants classificades de l'exercici anterior, més les de nova participació.
  Les tres primeres de la Categoria Grup B, pujaran a la Categoria A per al pròxim concurs. De la mateixa manera, els tres últims classificats de la Categoria A, baixaren a la Categoria B.

L'edat dels participants serà fins a catorze anys.

4. L'actuació tindrà una duració màxima de DEU MINUTS, per a totes les categories
El temps permès per a muntar i desmuntar el decorat serà de DEU I SET minuts respectivament. Tota Comissió que excedisca del temps serà DESQUALIFICADA. Seguint les exigències sanitàries entre cada actuació es desinfectarà l'espai escènic i no s'ajuntaran dues comissions muntant i desmuntant alhora.

5. Les inscripcions s'efectuaran a través de la Secretària Virtual de la JCF adjuntant fotocòpia del resguard de la fiança.
El procés d'inscripció s'iniciarà l'endemà d'haver-se publicat les bases en el BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i del termini de finalització del procés d'inscripció, així com del dia que tindrà lloc el sorteig. També ho podreu en la web de JCF.
En la inscripció, haurà d'indicar-se la modalitat en què es desitja participar, fent constar el tema, nom, cognoms i número de cens de cadascun dels participants, així com el telèfon de contacte de l'encarregat del grup.

6. El Jurat dictaminarà l'acord amb els següents criteris:

 • A) VOCALITZACIÓ, INTERPRETACIÓ I COREOGRAFIA
 • B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI.

La puntuació de l'apartat B no podrà ser igual o superior a la puntuació obtinguda en l'apartat A.

 • Exemple:
  A) VOCALITZACIÓ, INTERPRETACIÓ I COREOGRAFIA, 10 punts
  B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI. 5 punts Les seues decisions seran inapel•lables.

7. Es realitzarà el sorteig entre les Comissions participants per a determinar l'ordre i el dia d'actuació, així com el lloc i el dia que iniciarà el Concurs.

8. Per als canvis de dia d'actuació entre Comissions participants una vegada realitzat el sorteig, haurà d'enviar-se per correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Presentant-se un escrit de les dues Comissions signat i segellat per elles.

9. Totes les Comissions participants rebran una banderola com a record de la seua participació.

10. La música corresponent haurà de manar-se com a màxim 24 h. abans de l'actuació per e-mail a la sala on se celebre, amb còpia Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en format MP3, en el correu haurà de constar el nom i el número de la Comissió, així com el títol de l'actuació a representar i la modalitat en què concursa.

11. Durant tot el temps que dure l'actuació, haurà d'haver-hi un responsable de la Comissió en so i il•luminació.

12. El Concurs es realitzarà dissabtes, a determinar el dia del sorteig, durant el temps que es considere necessari per a poder-lo portar a bon terme.
Posteriorment, una vegada fetes totes les actuacions i reunit el Jurat, d'acord amb les puntuacions obtingudes, es convocarà una reunió en la Junta Central Fallera on es donaran a conèixer els finalistes i, a través dels mitjans de comunicació, es faran públics.
La Final se celebrarà en la data que es farà pública en el seu moment.
De la mateixa manera, després de realitzar la Final, es donaran a conèixer el veredicte del Jurat i seguidament es farà lliurament dels premis obtinguts en la mateixa Sala.
L'organització es reserva el dret a suspendre el Concurs, si les inscripcions no superen el 10% del cens de les Comissions de la Junta Central Fallera.
En cas que no es puga celebrar en la data prevista el concurs no s'anul•larà, sinó que es posposarà, a causa de l'alta inversió econòmica que realitzen en vestuari i decorat, llevat que per força major, les autoritzades sanitàries suspengueren tots els espéctalos i no es poguera realitzar en cap a una altra data.

S'estableixen els següents premis:

Modalitat INDIVIDUAL:

 • PRIMER PREMI: 550 € i estendard
 • SEGON PREMI: 350 € i estendard
 • TERCER PREMI: 175 € i estendard
 • QUART PREMI: 75 € i estendard
 • CINQUÈ PREMI: 75 € i estendard
 • SISÈ PREMI: 75 € i estendard

Modalitat GRUP A:

 • PRIMER PREMI: 950 € i estendard
 • EGON PREMI: 550 € i estendard
 • TERCER PREMI: 350 € i estendard
 • QUART PREMI: 250 € i estendard
 • CINQUÈ PREMI: 200 € i estendard
 • SISÈ PREMI: 200€ i estendard

Modalitat GRUP B:

 • PRIMER PREMI: 200€ i estendard
 • SEGON PREMI: 150€ i estendard
 • TERCER PREMI: 100€ i estendard
 • QUART PREMI: 100€ i estendard
 • CINQUÈ PREMI: 100€ i estendard
 • SISÈ PREMI: 100€ i estendard

Els premis estan expressats pel seu import brut, sense considerar la retenció legal corresponent.

Categoria Individual
S'atorgaran els següents premis:

 • Premi al millor decorat
 • Premi a la millor intèrpret femenina
 • Premi al millor intèrpret masculí
 • Premi al millor Vestuari
 • Premi a la millor Coreografia

Categoria Grup A
S'atorgaran els següents premis:

 • Premi al millor decorat
 • Premi a la millor intèrpret femenina
 • Premi al millor intèrpret masculí
 • Premi al millor Vestuari
 • Premi a la millor Coreografia

Categoria Grup B
S'atorgaran els següents premis:

 • Premi al millor decorat
 • Premi a la millor intèrpret femenina
 • Premi al millor intèrpret masculí
 • Premi al millor Vestuari
 • Premi a la millor Coreografia

13. La permanència a la Sala, bé com a actuant o com a espectador, porta amb si el respecte a les decisions del Jurat, així com als components de l'organització. La inobservança d'aquest apartat, comporta la sanció d'un any d'inhabilitació a la Comissió de la Falla a què pertany la persona que transgredisca aquesta norma.

14. Així mateix, queda expressament prohibit el llançament de papers, globus, confetis, bengales, etc., o qualsevol cosa o element aliè als decorats propis de l'actuació o de la mateixa Sala.

15. Totes aquelles comissiones participants, hauran de complir amb la llei de prevenció de riscos laborals que la sala en la qual es realitze el concurs, establisca, el no compliment d'aquestes, serà motiu de desqualificació.

16. La inscripció i la participació en aquest Concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes BASES I DE TOTS ELS DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN, inclosa la cessió de les dades dels participants per a la base de junta central fallera, complint així amb la LOPD.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. AQUESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h