• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Bases XLVII concurs de Teatre Faller en llengua valenciana de JCF

Estes són les bases del XLVII concurs de Teatre Faller en llengua valenciana de JCF

La Junta Central Fallera, per mitjà de la Delegació de Cultura, convoca, un any més, el XLVII CONCURS DE TEATRE EN VALENCIÀ, fent constar com a premissa que la inscripció i la participació en este concurs significa l’acceptació, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d'estes

BASES

1. Podran participar en el concurs els grups de teatre de totes les comissions de falla que ho sol•liciten, i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera, amb els límits següents:

 • Categoría TERCERA: fins a 15 comissions
 • Categoría SEGONA: fins a 15 comissions
 • Categoría PRIMERA: fins a 15 comissions
 • Categoría JOVE: fins a 15 comissions

2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana. Es considerarà un demèrit la utilització per part de qualsevol personatge, sense necessitat dramàtica, d'altres llengües diferents de la valenciana.

3. Tots els directors, actors i actrius del quadre artístic hauran d’estar censats en la comissió participant.

4. Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, han de tindre el permís corresponent de l’autor, així com el visat de la Societat General d’Autors, en cas que siga necessari, que serà imprescindible per a formalitzar la inscripció. Les obres que es presenten com a inèdites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que mai no han sigut representades.

5. A la modalitat d’obra inèdita només podran presentar-se obres que no hagen sigut mai representades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no és inèdita, es perdrà la subvenció econòmica i els drets d’inscripció.

La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar els autors a escriure obres inèdites en valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre gènere.

6. Cada comissió podrà representar l’obra que desitge, sempre que no haja sigut representada per la mateixa comissió els CINC últims anys.

7. A fi de no reiterar el repertori, no es podran inscriure més de dos representacions de la mateixa obra en qualsevol categoria. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen.

8. Inscripcions:
La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tràmits i Servicis – Inscripció Teatre) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura. Serà imprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsi de l’obra, que no haurà d’excedir els 400 caràcters.
La documentació que obligatòriament s’haurà d’adjuntar, en format PDF o JPG, serà la següent:

8.1 Autorització de la SGAE o el permís de l’autor.

8.2. Una còpia de l’obra completa.

8.3. El comprovant de l’ingrés de drets d’inscripció, que es farà en el següent compte de IBAN ES47 2038 6171 7664 0000 0494, fent constar el nom de la falla o el número de cens.

8.4. Fotocòpia del DNI dels actors jóvens, així com dels actors novells i els actors i actrius que participen a la categoria JOVE. S'entén per “novell” aquel actor o actriu que, independentment de la seua edat, siga la primera vegada que ix a escena en el concurs de JCF.

Si no es presenten el dia de la inscripció, no podran optar al premi corresponent.

Qualsevol incidència pot anul•lar la inscripció.

El procés d'inscripció s'iniciarà l'endemà d'haver-se publicat les bases en el BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i del termini de finalització del procés d'inscripció, així com del dia que tindrà lloc el sorteig. També ho podreu en la web de JCF.

9. Categories

S'estableixen tres categories:

A) CATEGORIA PRIMERA, amb una duració mínima de 60 minuts. No comptarà el temps de descans, que serà de 10 minuts en cas de no haver-hi canvi d’escenografia i de 20 minuts com a màxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar d’açò a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la representació. En esta modalitat, participaran un màxim de 15 grups.
REQUISITS PER A PARTICIPAR EN PRIMERA:
1. Haver quedat entre els 10 primers llocs d’esta categoria en l’edició anterior.
2. Ser dels 5 primers de la Categoria PROMOCIÓ en l’edició anterior. En cas de que algun grup dels ascendits de la categoría PROMOCIÓ, NO participe en el Concurs, haurà d’ascendir a PRIMERA el grup de PROMOCIÓ que en l’edició anterior haja quedat en sisena posició. Si faltaren més plaçes, es podrá completar amb l'11 de Principal, el 7 de Promocio, el 12 de principal, el 8 de promoció i així succesiva i alternativament.
Els últims classificats, del lloc 11 en avant, baixaran a la categoría SEGONA.
Aquella falla que no s’inscriga en el concurs de l’any següent haurà de reprendre la seua participació en el concurs en la modalitat TERCERA.

B) CATEGORIA SEGONA, amb una duració mínima de 60 minuts. No comptarà el temps de descans, que serà de 10 minuts en cas de no haver-hi canvi d’escenografia i de 20 minuts com a màxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar d’açò a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la representació.
REQUISITS PER A PARTICIPAR EN SEGONA
1. Els descendits de la categoria PRINCIPAL de l'edició anterior.
2. Haver participat en la categoria PROMOCIÓ en l’edició anterior I HAVER QUEDAT ENTRE ELS LLOCS 6 AL 15.
3. ELS ÚLTIMS CINC CLASSIFICATS (ES A DIR DEL LLOC 11 AL 15) BAIXARAN A LA CATEGORIA TERCERA AIXI COM LA RESTA DE PARTICIPANTS A LA CATEGORIA PROMOCIO DE L’ANY ANTERIOR

C) TERCERA. Amb una duració mínima de 40 minuts i màxima de 60 minuts havent-hi que actuar 2 comisions en una mateixa sesió. Hi haurà un marge de 5 minuts en el maxim i minim de la duracio de l’obra.
REQUISITS PER A PARTICIPAR EN TERCERA
1. Els grups classificats de la possició 16º en avant de la categoría PROMOCIÓ de l'edició anterior, tenint preferencia d’ínscripció per a la categoría TERCERA.
2. Per ordre d’inscripció, els grups nous fins a completar els 15 participants.
Pujaran a la categoria de SEGONA els cinc primers classificats

D) JOVE, amb una duració mínima de 45 minuts i maxim de 60. No comptará el temps de descans que será de 20 minuts com a màxim i únicament en cas d'haver-hi canvi d'escenografía. Amb la duracio hi haura un marge de 5 minuts en el maxim i minim de la duracio de l’obra.
Podran participar a la categoria de JOVE aquells grups que estiguen integrats per actors i actrius, degudament censats en majors, a qualsevol comissió de falla inscrita en la JCF i que tinguen fins a 26 anys el dia de l’inscripció.

10. Premis
S’establixen els premis següents:

CATEGORIA PRIMERA:

 • Primer premi: 2.200 euros i estendard
 • Segon premi: 1.300 euros i estendard
 • Tercer premi: 800 euros i estendard
 • Quart premi: 500 euros i estendard
 • Quint premi: 300 euros i estendard
 • Premi al Millor Muntatge: 700 euros i estendard
 • Premi a la Millor Obra Inèdita. euros i estendard

Premis honorífics:

 • Premi Saragüell a la Millor Direcció
 • Premi Saragüell a la Millor Actriu Principal Premi Saragüell al Millor Actor Principal
 • Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment
 • Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment
 • Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.


CATEGORIA SEGONA:

 • Primer premi: 800 euros i estendard
 • Segon premi: 600 euros i estendard
 • Tercer premi: 400 euros i estendard
 • Quart premi: estendard
 • Quint premi: estendard
 • Premi al Millor Muntatge: 400 euros i estendard
 • Premi a la Millor Obra Inèdita: 300 euros i estendard

Premis honorífics:

 • Premi Saragüell a la Millor Direcció
 • Premi Saragüell a la Millor Actriu
 • Premi Saragüell al Millor Actor
 • Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment
 • Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment
 • Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CATEGORIA TERCERA:

 • Primer premi: 400 euros i estendard
 • Segon premi: 300 euros i estendard
 • Tercer premi: 200 euros i estendard
 • Quart premi: estendard
 • Quint premi: estendard
 • Premi al Millor Muntatge: 300 euros i estendard
 • Premi a la Millor Obra Inèdita euros i estendard

Premis honorífics:

 • Premi Saragüell a la Millor Direcció
 • Premi Saragüell a la Millor Actriu
 • Premi Saragüell al Millor Actor
 • Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment
 • Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment
 • Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CATEGORIA JOVE:

 • Primer premi: 700 euros i estendard
 • Segon premi: 450 euros i estendard
 • Tercer premi: 300 euros i estendard
 • Quart premi: estendard
 • Quint premi: estendard
 • Premi al Millor Muntatge: 400 euros i estendard
 • Premi a la Millor Obra Inèdita: 300 euros i estendard

Premis honorífics:

 • Premi Saragüell a la Millor Direcció
 • Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove
 • Premi Saragüell al Millor Actor Jove
 • Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove de Repartiment
 • Premi Saragüell al Millor Actor Jove de Repartiment
 • Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.


11. Subvencions

Els participants en totes les categories rebran la subvenció corresponent segons la seua classificació final en el concurs, aportant justificants dels gastos pel total de la subvenció

 • CAT. 1ª. 400 euros als primers 10 classificats
 • CAT. 2ª. 300 euros als primers 10 classificats
 • CAT. 3ª… 250 euros als primers 10 classificats
 • CAT. JOVE. 300 euros als primers 5 classificats

12. Representacions
La Delegació de Cultura es reserva la potestat de variar, sempre dins del mateix dia, l’ordre d’actuació atenent les diferents necessitats dels muntatges de les obres, i ho comunicarà en temps i forma als grups afectats. Està previst que el concurs comence en novembre i acabe en febrer. Esta data estarà supeditada a la quantitat de representacions.
En cas de no poder actuar el dia designat pel sorteig, tan sols s’acceptarà el canvi de dates entre dos grups sempre que els dos aporten a la Delegació un escrit de conformitat amb el canvi i amb 15 dies mínim d’antelació.
Si per qualsevol raó es produïra un canvi de l’obra a representar, s’haurà de comunicar immediatament per escrit a la Delegació de Cultura.
Els grups participants aportaran la seua pròpia escenografia i elements que consideren oportuns. Per esta raó, cada grup es posarà en contacte amb els tècnics del teatre per a resoldre tot allò que necessiten. També es faran responsables del muntatge i del desmuntatge, i preguem als grups participants que ho facen en el menor temps possible, en el cas que, a continuació, haja d’actuar un altre grup.
Els jurats seran nomenats per la Delegació de Cultura i les seues decisions seran inapel•lables. Les comissions que ho sol•liciten tindran accés a les qualificacions del jurat.
En atenció i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada grup ha d’aportar el seu obligat treball per a aconseguir una mínima qualitat en la representació, es fa constar que aquell grup que no demostre coneixement de l’obra i que, en conseqüència, no obtinga la mínima puntuació que el jurat exigisca, serà sancionat amb la pèrdua dels drets d’inscripció.
Tampoc no es tornaran els drets d’inscripció per retirada del concurs una vegada efectuat el sorteig per a l’ordre d’actuació.
A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li més serietat, als grups que incomplisquen les seues obligacions d’actuació, independentment dels punts anteriors, se’ls podrà imposar la sanció de no participar en el concurs de l’any següent.
La Delegació de Cultura serà responsable d’atendre durant les representacions qualsevol sol•licitud d’informació o assessorament que el jurat puga demanar.
L’incompliment d’horaris, de la duració de la representació o de la duració del temps de muntatge seran motiu de desqualificació. La Delegació de Cultura serà l’única responsable del control d’estos aspectes. El director de l’obra firmarà la conformitat amb l’acta a l’inici i al final de la representació. En cas de desqualificació, es comunicarà al grup i al jurat en un termini de 48 hores.
S’establix un temps de cortesia de 10 minuts màxim per a l’inici de cada representació fora de l’hora programada. A partir d’ací es penalitzarà i els grups no podran rebre cap premi.
Les nominacions als premis en les quatre modalitats es faran públiques en l’acte i lloc que oportunament s’anunciarà.
El resultat i l’entrega de premis de les quatre categories es realitzarà durant la Gala de la Cultura en el lloc i la data que s’anunciaran oportunament.
Totes les comissions de falla participants en el concurs que no obtinguen cap nominació tindran dret a dos invitacions per a la Gala de la Cultura, que podran recollir fins a una setmana abans en la Delegació de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegació farà ús de les entrades i la comissió de falla no tindrà dret de reclamar-les.
La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podrà utilitzar les imatges sense ànim de lucre per a la promoció i la divulgació del concurs en qualsevol mitjà de comunicació.
S’advertix que l’ús de càmeres de fotos i vídeo només està permés per a ús personal i privat, sense que es puga fer divulgació pública de les imatges sense permís de l’autor i de la comissió de falla, així com l’autorització paterna en cas de minoria d’edat (en tots els casos, per escrit).

CLÀUSULES:

Una falla podrà participar en DOS de les QUATRE categories del concurs, PERÓ, NECESSARIAMENT, UNA D’EIXES CATEGORÍES DEURÁ SER LA CATEGORÍA JOVE. Es a dir SEGONA i JOVE, TERCERA i JOVE o PRIMERA i JOVE, i sempre que les normes de classificació ho permeten. Una falla no podrà representar la mateixa obra en distintes categories.

Els premis podran quedar deserts, en cas que hi haja un o cap participant en qualsevol de les corresponents categories ó a criteri i consideració del jurat .

S’entén que el Premi a la Millor Obra Inèdita és el premi a la representació de la citada obra, no a la seua qualitat literària, que és objecte d’una altra modalitat de concurs de la JCF. La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivarl’escriptura d’obres de teatre en valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre gènere.

El Premi al Millor Muntatge s’entén per a premiar el conjunt d’elements que l’integren: decorat, vestuari, il•luminació, so, utillatge, etc.

MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar els grups participants de l’obligatorietat d’efectuar les representacions a què s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripció, consistent en una fiança econòmica (a ingressar en el compte IBAN ES47 2038 6171 7664 0000 0494) que se’ls tornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que serà la següent:

 • Categoria PRIMERA: 300 €
 • Categoria SEGONA: 300€
 • Categoria TERCERA: 300€
 • Categoria JOVE: 300 €


ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. AQUESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h