• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

Instruccions legalització nous casals i canvi d'ubicació de falles

Aquestes són les instruccions per a la legalització de nous casals i per al canvi d'ubicació de falles

LEGALITZACIÓ DE NOUS CASALS.- L'obertura d'un nou Casal requereix sol·licitar-la per escrit davant la Delegació d'Incidències i Demarcacions aportant la següent documentació:

a) Còpia del títol de propietat del local o del contracte d'arrendament o el de qualsevol forma d'ús.
b) Pla delimitat del local en el qual ha de constar la superfície.
c) Cost (Pressupost) del condicionament del local, en el seu cas.
d) Còpia de la Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil com a usuaris del local, si la tingueren.

CANVI D'UBICACIÓ DE FALLES.- Les Comissions que pretenguen un canvi d'ubicació de les seues falles hauran de sol·licitar-lo per escrit, davant la Delegació d'Incidències i Demarcacions, acompanyant, pla oficial escala 1:200, el mateix que vostés enviaran a la Regidoria de Festes per a la seua valoració per part dels serveis de l'Ajuntament de València, i indicant els motius i raons del canvi. Serà la Delegació qui tramitarà l'expedient davant l'Excm. Ajuntament de València i altres organismes competents a fi que emeten els preceptius informes a virtut dels quals podrà o no autoritzar-se el canvi pretés. Deuran, no obstant això, les
Comissions realitzar les peticions que s'efectuen fins al 10 d'Octubre, sense possibilitat de pròrroga.


NOTA: La Junta Central Fallera no tramitara la zona de focs, zona d'activitats i carpa. Aquesta documentació és només informativa.

ASSESSORAMENT JURÍDIC A LES COMISSIONS DE FALLA.- Es prestarà en les dependències de la Delegació d'Incidències, excepte cas de força major, els DIMARTS amb horari de 19.15 hores a 20.30 hores.

CONSULTES DE TIPUS GENERAL SOBRE EL REGLAMENT FALLER.- Tots els dies hàbils en horari de 19.00 a 20.30 hores, en les dependències de la Delegació d'Incidències.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h