• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Condicions per als patrocinis privats de l'exercici 2019-2020

Aquestes són les condicions per als patrocinis privats de l'exercici 2019-2020

 

1. Consideració de patrocinis.

Tindran la consideració de patrocinis les aportacions en metàl·lic i en espècies per part de el sector privat per a la realització de les activitats relacionades amb Junta Central fallera.

2. Condició de patrocinador.

Podran tenir la condició de patrocinador les persones jurídiques sotmeses a dret privat, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar establertes en la Llei. Per acreditar, entre d'altres, aquest últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable relativa als punts següents:

  • No trobar comprès/a, o que l'empresa a la qual representa els / les administradors/es i representants no es troben compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar de l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  • No vulnera la normativa fiscal emparant-se en els anomenats paradisos fiscals per tal d'eludir les seves obligacions i la seva responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el supòsit que aquesta sol·licitud fora subscrita per apoderats de la mercantil, declarin que es troben vigents en l'actualitat.
  • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
  • Que l'empresa a la qual representa, si es tracta d'una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin sorgir.
  • Per a qualsevol controvèrsia que pugui presentar-se com a conseqüència del contingut o interpretació de el present document i la seva execució, ambdues parts acorden expressament sotmetre als jutjats i tribunals de València capital.

3. Objecte del patrocini

El patrocini revestirà la modalitat de contracte de patrocini publicitari. Podran concórrer totes o alguns tipus d'aportacions en una mateixa activitat patrocinada. Les aportacions podran cobrir la totalitat o part de l'activitat patrocinada i procedir de diversos patrocinadors.

PATROCINI DE LES ACTIVITATS

Activitat 1.
Publicitat en Activitats relacionades amb el folklore valencià acord amb el punt 3 del decret de presidència executiva.

Activitat 2.
Pagament en espècies de el material necessari per a l'acte pirotècnic "Nit de l'alba" acord amb el punt 1 del decret de presidència executiva.

Activitat 3.
Patrocini de la lectura dels premis de falles, d'acord amb el punt 4 del decret de presidència executiva

Activitat 4
Realització i distribució de programes de festes amb els actes fallers, d'acord amb el punt 7 del decret de presidència executiva

Activitat

Aportació monetària i en especies des de :

1

4.000€

2

Subministrament d’una bateria bàsica per a cada comissió fallera

3

8.500€

4

100.000 exemplars + 5700€

4.- Procediment 

Junta Central Fallera notificarà l'acceptació o denegació de la proposta per a ser patrocinador.
Junta Central Fallera es reserva el dret de no acceptar el patrocini per raons d'interès públic. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguin el consum de drogues, o tinguin un contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics. En tot cas, els anuncis han d'ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, sobre publicitat il·lícita, deslleial i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

5.- Termini de presentació de la sol·licitud

Primer. Les entitats interessades disposen d'un termini màxim de 3 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en la pàgina web de Junta Central Fallera.
Segon: Les empreses interessades hauran de remetre correu electrònic a les següents adreces de correu electrònic:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

mostrant el seu interès en participar en aquest patrocini.

València, 18 de febrer de 2020

EL COORDINADOR GENERAL DE JCF

Signat: Joaquim Garcia Ortells

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h