• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Resum del Ple de JCF del mes de desembre

Aquest és el resum del Ple de JCF del mes de desembre

Acta del Ple de la Junta Central Fallera celebrat en el Saló d’Actes de J.C.F. el dia 10 de desembre del 2019 a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, assistit el tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia per delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. Joaquim Garcia Ortells amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.

PRIMER PUNT – APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR

El delegat del sector de Campanar i secretari de la delegació de Festejos José Vicente Lahuerta Embuena sol·licita que s’afisca en la seua intervenció, en el punt tercer de l’orde del dia, que volia que es retirara de l’orde del dia eixe punt perquè no havia passat prèviament per la delegació de Festejos i per a evitar conflictes entre els membres del Ple. El delegat del sector la Roqueta – Arrancapins Vicente J. Sirera Pérez exposa que en l’apartat de Precs i Preguntes on apareix un membre del Ple ha de posar el seu nom i càrrec.

Seguidament és aprovada l’acta per unanimitat.

SEGON PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA.

La setmana que ve s’enviarà la circular relativa a la convocatoria del sopar de Nadal de JCF.

Des de la delegació de Patrimoni s’ha lliurar als delegats i a les delegades les publicaciones dedicades als decàlegs editats per la Comissió Municipal del Patrimoni Immaterial de la Humanitat, presentades el 30 de novembre. Es comunica que també estaran en el web i que se li done el màxim ressò possible.

Els avisos més destacats relatius a les activitats esportives que la inscripció per als campionats de futbol 7 infantil i de futbol sala femení acaben el 27 de desembre. Els partits es jugaran el 4 de gener a les 9.00 hores en el poliesportiu de Natzaret.

La inscripció per a assistir als actes d’exaltacions de les Falleres Majors està tancada. Cal tindre en compte que enguany es realitzarà en el Palau de Congressos i que l’aforament és menor. Eixe fet significa que cal ser moderats en la sol·licitud d’entrades.

La segona edició del curs de jurats d’este exercici es realitzarà el 14 i 21 de desembre. Ja s’ha publicat el llistat de les persones admeses.

Es demana als delegats i les delegades que facen un seguiment de les sol·licituds de permisos presentades per les comissions falleres del seu sector. Es recorda que el 31 de desembre acaba el termini per a les sol·licituds generals i que és inprorrogables.

Les subvencions cal justificar-les perquè si no cal reintegrar-les. Ha acabat el període d’al·legacions de la subvenció de falla i d’il·luminació. S’ha reunit la comissió per a la subvenció d’activitats musicals. S’espera cobrar abans de Nadal. Es recorda que per a cobrar cal estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat Social. Eixe no és un tema municipal i per tant des de l’Ajuntament no poden avisar-los de l’estat de les comissions. També es recorda que cal revisar els avisos de requeriments. Les subvencions per a l’any 2020 estan tramitant-se. Es vol que en este exercici s’accelere més el pagament i que també es pague més prompte la subvenció a les activitats musicals. Es dedicarà 1.838.423,70 euros per a la subvenció de falles i 210.000 euros per a l’enllumenat de carrers. Altres partides pressupostàries són les d’activitats musicals 100.020 euros, aniversaris 38.000 euros i insonorització de casal (bianual) 100.000 euros i de germanor 20.000 euros. En total s’invertiran en subvencions 2.3000.423,70 euros. Es recomana novament que el pagament es realitze per transferència i que es llisquen cada any les convocatòries perquè les bases canvien.

TERCER PUNT – PROPOSTA DEL SECTOR OLIVERETA AL VOLTANT DE L’ORDE DE DESFILADA DE L’OFRENA

Secretaria General informa que s’han rebut dos comunicacions relatives a l’orde de desfilada de les comissions en l’acte de l’Ofrena. Són les enviades pels sectors de l’Olivereta i de la Roqueta – Arrancapins.

Presidència informa que hui se n’ha rebut una altra. Per a la directiva resulta difícil de posicionar-se. Pensa que el tema s’ha de passar a l’Assemblea i que en el ple es pot obrir un torn d’intervencions.

El delegat del sector Pla del Real - Benimaclet Ángel S. Santamaria Romero considera que el tema és delicat i que vol consultar-lo amb les comissions del seu sector i després que es tracte en l’Assemblea.

El delegat de Campanar i secretari de la delegació de Festejos José Vicente Lahuerta Embuena manifesta que s’ha de complir el que diu el Reglament faller en l’article 62 relatiu a la definició dels actes fallers i a la missió que té el Ple per a debatre les propostes presentades i votar-les abans que passen a l’Assemblea i no delegar eixa decisió en esta. La Presidència li contesta que coneix l’article i que sap com cal aplicar-lo.

El president de La Federació Benicalap-Campanar José Miguel Gómez Bermúdez intervé per a manifestar que la desfilada conjunta dels sector de Benicalap i Campanar no és un privilegi sinó una tradició. Sempre han desfilat junts en l’Ofrena i en unes altres activitats. Demana que en este exercici es continue desfilant així i que s’estudie com fer-ho l’any vinent. Està dispost a parlar amb els sectors afectats per a arribar a un consens per a l’exercici vinent.

El delegat de Benicalap Francisco J. Sivera Moreno proposa que este tema es debata en l’Assemblea de Presidents i Presidentes.

El delegat de l’Olivereta i secretari de la delegació de Secretaria Pedro J. Alias de Rueda manifesta que el lloc per a aprovar les propostes ha de ser en el Ple.

La Presidència proposa que este tema es duga a l’assemblea de Presidents i Presidentes. S’aprova per assentiment amb un vot negatiu. Seguidament el vicepresident 1r Javier Tejero demana que es realitze una votació a mà alçada. El resultat és de 67 vots a favor, 1 en blanc i 1 en contra. Per tant s’aprova per unanimitat que el tema passe a l’Assemblea d Presidents i Presidentes.

El delegat del sector de Campanar Borja Sanz Benlloch manifesta que no és moment per a introduir el debat perquè determinades comissions han realitzat contractacions amb empreses a partir de l’orde de desfilada. La Presidència proposa que eixes reflexions es tracten en l’Assemblea.

QUART PUNT – PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTEJOS DE LES FALLES DE 2020

El vicepresident 3r de les àrees de Festejos i Infantil Daniel Buj Escorihuela exposa el programa provisional de festejos de les falles del 2020.

El president de l’agrupació Gran Via Fernando Manjón Estela exposa que els actes que passen de les 12 de la nit havien de situar-se en el dia que correspon. Des de la Presidència se li contesta que encara que pertany a un altre dia forma part d’una jornada i resulta així més clara la classificació en el dia que comença l’activitat.

El delegat del sector Benimàmet – Burjassot – Beniferri Pedro Martínez Muñoz pregunta si podrien permutar amb altre sector la participació en l’intercanvi de fotografies per coincidir amb un altre. El vicepresident 3r de Festejos i Infantil Daniel Buj Escorihuela respon que és possible realitzar la permuta.

S’aprova per unanimitat que passe el programa provisional de festejos de les Falles de 2020 a l’Assemblea de Presidents i Presidentes.

QUINT PUNT – DEBAT I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DEL SISTEMA D’ELECCIÓ DELS JURATS DE FALLA I DE MILLOR NINOT DE SECCIÓ

El Vicepresidènt 1r de l’àrea d’Incidències, Falla, Participació i Solidaritat Javier Tejero Zabal dona la benvinguda a la Fallera Major i a la seua Cort d’Honor. Seguidament exposa que la proposta del sistema d’elecció dels jurats de falla i de millor Ninot de Secció ha sigut consensuada amb els delegats i delegades i amb la Interagrupació fallera.

El representant de la delegació de falla apunta alguna de les novetats de la proposta respecte a l’any passat. Primerament recorda que no cal tornar a fer el curs, si es va realitzar el de l’exercici 2016/17 o d’exercicis posteriors. La composició del jurat està format per tres grups: grup A (amb tres anys d’experiència de jurat o més), B (1 o 2 anys d’experiència de jurat) i C ( sense experiència com a jurat). El Jurat per a l’elecció de millor ninot de secció estarà compost per 5 persones: una persona del grup A, una persona del grup B i tres persones del grup C. Les seccions podran tindre jurat propi, si el 75% de les comissions ho demanen. El veredicte del conjunt i les classificacions individuals es lliuraran al Secretari General i les classificacions seran públiques a partir de l’1 d’abril, encara que les individuals estaran exposades de manera anònima. Les sancions per als membres del jurat que no apareguen de manera injustificada serà la d’un exercici sense tindre opció a presentar-se com a jurat i també per als qui no complisquen els criteris d’incompatibilitats. Les incompatibilitats es referixen a la impossibilitats de valorar a una secció amb una falla a la qual pertany o a pertangut, a la no repetició de jurat de la mateixa secció que l’exercici anterior, a les seccions on hi ha falles d’un artista que també està contractat per la seua comissió, a la vinculació amb qualsevol professional amb persones que col·laboren amb l’artista, a qui estiga sancionat per JCF o qualsevol altre motiu que considere el mateix candidat o mateixa candidata a jurat.

Novament intervé el Vicepresidènt 1r de l’àrea d’Incidències, Falla, Participació i Solidaritat Javier Tejero Zabal per a valorar algunes característiques de la proposta. Exposa que el jurat per a l’exposició del Ninot estarà compost per a 5 persones perquè no afecta a l’augment de les despeses de desplaçament i es guanya en el sistema de la valoració. S’establix la incompatibilitat per a repetir en la valoració de les falles grans i infantil de cada concurs. La regulació dels jurats triats per cada secció els establiran estes. Les sancions no suposen l’apertura d’un expedient sancionador.

La Presidència agraïx el treball realitzat per la delegació, ja que permet la renovació dels jurats en fer-se més flexible la composició del grup A. A més seran jurats més igualitaris.

El president de l’agrupació Gran Via Fernando Manjón Estela exposa que es fa distinció entre els components del grup C per a les seccions de l’exposició del Ninot, per al concurs de falles i per a seccions especial, Primera A i Primera B del concurs de falles. En un cas en són tres membres, en un altre un membre i en el tercer cas desapareix la participació del grup C. Considera que caldria estudiar eixe tema. La Presidència li contesta al representant que madure la reflexió i que, si ho considera, presente una proposta a l’Assemblea.

El delegat del sector Pla del Real - Benimaclet Ángel S. Santamaria Romero considera que la proposta ha avançat respecte a altres exercicis. Manifesta que és positiu que els grups siguen més oberts i que es considere millor el grup C.

Finalment es vota la proposta i és aprovada per unanimitat amb una abstenció d’un membre del Ple de JCF. Passarà a l’Assemblea de Presidents i Presidentes per a la seua aprovació.

SEXT PUNT- INFORME DE DELEGACIONS

La delegació de Cultura informa que ha començat el programa d’hivern de balls al carrer. S’agraïx que estiguera present la FM. El 15 de desembre es realitzarà el concurs de Declamació. El 17 de desembre ser la gala de nominacions del Concurs de Teatre.

La delegació de festejos informa que l’1 de març será la “Macrodespertà”. La inscripció es realitzarà entre el 7 i el 22 de gener del 2020. Podran apuntar-se 4 components de cada comissió i una persona de reserva. Tots els fallers i totes les falleres inscrits han de tindre el curs CRE. La inscripció de la categoria major es farà per la secretaria virtual i la d’infantil en secretaria. El veredicte del Concurs de Betlems es va fer el 9 de desembre. Els premis es lliuraran el 15 de desembre a partir de les 10.00 hores.

La delegació de Falla exposa que ja hi ha avaluació per part dels participants en el primer curs de jurats de l’exercici. El grau de satisfacció és de 8,79 punts. S’agraïx la participació de la delegació d’Informàtica i de JCF en general. El segon curs de l’exercici hi ha 121 persones inscrites amb 65 hòmens i 54 dones. El llistat de les persones admeses està en el web i el temari es pot consultar per la Secretaria Virtual.

La delegació de Solidaritat esmenta les reunions a les quals ha assistit convidada al llarg del mes. El 20 de novembre es va estar en la inauguració de la setmana cultural solidària de la Falla Rubén Vela- Dr. Waksman dedicada a la malatia de la pell de papallona a través de l'associació DEBRA. El 23 de novembre es va acudir al concert de la Falla Els Generals, pertanyent al projecte “en vena” i els beneficis de la qual van ser per a l’INCLIVA-VLC. També es va estar en la presentació dels esbossos de les falles de la Comissió del carrer de Baix” titulats “Posa't en el meu lloc” i dedicades a visibilitzar la diversitat. El 24 de novembre la delegada Mónica Gallego va coordinar la taula redona organitzada en el casal de la comissió Peu de la Creu i titulada “Diversitat Funcional en el món de les Falles”. Va mostrar que és possible superar les adversitats que patixen les persones amb alguna diversitat. Hi van participar: ONCE, AVAPACE i la delegació de Solidaritat. De vesprada la delegació va acudir a la presentació del projecte de la comissió Sanchis Bergon dedicat a la Fundació “Pequeño Deseo”. També es va acudir a la presentació del projecte de la comissió arquitecte Alfaro – F.Cubells dedicada al tractament i investigació de la malaltia de Batten que patixen Marta i María. El 29 de novembre la delegació va estar en la presentació dels esbossos de la comissió Lleons- Poeta Mas i Ros dedicats al TDHA. El 30 de novembre es va donar suport a la iniciativa d'una jornada solidària de la comissió E. Baró- E.Ginesta a favor d’ASPANION. De matí es va estar en la presentació dels esbossos de la comissió de la carretera de Malilla – Illa Cabrera dedicats a la Fundació Ronald McDonald’s. El 3 de desembre la delegació es va reunir amb el sector del Carme amb l’objectiu de treballar perquè totes les falles del sector siguen més inclusives. El 23 de novembre es va realitzar el curs del RGCRE. Es van inscriure 123 persones. Se n’hi presentaren 86 dels quals n’aprovaren 81. El llistat dels aprovats es pot consultar des del dia 10 de desembre en la secretaria virtual de JCF.

La delegació d’Esports comunica que la final del campionat de birles és l’11 de desembre. S’han lliurat els premis a l’animació de les comissions falleres en la Marató de València. El campionat de futbol sala femení i futbol 7 infantil es jugarà el 4 de gener. La inscripció acaba el 27 de desembre i la fiança són 20 euros. Pot jugar-se per sectors o comissions falleres. El campionat de tenis de taula es jugarà l’1 de gener. La inscripció es pot realitzar fins al 8 de gener. La fiança són 12 euros. El campionat de frontenis es jugarà el 19 de gener al poliesportiu de Natzaret. La inscripció es podrà realitzar fins al 15 de gener. El Sopar de Nadal serà el 22 de desembre en un lloc a determinar. Hi haurà un concurs intern de la Fallera Calavera. El concurs de birles es realitzarà un altre dia.

SÈPTIM PUNT – PRECS I PREGUNTES

Diferents membres del Ple realitzen preguntes.

La sessió es va alçar a les 21.39 hores.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h