• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Condicions per al patrocini privat del Llibre Faller de JCF 2020

Aquestes són les condicions per al patrocini privat del Llibre Faller de Junta Central Fallera 2020

8 desembre, 2019

Terminis y condicions per al patrocini privat del Llibre Faller de Junta Central Fallera 2020.


1 - Consideració de patrocinis

Tindran la consideració de patrocinis les aportacions en metàl·lic per part del sector privat per a la inserció de publicitat dins del marc del llibre faller de JCF 2020.

2 - Condició de patrocinador

Podran tindre la condició de patrocinador les persones jurídiques sotmeses al dret privat, que tinguen plena capacitat d'obrar i no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar establides en la Llei. Per a acreditar, entre altres, aquest últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable relativa als punts següent:

  • No trobar-se comprés/a, o que l'empresa a la qual representa els/les administradors/es i representants no es troben compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar regulades en l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  • No vulnera la normativa fiscal emparant-se en els denominats paradisos fiscals a fi d'eludir les seues obligacions i la seua responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el supòsit que aquesta sol·licitud fóra subscrita per apoderats de la mercantil, declaren que es troben vigents en l'actualitat.
  • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
  • Que l'empresa a la qual representa, si es tracta d'una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta puguen sorgir.
  • Per a qualsevol controvèrsia que puga presentar-se com a conseqüència del contingut o interpretació del present document i la seua execució, totes dues parts acorden expressament sotmetre's als Jutjats i Tribunals de València capital.

3-Objecte del patrocini

El patrocini revestirà la modalitat de contracte de patrocini publicitari. Podran concórrer totes o alguns tipus d'aportacions en una mateixa activitat patrocinada. Les aportacions podran cobrir la totalitat o part de l'activitat patrocinada i procedir de diversos patrocinadors.

PATROCINI DE L'ACTIVITAT

Publicació en el llibre de l’anunci de la empresa o entitat amb una tirada de 2000 exemplars. Cal remarcar que el llibre es distribueix a totes les falles de JCF, amb una audiència propera a 100000 persones, l’anunci podrà ser d’una plana, mitja plana o un quart de plana.

Lliurament d’un lot de llibre per a la distribució discrecional de la empresa o entitat El número de exemplars que composen el lot dependrà de l’aportació monetària. Hi haurà un mínim comú.

Participació en els actes de presentació i altres relacionats en el llibre de falla La participació serà regulada per JCF de comú acord amb la empresa o entitat.

Activitat: patrocini

Aportació monetària igual o superior a: 1000€

4 - Procediment

Junta Central Fallera notificarà l'acceptació o denegació de la proposta per a ser patrocinador. Junta Central Fallera es reserva el dret de no acceptar patrocini per raons d’interès públic. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguen el consum de drogues, o tinguen un contingut violent, sexista, xenòfob, o contra els democràtics. En tot cas els anuncis han d'ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, il·lícita i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

5 – Disposicions finals i terminis de presentació

Primer: Les entitats interessades disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils des del dia següent de la publicació en la pàgina web de Junta Central Fallera.

Segon: Publicar les condicions que regiran els patrocinis privats del patrocini del Llibre faller 2020 en la pàgina web de Junta Central Fallera.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h