• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

Condicions per als patrocinis privats als play-backs

Condicions per als patrocinis privats del concurs de play-backs de JCF exercici 2019-2020.

1 -  Consideració de patrocinis

Tindràn la consideració de patrocinis les aportacions en metàl·lic per part del sector privat per a la realització de les activitats que es programen dins del marc del concurs de Play-back de JCF exercici 2019-2020.


2 - Condició de patrocinador

Podran tindre la condició de patrocinador les persones jurídiques sotmeses al dret privat, que tinguen plena capacitat d'obrar i no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar establides en la Llei. Per a acreditar, entre altres, aquest últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable relativa als punts següent:

     - No trobar-se comprés/a, o que l'empresa a la qual representa els/les administradors/es i representants no es troben compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar regulades en l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic


    - No vulnera la normativa fiscal emparant-se en els denominats paradisos fiscals a fi d'eludir les seues obligacions i la seua responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el supòsit que aquesta sol·licitud fóra subscrita per apoderats de la mercantil, declaren que es troben vigents en l'actualitat.


    -Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.


      -Que l'empresa a la qual representa, si es tracta d'una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta puguen sorgir.


     - Per a qualsevol controvèrsia que puga presentar-se com a conseqüència del contingut o interpretació del present document i la seua execució, totes dues parts acorden expressament sotmetre's als Jutjats i Tribunals de València capital.


3-Objecte del patrocini

El patrocini revestirà la modalitat de contracte de patrocini publicitari. Podran concórrer totes o alguns tipus d'aportacions en una mateixa activitat patrocinada. Les aportacions podran cobrir la totalitat o part de l'activitat patrocinada i procedir de diversos patrocinadors.

PATROCINI DE L'ACTIVITAT

El patrocini estarà compost per:


Visibilitat davant les 37 comissions infantils inscrites (mitjançant publicitat), la participació de la qual es desenvolupa al llarg de 6 jornades. L'aforament de la sala és de 500 persones cada dia.

Visibilitat davant les 29 comissions majors inscrites (mitjançant publicitat), la participació de la qual es desenvolupa al llarg de 7 jornades. L'aforament de la sala és de 500 persones cada dia.

Publicitat en el fullet del concurs de Play-back, que té una tirada de 3000 exemplars.

Visibilitat (mitjançant publicitat) en el Photocall.


Activitat: patrocini

Aportació monetària des de: 500€

4 - Procediment

Junta Central Fallera notificarà l'acceptació o denegació de la proposta per a ser patrocinador. Junta Central Fallera es reserva el dret de no acceptar patrocini per raons d'interés públic. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguen el consum de drogues, o tinguen un contingut violent, sexista, xenòfob, o contra els democràtics. En tot cas els anuncis han d'ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, il·lícita i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.


5 - Termini de presentació de la sol·licitud

Primer: Les entitats interessades disposen d'un termini màxim de 10 dies hàbils des del dia següent de la publicació en la pàgina web de Junta Central Fallera.

Segon: Publicar les condicions que regiran els patrocinis privats del Concurs de Play-backs 2019-2020 en la pàgina web de Junta Central Fallera.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h