• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

Instruccions 2019-2020 de la Delegació d'Incidències i Demarcacions

L'elecció de Vocals Electes dels diferents Sectors fallers tindrà lloc entre els dies 3 i 10 de maig de 2019, els dos inclosos

VOCALS ELECTES.- El termini de presentació de sol·licituds per a ser triat Vocal Electe (Delegat de Sector) serà, en la Secretaria de la Junta Central Fallera, des del dia 1 d'abril fins al dia 26 d'abril de 2019 tots dos inclusivament. NO S'ADMETRÀ CAP SOL·LICITUD SI NO VA ACOMPANYADA DEL CENS DE LA COMISSIÓ D'ON ESTIGA INSCRIT EL SOL·LICITANT. L'elecció de Vocals Electes dels diferents Sectors fallers tindrà lloc entre els dies 3 i 10 de maig de 2019, els dos inclosos.

FALLES DE NOVA CREACIÓ.- Se sol·licitaran per escrit, aportant la documentació reglamentària, davant la Secretaria de la JCF des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2019. Les sol·licituds estaran a la disposició dels interessats a partir del dia 1 d'abril de 2019 en la Delegació d'Incidències i Demarcacions.

LEGALITZACIÓ DE NOUS CASALS.- L'obertura d'un nou Casal requerix sol·licitar-la per escrit davant la Delegació d'Incidències i Demarcacions aportant la següent documentació:

a) Còpia del títol de propietat del local o del contracte d'arrendament o el de qualsevol forma d'ús.

b) Plànol afitat del local en el qual ha de constar la superfície.

c) Cost (pressupost) del condicionament del local, si escau.

d) Còpia de la Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil com a usuaris del local, si la tingueren.

CANVI D'UBICACIÓ DE MONUMENTS.- Les Comissions que pretenguen un canvi d'ubicació dels seus monuments hauran de sol·licitar-ho per escrit, davant la Delegació d'Incidències i Demarcacions, acompanyant plànol oficial a escala 1.200, que enviaran a la Regidoria de Cultura Festiva per a la seua valoració per part dels serveis de l'Ajuntament de València, indicant els motius i les raons del canvi. Serà la Delegació qui tramitarà l'expedient davant l'Excm. Ajuntament de València i altres organismes competents a fi que emeten els preceptius informes en virtut dels quals podrà o no autoritzar-se el canvi pretés. Les Comissions hauran de realitzar les respectives peticions fins el 18 d'octubre, sense possibilitat de pròrroga.

NOTA: La Junta Central Fallera no tramitarà la zona de focs, la zona d'activitats o la carpa. Aquesta documentació és només informativa.

ASSESSORAMENT JURÍDIC A LES COMISSIONS DE FALLA.- Es prestarà en les dependències de la Delegació d'Incidències, excepte cas de força major, els DIMARTS, amb horari de 19:15 a 20:30 hores.

CONSULTES DE TIPUS GENERAL SOBRE EL REGLAMENT FALLER.- Tots els dies hàbils en horari de 19:00 a 20:30 hores, en les dependències de la Delegació d'Incidències.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h