• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Informació administrativa per a l'exercici faller 2018-2019

L'elecció de Vocals Electes dels diferents Sectors fallers tindrà lloc entre els dies 2 i 11 de maig

Vocals electes.- La presentació de sol·licituds per a ser triat/da Vocal Electe (Delegat/da de Sector) haurà d'efectuar-se en la Secretaria de Junta Central Fallera des del dia 3 d'abril fins al dia 25 d'abril de 2018. No s'admetrà cap sol·licitud si prèviament no consta entregat en la Secretaria de JCF el Cens de la Falla, en què estiga inscrita la persona sol·licitant. L'elecció de Vocals Electes dels diferents Sectors fallers tindrà lloc entre els dies 2 i 11 de maig de 2018.

Falles de nova creació.- Se sol·licitaran per escrit, aportant la documentació reglamentària, davant de la Secretaria de JCF des del dia 3 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2018. Les sol·licituds estaran a disposició dels interessats a partir del dia 3 d'abril de 2018 en la Delegació d'Incidències i Demarcacions.

Legalització de nous casals.- L'obertura d'un nou Casal requerix sol·licitar-la per escrit davant de la Delegació d'Incidències i Demarcacions aportant la documentació següent: 

-Còpia del títol de propietat del local o del contracte d'arrendament o el qualsevol forma d’ús.
-Plànol tancat del local en què ha de constar la superfície.
-Cost (Pressupost) del condicionament del local, si és el cas.
-Còpia de la Pòlissa d’Assegurança de responsabilitat civil com a usuaris del local, si la tingueren.

Canvi d'ubicació de monuments.- Les Comissions que pretenguen un canvi d'ubicació dels seus monuments hauran de sol·licitar-lo per escrit, davant de la Delegació d'Incidències i Demarcacions, acompanyant plànol de la zona en què es pretén ubicar-los i indicant els motius i raons del canvi, així com les ubicacions de la zona de focs, la zona d'activitats i la ubicació de la carpa.

Serà la Delegació qui tramitarà l'expedient davant de l'Excm. Ajuntament de València i la resta d'organismes competents a fi que emeten els preceptius informes en virtut dels quals podrà o no autoritzar-se el canvi pretés. No
obstant això, les Comissions hauran de realitzar les peticions que s'efectuen fins al 19 d’octubre, sense possibilitat de pròrroga.

Nota: La Junta Central Fallera no tramitarà la zona de focs, la zona d'activitats ni carpa. Esta documentació és només informativa.

Assessorament jurídic a les comissions falleres.- Es prestarà en les dependències de la Delegació d'Incidències, excepte cas de força major, els dimarts en horari de 19:15 hores a 20:30 hores.

Consultes del tipus general sobre el reglament faller.- Tots els dies hàbils en horari de 19:00 a 20:30 hores, en les dependències de la Delegació d'Incidències.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h