• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Bases del Concurs de Presentacions Falles 2018

La Junta Central Fallera, per mitjà de la Delegació de Cultura, convoca un any més el CONCURS DE PRESENTACIONS

 

 

La Junta Central Fallera, per mitjà de la Delegació de Cultura, convoca un any més el CONCURS DE PRESENTACIONS:

BASES

Podran participar en el concurs totes les comissions de falla que ho sol·liciten i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera.

Tots i cadascun dels actors i les actrius que intervinguen en el concurs han d’estar censats en la comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció en el Concurs, i no podran actuar en més d’una presentació. Així mateix, el director de l’acte haurà d’estar censat com a faller
en la JCF i no podrà dirigir més d’una presentació.
Es permetran col·laboracions puntuals o cameos d’una o diverses persones conegudes en l’àmbit faller, sense necessitat d’estar censades en la comissió, ni aparéixer en el repartiment, i tampoc no podran optar a cap premi.

Hauran de representar necessàriament un apropòsit faller escrit en llengua valenciana.

INSCRIPCIONS

La inscripció es farà per mitjà de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera ( Zona Privada – Tràmits i servicis – Inscripció Concurs de Presentació) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura.
La inscripció començarà el dia 11 de setembre de 2017 i acabarà el dia 5 d'octubre de 2017 a les 22:00 hores.

No es podran celebrar més de tres presentacions per dia (una al matí, una altra a la vesprada -en el cas de dissabtes, diumenges i/o festius- i una altra a la
nit). No s’admetran sol·licituds d’aquelles presentacions que se celebren amb posterioritat al diumenge 18 de febrer de 2018.

CATEGORIES

S’establix una única categoria amb un límit màxim de 15 comissions. Tindran opció a participar en este concurs per dret propi totes les comissions de falla que en l’edició anterior obtingueren premi. En la inscripció hauran d’indicar la data i l’hora a reservar, i tindran preferència en esta data segons el premi rebut en l’exercici anterior. Es tindrà en compte la classificació de l’any anterior i, a continuació, l’ordre d’inscripció.

PREMIS

Primer premi, dotat amb 2.500 € i estendard
Segon premi, dotat amb 1.500 € i estendard
Tercer premi, dotat amb 1.000 € i estendard
Quart premi, dotat amb 800 € i estendard
Quint premi, dotat amb 500 € i estendard

La resta de les comissions participants, és a dir del lloc 6 al 15, i segons la classificació final, rebran una subvenció de 400 € cadascuna. Les comissions
guardonades amb els premis de l’1 al 5 no tindran subvenció.

Els premis estan expressats pels seus imports bruts, sense practicar la retenció legal corresponent.

Es concedirà també un primer, un segon i un tercer premi a les millors actrius, així com als millors actors, que consistirà en un recordatori.

Es concedirà un premi a la millor direcció, que consistirà en un recordatori.
Totes les comissions guardonades rebran el corresponent estendard acreditatiu del premi atorgat. No es concediran premis ex aequo, ni accèssits, ni es podrà
declarar cap premi desert.

En atenció i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada comissió ha d’aportar el seu
obligat treball per a aconseguir una qualitat mínima, es fa constar que aquella comissió que no obtinga la mínima puntuació que el jurat exigisca, serà sancionada amb la pèrdua de la subvenció i no podrà participar en el concurs l’any següent.

JURAT

Serà designat per la Delegació de Promoció Cultural de la JCF i haurà de tindre en compte en la seua puntuació els aspectes següents:

1. ORIGINALITAT, enginy i gràcia del guió, desenrotllament d’este i dels elements utilitzats.

2. QUALITAT de la idea original, del text que l’expressa, i de la manera d’expressió.

3. ACCIÓ, moviment i dicció dels actuants, així com el ritme de l’acte en tot el seu desenrotllament i estil.

4. PRESENTACIÓ DE L’ACTE, direcció, escenografia, muntatge, il·luminació, vestuari, coreografia i música. La llengua de les cançons haurà de ser la valenciana. Es considerarà demèrit l’ús de qualsevol altra llengua diferent de la valenciana.

5. EXALTACIÓ DE LA FIGURA DE LA FALLERA MAJOR.
El jurat està facultat per a interpretar les bases d’este concurs i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes. Les seues decisions seran inapel·lables.

DEMÈRITS

Es consideraran demèrits:

A. Interrompre l’acte amb repartiment de regals, recompenses o una prolongació excessiva per elements estranys a l’acte.

B. La presència innecessària d’elements no actuants i, en general, de tot allò que tendisca a deslluir l’acte de la presentació.
En cas d’efectuar-se en el mateix acte la presentació de la fallera major i la fallera major infantil, hauran de ser totalment independents l’una de l’altra.

CLÀUSULES

Les comissions admeses en el concurs estan obligades a facilitar un lloc amb visibilitat perfecta de l’acte al jurat i als membres de la Delegació de Cultura que els acompanyen. Les comissions que cobren entrada hauran de portar les invitacions a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la presentació, amb una antelació de cinc dies (de dilluns a dijous, de 19:00 a 20:00 hores).

Totes les comissions participants que preparen un programa hauran de facilitar-lo als membres del jurat i a la Delegació de Cultura de la JCF.

El jurat es reservarà el dret d’assistència en cas que la comissió no aporte les invitacions i/o els programes com a confirmació que celebren la presentació en
el dia assenyalat.

L’entrega de premis s’efectuarà a la plaça de l’Ajuntament durant la Setmana Fallera.
La inscripció i la participació en el concurs comporta l’acceptació d’estes bases.

Ramon Estellés i Feliu
Secretari General

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte