• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

XXXV Concurs de teatre infantil en Valencià 2018

Bases del XXXV Concurs de teatre infantil en Valencià 2018

 

La Junta Central Fallera, per mitjà de la Delegació de Cultura, i amb la constant preocupació de fomentar el nostre teatre i la nostra llengua valenciana des de la infància, convoca totes les comissions infantils al XXXV CONCURS DE TEATRE INFANTIL EN VALENCIÀ, amb les següents

BASES

1. Podran participar els quadres artístics infantils de totes les comissions de falla que ho sol·liciten, fins a arribar a un màxim de 22 comissions. Es tindran en compte per ordre cronològic de les inscripcions, fins a arribar a eixe límit, i totes han d’estar degudament censades en la Junta Central Fallera.

2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana, en dissabte, diumenge o festiu. Es considerarà un demèrit la utilització per part de qualsevol personatge d’una llengua diferent a la valenciana.

3. Tots i cadascun dels actors i de les actrius del quadre artístic hauran d’estar censats en la comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció en el Concurs. Així mateix, la persona que dirigisca el grup haurà d’estar censada com a faller o fallera en la JCF.

4. Cada comissió podrà representar l’obra que desitge, excepte si ha sigut representada en els dos últims anys pel mateix grup. També cada comissió podrà presentar una sola inscripció.

Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, d’un sol acte i amb una duració mínima de 25 minuts i màxima de 60 minuts, han d’obtindre el permís corresponent de l’autor, així com el visat de la Societat General d’Autors, que serà imprescindible per a formalitzar la inscripció. Les obres que es presenten com a inèdites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que no ha sigut representada mai.

Tota obra amb una duració menor de 25 minuts o superior a 60 minuts serà desqualificada. 

5. A la modalitat d’obra inèdita només podran presentar-se obres que no hagen sigut mai representades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no és inèdita, es perdran la subvenció econòmica i els drets d’inscripció. La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar els autors a escriure obres inèdites per al teatre en valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre tipus.

6. La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tràmits i Servicis – Inscripció Teatre), i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura. Serà imprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsi de l’obra, que no haurà d’excedir els 400 caràcters.

La documentació que obligatòriament s’haurà d’adjuntar serà la següent:

- Una còpia de l’obra completa.

- El comprovant de l’ingrés de drets d’inscripció, que es farà en el següent compte de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037, fent constar el nom de la falla o el número de cens.

- Plànol i esbós del muntatge de l’escenografia, inclosos la il·luminació i el temps aproximat del muntatge. Els grups que no presenten esta opció s’entendrà que actuen amb càmera negra. El temps de muntatge no inclou assajos.

La inscripció començarà el dia 12 de juny de 2017 i acabarà el dia 30 de juny de 2017, a les 22:00 hores.

El sorteig per a l’ordre d’actuació tindrà lloc el dia 05 de juliol de 2017, al Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.

7. Els participants rebran la subvenció corresponent per participació (sols els 12 primers). L’ordre d’actuació serà per sorteig. Després del sorteig, la Delegació de Cultura es reserva la potestat de variar, dins del mateix dia, l’ordre d’actuació, atenent a les diferents característiques dels muntatges de les obres, i ho comunicarà amb anterioritat a les falles afectades. El concurs està previst que comence a l’octubre i acabe al desembre. Òbviament, esta data estarà supeditada a la quantitat de representacions.

8. Durant les representacions, la Delegació de Cultura serà la responsable d’atendre qualsevol sol·licitud que hi haja tant per a informar com per a assessorar el jurat, si este així ho demanara. 

9. S’establixen els premis següents:

Subvenció per participació als 12 primers: 300 euros.

Primer premi ...............................................800 euros i estendard

Segon premi ................................................500 euros i estendard

Tercer premi ...............................................300 euros i estendard

Quart premi.................................................................. estendard

Quint premi ................................................................. estendard

Premi al Millor Muntatge .............................400 euros i estendard

 Premi a la Millor Obra Inèdita………...……….300 euros i estendard

S’entén per escenografia el conjunt de tot allò que significa una correcta posada en escena, tant en vestuari com en decorats, il·luminació i atrezzo.

S’establixen els següents premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direcció.

Premi Saragüell a la Millor Actriu.

Premi Saragüell al Millor Actor.

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment.

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment.

Premi Saragüell a la Millor Actriu Novell*

Premi Saragüell al Millor Actor Novell*

No hi haurà ni nominacions ni premis ex aequo.

*Actor o Actriu Novell. Este premi serà per al millor actor o per a la millor actriu que estiguen inscrits en el cens infantil i que siga la primera vegada que actuen en el Concurs de Teatre Infantil de la JCF. S’haurà d’indicar en la inscripció.

**S‘entén que el Premi a la Millor Obra Inèdita és el premi a la representació de la citada obra, no a la seua qualitat literària.

10. L’incompliment dels horaris i de la duració de l’obra i del temps de muntatge, que seran de deu minuts per a desmuntar i 30 minuts per al muntatge, seran motius de desqualificació.

11. A fi de no repetir reiteradament el repertori, no es podran inscriure més de dos representacions de la mateixa obra. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen. 

MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar els grups participants de l’obligatorietat d’efectuar les representacions en què s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripció, consistent en una fiança econòmica (a ingressar en el compte ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de CAJAMAR) que se’ls tornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que serà la següent:

Obra Infantil: 300 €

Aquells grups que deixaren de participar perdran esta aportació. Una vegada fet el sorteig de l’ordre d’actuació no es tornaran els drets d’inscripció.

A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li més serietat, als grups que incomplisquen les seues obligacions d’actuació, independentment dels punts anteriors, se’ls podrà imposar la sanció de no participar en el concurs de l’any següent.

12. Els jurats seran nomenats per la Junta Central Fallera, a través de la Delegació de Cultura, i les seues decisions seran inapel·lables.

13. La Junta Central Fallera, a través de la Delegació de Cultura, resoldrà els dubtes que es puguen produir sobre la correcta inscripció i admissió de les obres.

14. Els grups participants aportaran la seua pròpia escenografia i elements que consideren oportuns. Per esta raó, cada grup es posarà en contacte amb els tècnics del teatre per a resoldre tot allò que necessiten. També es faran responsables del muntatge i desmuntatge. S’establix un temps màxim de desmuntatge, que serà de 10 minuts.

El director de l’obra firmarà la conformitat en l’acta, al principi i al final de la representació. En cas de desqualificació es comunicarà al grup i al jurat en un termini màxim de 48 hores.

15. Si es produïra algun canvi en l’obra a representar, caldrà comunicar-ho immediatament per escrit a la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, indicant en l’escrit el canvi a efectuar, que es notificarà amb un màxim de 15 dies després del sorteig. En cas de no poder actuar el dia designat en el sorteig, s’acceptarà el canvi de dates entre dos grups de teatre, sempre que els dos grups aporten un escrit de conformitat amb este canvi i amb una antelació de 15 dies.

16. Les nominacions per als premis del concurs infantil es faran públiques en l’acte que s’anunciarà oportunament.

17. El resultat i l’entrega dels premis es realitzarà, com fins ara, en la Gala de la Cultura Infantil en el lloc i en la data que s’anunciarà oportunament. 

18. La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podrà utilitzar les imatges sense finalitat lucrativa per a la promoció i la divulgació del concurs en qualsevol mitjà de comunicació.

19. S’advertix que l’ús de càmeres de fotos i vídeo només està permés per a ús personal i privat, sense que es puga fer divulgació pública de les imatges sense permís de l’autor i de la comissió de falla, així com l’autorització paterna en cas de minoria d’edat (en tots els casos, per escrit).

20. La inscripció i la participació en este concurs significa l’acceptació, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d’estes bases.

21. Totes les comissions participants que no obtinguen premi tindran dret a quatre invitacions per a la Gala de la Cultura Infantil, que podran recollir fins a dos setmanes abans en la Delegació de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegació farà ús de les entrades i la comissió de falla no tindrà dret de reclamar-les. 

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h