• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Ara sí que és un Museu Faller

Vista la documentació presentada per l’Ajuntament de València sol·licitant el reconeixement del Museu Faller com a museu de la Comunitat Valenciana.

 

Tenint en compte que l’esmentat museu reunix tots els requisits establits en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, i en l’Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per les quals es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana.

Vist l’informe favorable del Servei de Museus i Patrimoni Moble i a proposta de la directora general de Cultura i Patrimoni de data 9 de maig de 2016, resolc:

Primer

Reconèixer el Museu Faller com a museu de la Comunitat Valenciana, als efectes establits en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià i en l’Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Segon

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercer

Segons el que disposa l’article 13 de l’ordre esmentada, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport podrà anul·lar el present reconeixement del museu si es deixen de complir alguns dels requisits exigits en l’ordre.

Quart

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició o plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del conse· ller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de publicar-se.

b) El recurs contenciós administratiu, haurà de plantejar-se davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de publicar-se.

En cas que el recurrent siga una administració pública, s’actuarà d’acord amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h