• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

Normes per a la Sol·licitud de recompenses 2019

El termini límit per a la recepció de sol·licituds finalitzarà improrrogablement el dia 12 de juliol 

Les Recompenses seran sol·licitades per les Comissions omplint els següents impresos:

- Una sol·licitud individual per a cada faller/a per al que se sol·licita una recompensa.
- Dos relacions, per duplicat, de les sol·licituds presentades (una per a infantils i una altra per a majors).

En ambdós casos s'utilitzaran els impresos oficials que hauran de ser omplits informàticament, no acceptant-se si estan omplits “a mà”. Els impresos poden descarregar-se en la Secretaria Virtual de en:

JCF Menú Principal,  Descarrèga d'impresos, Diversos, Recompeses

Imprés “Sol·licitud de Recompensa”:

a) Les falles de València i municipis assimilats, no necessiten descarregar este imprés, atés que les sol·licituds individuals poden obtindre's ja cumplimentades usant el programa de Censos:

- Mentres es consulta un faller, al punxar en “historial”, es mostrarà este, i un altre botó que permetrà generar la Sol·licitud de Recompensa. Ha de tindre's en compte el següent:

  • El programa no comprova si li correspon o no una recompensa, només genera el full.
  • Este full és modificable, podent-se modificar qualsevol de les dades que en ella apareixen.
  • Respecte a les dades identificatives, seria convenient ferho en el Cens abans de generar el full, i així quedarien corregits allí.
  • Si l'historial no és complet, poden afegir-se anys. Estes addicions hauran de ser demostrades (llibret, etc). Si són correctes, seran incorporades a l'historial del faller/a. 
  • Respecte al Bunyol/Distintiu sol·licitat, s'indica el següent a l'últim de què es té constància. Haurà de ser modificat si no és correcte.

- A fi d'ajudar a la petició de Recompenses, al principi del mes de Maig, una vegada finalitzat el termini d'entrega de censos, JCF generarà un llistat amb els anys de vocal i directiu de cada faller i de l'última recompensa en el seu poder. Este llistat serà enviat a cada comissió. Respecte al dit llistat i en general als historials, és necessari tindre en compte que no sempre estan correctament indicats els anys en què el faller/a va pertànyer a una altra comissió.

b) Les falles pertanyents a Juntes Locals o poblacions sense Junta Local hauran d'omplir-los amb la totalitat de les dades que se sol·liciten.

- Hauran de consignar l'historial complet (en Majors no han d'indicarse els anys en què s'haguera pertangut a la Comissió Infantil).
- Haurà de consignar-se l'any de concessió de l'última recompensa (excepte el Coure).

Respecte a la “Relació de sol·licituds”, haurà d'indicar-se el nom i cognoms dels sol·licitants i la recompensa sol·licitada. S'ompliran per orde de major a menor categoria de la recompensa sol·licitada. També, en el requadre corresponent, s'indicarà en número de Bunyols i Distintius de Coure que es necessiten. A més del nom i número de la falla, figurarà la localitat. Les falles pertanyents a Juntes Locals o poblacions sense Junta Local hauran d'indicar, a més, una adreça electrònica i un telèfon de contacte.

Per a una major rapidesa i seguretat en la correcció de les sol·licituds que es presenten, han de tindre en compte els apartats següents:

a) Totes les sol·licituds de fallers/as de les comissions majors, hauran d'acompanyar, obligatòriament, una fotocòpia del seu corresponent D.N.I.
b) En les sol·licituds de petició per als fallers/as infantils, haurà de figurar obligatòriament la data de naixement completa.
c) Per al Distintiú d'Or (infantils) i a partir del Bunyol d'Or (majors) les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, per la fotocòpia del pergamí de la recompensa anterior. No serà necessari fer-ho en aquelles sol·licituds generades automàticament a partir del programa de Censos (llevat que la data d'última concessió no siga correcta).
d) Les sol·licituds que no presenten algun dels requisits esmentats anteriorment, així com les sol·licituds incompletes o errònies, seran tornades perquè siguen esmenades i presentades abans del 27 de setembre de 2018.
e) Els fallers/as que no figuren en algun exercici faller en el Cens de la seua Comissió i sí en el Llibret d'eixe exercici, hauran de presentar este, per a la comprovació i verificació corresponent, també per a justificar els càrrecs de Fallera Major i Fallera Major Infantil.

Falles pertanyents a Juntes Locals

Les Juntes Locals entregaran estes normes a cada una de les comissions pertanyents a la seua Junta i serà ella qui entregue en JCF les sol·licituds. No s'admetran sol·licituds que no siguen presentades per la Junta Local.

Falles pertanyents a Juntes Locals o poblacions sense Junta Local:

Les Falles amb Junta Local i aquelles de poblacions sense Junta Local, s'entén que accepten el pagament de les Recompenses, servint com a compromís adquirit amb Junta Central Fallera les sol·licituds entregades.

Imports.

Excepte variació que es comunicaria, els preus de les recompenses són els mateixos que l'any 2018.

Terminis.

El termini límit per a la recepció de sol·licituds finalitzarà improrrogablement el dia 12 de juliol de 2018, fixant-se la data del 13 de Desembre de 2018 per a l'inici de la comprovació de les peticions aprovades o denegades, que finalitzarà
10 de Gener de 2019, dins del període de la qual, podran presentar els interessats les al·legacions que creguen pertinents.

Esta delegació tancarà a tots els efectes el 9 de Març de 2019.

Amb la finalitat de simplificar el procés de sol•licitud de Recompenses, us adjuntem una relació amb els anys totals i com a directius de tots els membres en actiu de la vostra comissió. També la possible recompensa que se li podria
concedir aquest exercici. S'adjunten dos llistats: un amb tots els fallers/as i un altre sol amb els possibles sol•licitants.

Com ja s'ha indicat en diverses ocasions, l'actual cens procedeix de la fusió de diversos fitxers: el cens informatitzat i les addicions “manuals” que s'han fet al mateix, tant d'anys en els quals aquest no estava informatitzat, llibrets, etc. Per açò, en alguns casos poden aparèixer anys duplicats. També, pot haver-hi historials incomplets, sobretot dels anys 80 i anteriors. I no sempre s'arrepleguen els anys en els quals s'ha pertangut a una altra comissió. Aquesta fusió d'historials s'està realitzant de forma gradual.

Per tot açò, heu de comprovar amb els vostres arxius les propostes oferides i no donar-les per bones sense més.

Les sol•licituds es realitzaran, com en anys anteriors, emplenant una fulla per faller/a i acompanyant-les de les fulles (major i infantil) de Relació de Sol•licituds. Les fulles poden obtenir-se omplides des de secretaria virtual: en consultar un faller/a i punxar a “VEURE HISTORIAL”, un nou botó “SOL•LICITUD DE RECOMPENSA” generarà la fulla de sol•licitud. Aquesta fulla és modificable, podent-se afegir, eliminar o corregir totes les dades que apareixen en ella.

Segueix sent necessari presentar fotocòpia del DNI per a les sol•licituds de recompenses majors. Respecte a la fotocòpia del pergamí de l'última recompensa, solament serà necessari presentar-la si l'any de concessió no coincideix amb el qual apareix en els fitxers de JCF.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h