• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

Portal de transparència

 

 Informació sobre la institució, organització, planificació i personal                                                   
                                                    

a. Competències i funcions que exerceixen

L'organisme autònom local Junta Central Fallera de València, abreviadament i per les seues sigles JCFV/OAMV, és una entitat de dret públic de naturalesa institucional, que depèn del municipi de València. Té caràcter administratiu a l'efecte del seu règim pressupostari i comptable.

Enumeració de les seues finalitats (segons reglament de règim intern, art.6):

Correspon a la Junta Central Fallera, proposar, organitzar i vetlar pel correcte desenvolupament dels festejos i activitats que comprometen al conjunt de les comissions falleres, així com la cooperació amb les institucions i altres organismes públics o privats amb vista al major èxit, difusió i prestigi de les falles de la ciutat de València.

En execució del previst amb caràcter general en l'article anterior i en l'apartat

5.1, particular i prioritàriament, correspon a la Junta Central Fallera:

1. Complir i garantir el compliment del Reglament Faller, del present Reglament de Règim Intern i de les altres instruccions emanades de la Junta Central Fallera.

2. Proposar, programar, organitzar, coordinar i vetlar pel desenvolupament de les activitats pròpies de la Festa de les Falles dins del marc de les disponibilitats econòmiques de l'organisme, així com estrènyer els llaços de cordialitat i harmonia entre les diferents comissions falleres de la ciutat de València.

3. Estudiar i resoldre, si escau, qualsevol qüestió d'índole general que pogueren interessar a les comissions falleres, actuant d'ofici, si procedís, a fi d'evitar qualsevol infracció o conducta negligent que poguera cometre's per una Comissió de Falla.

4. Sancionar, en cas d'infracció per part de les comissions de Falla, així com de qualsevol dels membres de Junta Central Fallera de qualsevol conducta contrària al Reglament Faller i al present Reglament de Règim Intern i altres normes emanades de J.C.F.

5. Promoure i fomentar el desenvolupament de les tradicions i cultures valencianes i, per tant, custodiar, conservar i organitzar els arxius històrics, documentals i artístics de la Junta Central Fallera i de les diferents comissions de Falla.

6. Intervenir, inspeccionar així com fiscalitzar i tutelar la comptabilitat de les comissions de Falla en els casos en què fos necessari, en compliment del que es disposa en el vigent Reglament Faller.

7. Expedir els carnets fallers d'identificació personal a aquells fallers/as, censats i que així ho sol•liciten.

8. Fomentar i promoure en tots els àmbits de la seua actuació l'ús de la llengua valenciana i amb caràcter específic, en els documents escrits, atenint-se a l'indicat en l'article 1.5 del vigent Reglament Faller.

9. Crear, reafirmar i mantenir el prestigi de la imatge de la marca Junta Central Fallera.

10. Instar a les autoritats i organismes competents la tramitació d'ajudes i concerts econòmics per al finançament d'activitats i programes relacionats amb la Festa de les Falles, així com acordar la forma de gestionar qualsevol subvenció econòmica que es reba de les mateixes.

11. Així mateix, la Junta Central Fallera podrà proposar l'organització i desenvolupament de quantes funcions, serveis o gestions siguen d'interès general per a la Festa de les Falles de la ciutat de València.

12. Subscriure els convenis de col•laboració amb les juntes locals degudament constituïdes i amb les comissions de Falla de localitats que no estiguen conformades com a tals, a fi de fomentar les relacions d'interès mutu i a l'efecte d'assessorament, jurats o qualsevol activitat pròpia de la festa fallera d'interès comú.

13. Qualssevol altres finalitats que li conferisca el Reglament Faller, així com el present Reglament de Règim Intern.

b. Normativa d'aplicació

L'activitat de la Junta Central Fallera, queda subjecta(segons reglament de règim intern, art.2)::

Quant a la seua personalitat jurídic-pública i relacions interadministratives, queda sotmesa ala Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener; així com per la Llei 7 /1985, 2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i altra normativa aplicable.

c. Estructura organitzativa

President nat: Joan Ribó Canut

President executiu: Pere Fuset Tortosa

Coordinador general: Ramón Estellés Feliu

Secretari administratiu: Javier Vila Biosca

Interventor delegat: José Jaime Agustín Vallés

Tècnic d'Administració General: Vicente Revert Tàpia

Consell Rector:

- Pere Fuset Tortosa (grup municipal Compromís)

- Carlos Galiana Llorens (grup municipal Compromís)

- Félix Crespo Hellín (grup municipal Popular)

- Vicente Fayos Benedito (grup municipal Popular)

- Pilar Calabuig Pampló (grup municipal Socialista)

- Amparo Picó Peris (grup municipal Ciudadanos)

- María Oliver Sanz (grup municipal València en Comú)

Estructura Organitzativa

d. Estructura administrativa departamental

En Junta Central Fallera existeix un departament d'administració format per dues auxiliars administratives a càrrec del coordinador general.

e. Relació de llocs de treball

Actualment, el total de personal propi de Junta Central Fallera és de 3 persones, consignant-se en la Relació de Llocs de treball informació objectiva sobre el lloc de treball ocupat en el moment actual per cada empleat públic (codi), el nombre de dotacions de cada lloc (efectius), així com les retribucions a abonar.

- 1 coordinador general

- 2 auxiliars administratius

- 1 auxiliar d'oficis (vacant)

     

 

 Informació d'alts càrrecs de l'entitat                                                                                                       
                                   

a. Retribució anual

Coordinador general: 61.131,55 € (retribució anual bruta, sense antiguitat).

b. Declaració anual de béns i activitats

Coordinador general:

Read more

                                       
                                             

 

        Informació de rellevància jurídica i patrimonial                                                                                               
                   

i. Reglament Faller

ii. Reglament de Règim Intern

                                  
                                 

 

          Informació sobre contractació, convenis i subvencions                                                                                       
                                             

a. Contractes formalitzats

b. Perfil del contractant

c. Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats

d. Relació de convenis subscrits (parts signatàries, objecte, durada, obligacions subscrites

e. Subvencions i ajudes econòmiques concedides

f. Informació relativa a campanyes institucionals de publicitat

g. Despeses de caixa fixa desagregats per centres directius

                                    
                                 

 

          Informació econòmica, financiera i pressupostària                                                                                                          
                             

a.1. Pressupost anual despeses (estat d'execució semestral)

a.2. Pressupost anual ingressos (estat d'execució semestral)

b. Modificacions pressupostàries

c. Liquidació del pressuposat

d. Comptes anuals

e. Relació de llocs de treball

f. Dades d'endeutament mensual, informes de morositat

                                 
                                 

 

        Informació sobre serveis i procediments                                                                                                                         
                                             

a. Catàleg general dels serveis que presta

b. Seus dels serveis i equipaments (adreça, horaris d'atenció al públic, pàgines web corporatives, adreces de correu electrònic)

a. Seu de Junta Central Fallera::

Av. de la Plata, 117

46006 València

b. Horari d'atenció::

Telèfons: 963.521.730 – 963.521.789

Administració i registre: de dilluns a divendres, de 10:15 a 14:15 i de 17:00 a 20:00

Secretaría y otras delegaciones: de lunes a jueves, de 17:00 a 20:00

Delegació d'incidències i demarcacions: de dilluns a divendres, de 18:30 a 20:00.

c. Pàgines web corporatives::

www.fallas.com

www.unpatrimoniencomu.info

www.fallasfromvalencia.com

d. Adreces de correu electrònic::

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


                                 

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h